Kommuniké från extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i Forestlight Entertainment AB (publ)

Ajournering av beslut avseende bolagets fortsatta drift

Styrelsen i bolaget har den 22 februari 2013 upprättat en kontrollbalansräkning per samma datum enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen kallat till en bolagsstämma (första kontrollstämma), vilken avhållits idag.

Mot bakgrund av att bolaget för konkreta diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer om hantering av bolagets skulder samt för tillskjutande av nytt kapital beslutade bolagsstämman att ajournera ställningstagandet i likvidationsfrågan till en fortsatt stämma den 16 april kl. 14.00 i Mangold Fondkommissions lokaler.

För att deltaga på den fortsatta stämman krävs att aktieägare är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 april 2013. Aktieägare bör även anmäla sitt deltagande till bolaget på adress Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm, per e-post till info@forestlight.se, per telefon 08-660 43 30 eller per fax 08-660 43 38. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Anmälan ska ange antalet biträden (maximalt två) som skall delta vid den fortsatta stämman. Aktieägare som kommer att företrädas enligt fullmakt måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, en bestyrkt kopia av registreringsbeviset, måste skickas till bolaget på den ovannämnda adressen i god tid före den fortsatta stämman. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.forestlight.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i den fortsatta stämman. Registreringen måste genomföras av Euroclear Sweden AB innan onsdag den 10 april 2013. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. +46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se