Kommuniké från fortsatt extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i Forestlight Entertainment AB (publ)

Beslut om fortsatt drift av bolaget

Styrelsen i bolaget har den 22 februari 2013 upprättat en kontrollbalansräkning per samma datum enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor som utfärdat ett yttrande därom daterat den 6 mars 2013. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav kallade styrelsen till en extra bolagsstämma (första kontrollstämma) den 5 april 2013. Styrelsens kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över kontrollbalans­räkningen framlades på den första kontrollstämman. Något beslut om fortsatt drift eller likvidation fattades dock inte då kontrollstämman ajournerades till den 16 april 2013. Mot bakgrund av detta har fortsatt kontrollstämman avhållits idag.

Mot bakgrund av att bolaget för konkreta diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer om hantering av bolagets skulder samt för tillskjutande av nytt kapital beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens primära förslag, att bolaget inte skall försättas i likvidation utan fortsätta verksamheten då aktiekapitalet avses att återställas inom kort.

Det noterades även att styrelsen inom åtta månader från denna dag skall upprätta en ny kontrollbalansräkning att granskas av bolagets revisor och ånyo hänskjuta frågan till bolagsstämman om bolaget skall fortsätta sin verksamhet eller träda i likvidation på grundval av den nya kontrollbalansräkningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. +46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se