KVARTALSRAPPORT, 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2013

Koncernen

  • Nettoomsättningen blev 8 484 TSEK (26 404) under kvartalet och 38 225 TSEK (63 586) under januari-september.
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 415 TSEK (2 936) under kvartalet och -9 723 TSEK (-2 258) under januari-september.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9 213 TSEK (-3 583) under kvartalet och -30 847 TSEK (-18 243) under januari-september.
  • Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till 3 109 TSEK (8 267 TSEK).
  • Under kvartalet har en ytterligare nedskrivning av immateriella rättigheter och goodwill gjorts.
  • Forestlights styrelse fortsätter omstruktureringsarbetet för att söka säkerställa en klar strategisk inriktning och förutsättningar för att kunna bygga verksamheter med långsiktig potential och lönsamhet. Det kommer att kräva ny finansiering och stark likviditet.

Moderbolaget

  • Aktiekapitalet är återställt per 30 september och kallelse till kontrollstämma 2 skall hållas den 4 december 2013.

Dotterbolaget Fido

  • Dotterbolaget Fido följer rekonstruktionsplanen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. 46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:

 Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag. I koncernen ingår bl.a. studioverksamheten där produktion av datoranimerad film utgör den primära verksamhetsgrenen. Fido är en av Skandinaviens största och mest välrenommerade animations- och visualeffects-studios och har hela världen som sitt arbetsfält. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.