Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma Aktieägare i Formo Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 december 1999, kl. 11.00 i bolagets lokaler, Gummastorpsvägen 7, Finja. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga skall -dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 26 november 1999. -dels anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 3 december 1999 kl. 12.00, eller taga kontakt brevledes under adress Gummastorpsvägen 7, 281 93 Finja. Anmälan kan också göras per telefon 0451-163 90 eller per telefax 0451-163 99. Vid anmälan bör namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. För aktieägare som företräds av ombud krävs fullmakt i original vilken bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 26 november 1999 och förvaltaren bör således underrättas härom före nämnda datum. OBS ! Förutom denna anmälan till förvaltaren skall även en anmälan om deltagande vid stämman inges till Bolaget. Ärenden som skall behandlas på bolagsstämman. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två protokolljusterare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Ärende: förslag till nyemission. 8. Övriga frågor. 9. Avslutning. Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier. Styrelsens förslag om ökning av aktiekapitalet genom nyemission samt om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission om högst 7 600 000 st. aktier, samt bemyndigar styrelsen att fastställa villkoren. Styrelsens förslag innebär vidare att de aktierna vid nyemissionen skall betalas med pengar (kontantemission) och att aktieägarna inte äger företrädesrätt till teckning av de nya aktierna. Styrelsens skäl för förslaget är att genom de nyemitterade aktierna finansiera marknadsföringen av det framtagna produktsortimentet. Styrelsens fullständiga förslag samt kompletterande information kommer från den 25 november 1999 att finnas tillgänglig för aktieägare i bolagets lokaler på Gummastorpsvägen 7 i Finja. Rapportdatum Första kvartalet meddelas den 29 november 1999. Verksamhet. Bolaget utvecklar högteknologiska medicin tekniska produkter och integrerade IT-system inom området inkontinens. Tinentia® Formo Medical´s produkt för behandling av ansträngningsinkontinens beräknas som planerat vara på marknaden inom kort. Information. Vill ni ha mer information är ni välkomna att höra av er till Formo Medical`s VD Thomas Ericsson på telefon 0451-163 90, fax 0451-163 99, email info@formomedical.se , Formo Medical´s hemsida www.formomedical.se Finja den 19 november 1999. Formo Medical AB (publ) Styrelsen AT Formo Medical AB är noterat på AktieTorget . ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00160/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar