Halvårsrapport 2000-07-01 - 2000-12-31

Halvårsrapport 2000-07-01 - 2000-12-31 · Birgitta Dahlander ny VD i Formo Medical AB. · Programvaran Tinentia® PC Software 1.0 för sjukhusanvändning har färdigställts. · Tinentia® Viewer 1.0 utvecklats · Formos kvalitetssystem certifierat. · System Tinentia® godkänt för försäljning inom EES länderna. · Formo lanserar system Tinentia® i Sverige och internationellt. · Patentansökan beviljad i USA. · Halvårsrapport. Händelser efter den 2000-12-31. · Extra bolagsstämma i Formo Medical AB den 2001-01-27. · Formo inledde marknadsdiskussioner med företag i UK, Portugal och Kina. · Formo söker patent på en vaginal produkt för hemmabruk. · Formo har skrivit avtal med Beijing Joinin Technology & Science Co, LTD i Kina. · Formo har fått de första orderna I Sverige. Verksamhet. Formo Medical AB (publ) är ett svenskt börsnoterat högteknologiskt medicintekniskt företag. Bolaget är noterat på AktieTorgetAT. Affärsidén är att utveckla och marknadsföra produkter och produktsystem inom urologi med speciell inriktning på inkontinens. Formo Medicals produktsystem Tinentia® baseras på ett patent för urethral biofeedback, och ett patentsökt system för vaginal biofeedback, som ger uroterapeut och patient möjlighet att på ett instrument eller via datorskärm avgöra vad som händer i urinröret, när patienten tränar. Det unika och viktiga med system Tinentia® är, att patienten inte tränar i blindo. Rapportdagar. Halvårsrapport 00/01 2001-02-12 Tredje kvartalet 00/01 2001-05-11 Fjärde kvartalet 00/01 2001-09-10 Bokslutskommuniké 2001-09-10 Väsentliga händelser under räkenskapsåret. Styrelsen i Formo Medical AB utsåg i samband med ordinarie bolagsstämman den 2000-10-21 Birgitta Dahlander till ny VD i FORMO MEDICAL. Birgitta Dahlander är leg. sjuksköterska och har 17 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring av sjukvårds- och medicintekniska produkter i olika befattningar. Försäljningschef på LIC, med inriktning, inkontinens. Produktspecialist på Mölnlycke med inriktning, inkontinens. Produktchef, proj.specialist och läkemedelskonsulent på Meda AB, med inriktning, gynekologi. Konsultverksamhet på Pharma Relations AB. Programvaran Tinentia® PC Software 1.0 för sjukhusanvändning har färdigställts. Den är av vital betydelse för Tinentia-systemet och finns nu både för en-användare och nätverk. Tinentia® Viewer 1.0 har utvecklats. Det är en kompletterande programvara för enbart analys, d v s utan mätfunktioner. Ett hjälpmedel främst avsett för behandlande läkare vid analys av uppnådda träningsresultat och som underlag för fortsatt behandling. Formo Medicals kvalitetssystem är EC-certifierat, vilket innebär att kvalitetssystemet är certifierat enligt kraven från medicintekniska direktivet. System Tinentia® är godkänt för försäljning inom EES länderna, vilket innefattar väst-europas länder. Formo lanserade under hösten system Tinentia® i Sverige och internationellt. Vi har nu deltagit på en internationell kontinenskongress ICS (International Continence Society), där vi mötte fackfolk inom gynekologi och urologi. System Tinentia® fick stor internationell uppmärksamhet. På Medica 2000 i Dusseldorf träffade vi återförsäljare från olika länder i Världen. Även här fick system Tinentia® internationell uppmärksamhet I december deltog Formo på läkarstämman i Göteborg. Detta var en av flera aktiviteter för introduktionen av system Tinentia® på den svenska marknaden. Det intresse som Formo mött från, förhoppningsvis framtida användare av Formos produkter, och likaså de försäljningsföretag som spontant velat teckna order från olika länder är glädjande. VD Birgitta Dahlander säger med sin erfarenhet av marknadsföring, att när ett företag får ett sådant positivt gensvar på sina produkter, som Formo fått, är det ytterst viktigt att, varje möjlighet noggrant utvärderas. De företag som spontant velat teckna order för testleveranser, följs nu upp. Dessa bedöms med tanke på deras kapacitet och inriktning, så att vi hittar de för Formo Medical, optimala distributionskanalerna. Och samtidigt beaktar den reviderade marknadsplan som Birgitta Dahlander lagt fram och som styrelsen godkänt. Marknadsföringen på den svenska marknaden, vilken är den marknad som Formo nu prioriterar, sker däremot direkt från Formo till kliniken. Formos ansökan om patent för system Tinentia® har beviljats av patentmyndigheten i USA. Patentet är därmed beviljat i USA, Sverige, Singapore och Australien. Patent har vidare sökts i Europa samt i ytterligare 14 länder. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång På den extra bolagsstämman den 27 januari bestämde stämman, enligt förslaget från styrelsen, att Bolaget skall genomföra en nyemission, riktad till de nuvarande aktieägarna. Teckningsrätterna kommer att påföras de aktieägare som är förda i aktieboken på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som aktieägaren denna dag är bokförd i aktieboken för. Förslaget om möjlighet för framtida dokumenterat duktiga nyckelpersoner, att i samband med deras anställning i Formo Medical, erbjudas optioner i företaget. Hänfördes till en framtida bolagsstämma. Parallellt med marknadsarbetet i Sverige, inleddes överläggningar med företag i UK, Portugal och Kina. I UK har man ungefär samma marknadsbild som i Sverige, vilket innebär att de erfarenheter vi får från den svenska marknaden, är till stora delar relevanta på marknaden i UK. Från Portugal fick Formo förfrågningar om marknadsföring av Formos produkter, från ett företag med en produktbild och kapacitet, som passar väl in i Formos urvecklingsplaner. Från Kina fick Formo förfrågningar om marknadsföring av Formos produkter. Vi på Formo ställde oss till en början tveksamma, men efter att man beskrivit problemets omfattning i Kina, beslöt vi att ta upp och diskutera möjligheterna. I västvärlden är omkring 25% av kvinnorna runt 50 år inkontinenta, men i Kina är enligt en undersökning gjord i Beijing-området omkring 40% av kvinnorna runt 50 år inkontinenta. Formo har sökt patent på ett system för biofeedback-träning att användas vaginalt vid träning av bäckenbottenmuskulaturen. Den nya produkten är avsedd att användas privat i hemmet, för de kvinnor som på egen hand, efter diagnos önskar träna hemma. Tinentia® vaginal som produkten under utvecklingsfasen döpts till, beräknas vara framme för produktion, samt CE-märkt under april månad 2001. Formo har skrivit avtal med Beijing Joinin Technology & Science Co LTD i China. Inom de närmaste dagarna sänder Formo utrustning till Beijings, att användas i samband med effektivitetstester, och utbildning, av system Tinentia®. Formo har fått de första orderna i Sverige. Det tar alltid lite tid innan en ny produkt blir inarbetad på en marknad. Först i slutet av 2001 beräknar vi att alla terapeuter i Sverige har fått besök av Formos representanter. Resultat och finansiell ställning Formo Medical är ett utvecklingsbolag som håller på att ändra skepnad till ett marknadsbolag, verksamheten bör bedömas utifrån det. Såväl produkt- och produktionsutveckling samt marknadsbearbetning följer uppgjorda planer. Den ekonomiska utvecklingen följer de uppgjorda planerna. Under innevarande verksamhetsår beräknas bolaget få en positiv försäljningsutveckling. Bolaget hade ingen försäljning under den gångna perioden. Resultatet, efter finansnetto, blev minus 3.410 kSEK (minus 2.960 kSEK). I föreliggande rapport är soliditeten 93 % och det egna kapitalet uppgår till 12 271 989 kr eller 1,06 kr per aktie. Formo Medicals disponibla medel uppgår till 2 685 kSEK. Förslag till vinstdisposition (kSEK) Till bolagets förfogande står följande medel: Balanserat resultat -6.712 Årets resultat -3.410 -10.122 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras enligt följande: i ny räkning överföres -10.122 -10.122 Finja den 12 februari 2001 Styrelsen Formo Medical AB (publ) Nyckeltal 1/7-00- 99/00 31/12- 00 6 mån 12 mån Tillväxt (%) - - Rörelsemargina - - l (%) Balanslikvidit 4,17 5,96 et (%) Soliditet (%) 93 91 Skuldsättning 0 0 (ggr) Antal 4,5 4 anställda RESULTATRÄKNING Juli-00 - Juli-99 - (kSEK) december-00 Juni-00 (halvår) (helår) Nettoomsättning 0 0 Bruttoresultat 0 0 Rörelsens kostnader -3.440 -2.769 Rörelseresultat -3.440 -2.769 Resultat från finansiella 30 -191 investeringar Resultat efter finansiella poster -3.410 -2.960 Skatt 0 0 Periodens resultat -3.410 -2.960 BALANSRÄKNING 2000-12-31 2000-06-30 (kSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 7.139 5.605 Materiella anläggningstillgångar 2.582 2.393 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 9.721 7.998 Omsättningstillgångar Varulager 136 24 Kortfristiga fordringar 531 545 Kassa och bank 2.685 8.687 Summa omsättningstillgångar 3.354 9.256 SUMMA TILLGÅNGAR 13.075 17.254 EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) Eget kapital Bundit eget kapital 22.395 22.413 Fritt eget kapital -10.123 -6.712 Summa eget kapital 12.272 15.701 Kortfristiga skulder 804 1.553 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13.076 17.254 Formo Medical AB (Publ.) Gummastorpsvägen 7, 281 93 FINJA, Sweden Tel: 0451 - 16390 Fax: 0451 - 16399 www.formomedical.se info@formomedical.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00990/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00990/bit0002.pdf

Dokument & länkar