Kvartalsrapport 1:a kvartalet verksamhetsåret 99/00.

Periodens resultat -412.000 kr. Formo Medical har avyttrat sitt aktieinnehav i Baltic Construction Company AB. Styrelsen har beslutat om extra bolagsstämma. Formo Medical AB utvecklar högteknologiska medicin tekniska produkter inom området UROLOGI / INKONTINENS. Extra bolagsstämma. Styrelsen har beslutat om extra bolagsstämma måndagen den 6 december 1999. Styrelsens förslag om ökning av aktiekapitalet genom nyemission samt om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Nuvarande aktieägarna äger inte företrädes-rätt till teckning av de nya aktierna. Styrelsens skäl för förslaget är att genom de nyemitterade aktierna finansiera marknadsföringen av det framtagna produktsortimentet. Försäljning av aktier i BCC. Formo Medical AB har avyttrat sitt innehav 225.000 aktier i Baltic Construction Company AB. Verksamhet. Väsentliga händelser under första kvartalet. ® Tinentia Computer, har vidareutvecklats med ett nytt IT gränssnitt mot patient och behandlande uroterapeut läkare. ® Med varunamnet Tinentia har Formo Medical erhållit godkännande i ett stort antal länder bl.a. inom EU. Företaget har också skyddat sitt intresse på Internet och Tinentia är registrerat i toppdomänerna .org, .net, .com och .nu. Patentansökningar är inlämnat i 33 länder. Det vidareutvecklade patientinstrumentet har genomgått tester för att uppgraderas. De kliniska testerna inleddes vid Universitets Sjukhuset i Lund. Händelser efter första kvartalet. Ny styrelse: Jan Gustafsson, Bernt Persson, Nils Arvidsson, Anders Jorman, Bertil Oredsson och Thomas Ericsson. Ny Verkställande direktör har utsetts Thomas Ericsson. Dr. Lars Sjöberg anställdes som medicinsk rådgivare. Resultat från den klinisk prövning föreligger. Formo Medical har i samverkan med Urolog kliniken, Universitets Sjukhuset i Lund genomfört en klinisk prövning. Ansvarig Investigator för studien har varit Professor A. Mattiasson och skett med samverkan av forskande uroterapeut Marianne Gunnarsson. Undersökningen visar att sensorer med längden 40 till 50 mm visade de bästa resultaten. Biverkningarna var som förväntat få, milda och snabbt övergående. ® Undersökningen har visat att Tinentia tekniken fungerat väl, vidare att Formo Medical´s integrerade IT system har mycket bra kommunikation med försökspersonen. Det allmänna intrycket från försökspersonerna var positivt och urotera- peuterna uttryckte optimism vad gäller Tinentias funktion. Resultaten planeras bli publicerade i vetenskapliga tidskrifter och vid International Continence Society konferens i Tammerfors sommaren 2000. Försäljning och marknad. ® Tinentia prelanseras på de nordiska marknaderna. Etableringskontakter för andra marknader löper planenligt. Rapportdatum Halvårsresultat rapporteras den 4 februari 2000. Verksamhet. Bolaget utvecklar högteknologiska medicin tekniska produkter och integrerade ® IT-system inom området inkontinens. Tinentia Formo Medical´s produkt för behandling av ansträngningsinkontinens beräknas som planerat vara på marknaden inom kort. Årsredovisningen. Årsredovisningen kan erhållas genom begäran på telefax 0451-16399 eller via e- mail info@formo.medical.se Information. Vill ni ha mer information är ni välkomna att höra av er till Formo Medical`s VD Thomas Ericsson på telefon 0451-163 90, fax 0451-163 99, email info@formomedical.se , Formo Medical´s hemsida www.formomedical.se Finja den 29 november 1999. Formo Medical AB (publ) Styrelsen AT Formo Medical AB är noterat på AktieTorget . Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Nyckeltal 99/00 98/99 3 mån Tillväxt (%) - - Rörelsemargina - - l (%) Balanslikvidit 1,9 3,76 et (ggr) Soliditet (%) 91 92 Skuldsättning 0 0 (ggr) Antal 3,5 3 anställda Se nästa sida sid 2 av 3 RESULTATRÄKNING (kronor) Juli-99 - Juli-98 - sept-99 juni-99 (3 mån) (helår) Nettoomsättning 0 0 Kostnad för försålda varor 0 0 Bruttoresultat 0 0 Försäljningskostnader 0 0 Administrationskostnader -419 719 -1 581 156 Forsknings- och 0 -129 447 utvecklingskostnader Rörelseresultat -419 719 -1 710 603 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande 7 619 163 183 resultatposter Räntekostnader och liknande -93 -5 746 resultatposter Resultat från övriga värdepapper 0 -1 687 500 och långfristiga fordringar Resultat efter finansiella poster -412 193 -3 240 666 Skatt 0 0 Periodens resultat -412 193 -3 240 666 BALANSRÄKNING (kronor) 1999-09-30 1999-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 2 863 693 2 208 895 Patent och varumärken 1 000 666 949 036 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska 387 499 400 000 anläggningar Pågående nyanläggning 1 758 067 1 706 670 Inventarier, verktyg och 136 117 141 436 installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långsiktiga 1 125 000 1 125 000 värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar 7 271 042 6 531 037 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 239 718 322 419 För utbetalda kostnader och 34 710 54 467 upplupna intäkter Spärrat konto Kassa och bank 1 111 484 2 092 502 Summa omsättningstillgångar 1 385 912 2 469 388 SUMMA TILLGÅNGAR 8 656 954 9 000 425 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (3 800 000/2 000 000 950 000 950 000 st aktier á 0,25 kr) Reservfond 60 000 60 000 Överkursfond 11 085 536 11 085 536 Summa bundet eget kapital 12 095 536 12 095 536 Fritt eget kapital Balanserat resultat -3 752 391 -511 725 Årets resultat -412 193 -3 240 666 Summa fritt eget kapital -4 164 584 -3 752 391 Summa eget kapital 7 930 952 8 343 145 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 177 158 199 933 Övriga skulder 38 443 51 538 Upplupna kostnader och förutbetalda 510 401 405 809 intäkter Summa kortfristiga skulder 726 002 657 280 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 656 954 9 000 425 sid 3 av 3 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00210/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar