Kvartalsrapport 2001-07-01 - 2001-09-30

Kvartalsrapport 2001-07-01 - 2001-09-30 · Stort intresse för Formo.s produkter på den internationella kontinenskongressen ICI i Paris. · System Tinentia®Vaginal godkänt för försäljning inom EES länderna. · Formo lancerar system Tinentia® Vaginal i Sverige och internationellt. · Formo har fått de första orderna för Tinentia®Vaginal i Sverige. · Händelser efter den 2001-09-30. · Styrelsen i Formo har bestämt att söka patent på system Tinentia®Anal. · Formo har placerat 70 system Tinentia®Vaginal i Sverige. · Formo har fått den första ordern på Tinentia®Vaginal från Portugal. · Formo har fått den första ordern på sensorer för Tinentia®Uretrhal från Portugal. · I december deltog Formo på läkarstämman i Göteborg , ett av flera marknadsaktiviteter för system Tinentia® på den svenska marknaden. · Formo utvidgar försäljningsarbetet och marknadsför produkterna även till 13.000 distriktsköterskor och barnmorskor i Sverige. Verksamhet. Formo Medical AB (publ) är ett svenskt börsnoterat högteknologiskt medicintekniskt företag. Bolaget är noterat på AktieTorgetAT. Affärsidén är att utveckla och marknadsföra patentbara produkter och produktsystem inom urologi med speciell inriktning på inkontinens. Formo Medicals produktsystem Tinentia® baseras på ett patent för urethral biofeedback, och ett patentsökt system för vaginal biofeedback, som ger uroterapeut och patient möjlighet att på ett instrument eller via datorskärm avgöra vad som händer i urinröret, när patienten tränar. Det unika och viktiga med system Tinentia® är, att patienten inte tränar i blindo. Rapportdagar. Första kvartalet 01/02 2001-12-05 Halvårsrapport 01/02 2002-02-12 Tredje kvartalet 01/02 2002-05-10 Fjärde kvartalet 01/02 2002-09-10 Bokslutskommuniké 2002-09-10 Bolagsstämma 01/02 2002-26-10 (prel) Formo Medical - ett kreativt företag som står stadigt när konjunkturvindarna viner runt knutarna. Vi har tillsammans med våra aktieägare genomfört en emission, vilket har gett oss möjlighet att fortsätta vårt marknadsarbete. Emissionen stärkte oss för framtiden med penningmedel och ett utökat antalet aktieägare. Det är glädjande för våra aktieägare att konstatera att det efter emissionen även finns två fonder som gått in som delägare i Formo. Deras ägande utgör tillsammans nästan 8% av den totala aktiestocken. Vår bedömning baserar sig på följande: -vi är nu på marknaden och säljer våra produkter; -vi har ett starkt aktieägarunderlag, vilket borgar för stabilitet i företaget; -vi har en god kassa som möjliggör för oss att marknadsföra våra produkter på ett effektivt sätt; -vi har patent på vår urethrala sensor; -vi har sökt patent på vår vaginala sensor; -vi söker i dagarna patent på vår anala sensor, -vi har produkter inom ett område som utgör en folksjukdom och för vilken vi har utvecklat unika tekniker, -vi har förutom ett urethralt system avsett att användas på sjukvårdsenheter numera även en konsumentprodukt, ett vaginalt system avsett att användas på sjukhus och i hemmet; -vi utvecklar ett analt system som ger användarna på sjukhus och klinik möjlighet att förutom urininkontinens även använda det i samband med fecal inkontinens och problem som beror på att man inte kan styra ändtarmsmuskeln; -vi möts av ett stort intresse från läkare, institutioner och företag för våra produkter och produktidéer; -vi har en stor användargrupp som utgörs av gynekologer, urologer, terapeuter, distriktssköterskor, mödravårdscentraler och privata kliniker, att bearbeta via agenter över hela världen; -vi har nya produktidéer på gång inom urininkontinens men även inom andra områden som bygger på vårt ursprungspatent, vilket medför att produktidéerna kommer att bli billiga att förverkliga . Formo är ett kreativt och initiativrikt företag som har blicken riktad framåt. Vi har många produktidéer för framtiden varav en del av de nya produktidéerna föreligger i form av prototyper. Ansökan om varumärkesskydd för Tinentia® föreligger i 34 länder ( i 30 av dessa länder är varumärket godkänt ): Ansökan om patentskydd föreligger i 32 länder. Hitintills är patent godkänt i Sverige, USA, Australien och Singapore. Kongressen i Paris. Formo deltog på ICI internationell kontinens kongress i Paris den 1-3 juli. Vi mötte ett stort intresse bland läkare och terapeuter samt av personer som representerade agentföretag från olika länder. En representant för utbildningsenheten Hospital les diaconesses där man utbildar uroterapeuter i Frankrike var mycket intresserad av ett material på olika språk avsett för utbildningsenheter som vi planerar att sammanställa. Vi har nu deltagit på nationella och internationella kontinenskongresser, fackmässor och riksstämmor ett antal gånger. Dessa deltaganden är en följd av den planerade introduktionen av system Tinentia®, såväl nationellt som internationellt. På den internationella läkarkongresserna såväl som på mässor och riksstämmor har vi mött fackfolk inom gynekologi och urologi. Det råder stor uppmärksamhet för vårt system Tinentia®. Vi har på detta sätt och kommer även i framtiden att delta i evenemang i syfte att visa upp våra system och påverka opinionsbildare i olika länder. Marknadsinformation. Sverige. Det intensiva marknadsarbetet som inleddes under våren och sommaren har nu resulterat i att våra säljare under de senaste 2 månaderna har placerat ut ett 70-tal Tinetia®Vaginal-system på olika sjukvårdsenheter för inkontinens. Vi har dessutom i november tagit en första kontakt med 13.000 distriktsköterskor och barnmorskor i Sverige. Kina. Beijing Joinin Technology & Science Co Ltd som representerar Formo i Kina har sökt importlicens för Formo.s produkter Efter erhållen licens räknar vi med att försäljningen kommer igång i Kina. Portugal. Speculum Artigos Médicus vår agent i Portugal gav oss sin första order i oktober och vi har levererat de första 20 Tinentia®Vaginal-systemen till Portugal. Vi har också erhållit order på ett antal urethrala sensorer Storbritannien. Kontrakt beräknas vara tecknat med vår blivande representant i Storbritannien innan årets utgång, varefter försäljningsarbetet kan inledas. Intresset utanför Sverige för Formo.s produkter ökar hela tiden. International Hospital Equipment & Solutions, skrev en artikel om oss i en läkarskrift som distribueras internationellt till ett stort antal sjukhus. Detta har inneburit att vi på kort tid hitintills fått intresseanmälningar från ett 100-tal behandlingsenheter från olika delar av världen. Detta intresse som vi möter på mässor och läkarkongresser och även som ovan efter en artikel i en läkartidning är stimulerande. Vi har på exportsidan knutit till oss en marknadsförare som skall arbeta med Formo.s exportfrågor som innebär att knyta kontakt med försäljningsorganisationer i olika länder, skriva avtal samt följa upp försäljningsarbetet. Just nu koncentrerar vi oss på att knyta till oss exportkontakter i Danmark och Norge samt Holland. Nya produkter. Tinentia® Vaginal är nu CE-godkänd samt godkänd för export. Produkten är avsedd att säljas till sjukvårdsenheter och direkt till de konsumenter som fått diagnosen ansträngningsinkontinens. Produkten blev godkänd och frisläppt för försäljning den 20 juni 2001 och vi räknar med att den kommer att bidraga med goda intäkter i framtiden till Bolaget. Produkter under utveckling. En sensor Tinentia®Anal är under utveckling. Prototypen är klar och produktionsutrustning håller på att tillverkas. Tinentia®Anal beräknas att vara CE-märkt och godkänd för försäljning under tredje veckan i mars 2002. Produkten är avsedd att användas inom fem olika delområden: för barn med inkontinensproblem; för män som är inkontinenta och behöver träna upp sin bäckenbottenmuskulatur; för kvinnor som inte får kontakt med sin bäckenbottenmuskulatur via urinröret eller vagina utan måste inleda träningen via ändtarmsmuskeln; för män, kvinnor och barn med ändtarms-inkontinens (fecal inkontinens); för de män kvinnor och barn som på grund av att man inte har kontroll över sin ändtarmsmuskel har förstoppningsproblem. Att vi har tagit fram en prototyp för förstoppningsproblem och fecal inkontinens beror på att tekniken för vårt patenterade system avsett för urininkontinens också skulle kunna användas i sammanband med förstoppning och fecal inkontinens. Det har gjorts ett stort antal studier av olika forskargrupper ute i världen på förstoppning och fecal inkontinens som påvisar det positiva i att aktivera ändtarmsmuskeln vid träning för att på detta sätt få en bättre kontroll över muskeln. En sensor för att visa tryck-profilen i urinröret hos kvinnor är under utveckling. Produkten är avsedd att användas i diagnostiskt syfte. Att utveckla nya produkter är normalt dyrt, men eftersom vi kan utnyttja befintlig och för oss känd teknik, där vi kan använda vårt grundpatent, blir kostnaden för de nya produkterna betydligt lägre. Klinisk studie. Formo genomför en klinisk studie som avser den urethrala sensorn på tre sjukvårdsenheter i Sverige. Avsikten med testen är att med den som underlag kunna intensifiera marknadsarbetet nationellt och internationellt vad beträffar det urethrala systemet. RESULTAT OCH FINANSIELL STäLLNING Såväl produkt- och produktionsutveckling samt marknadsbearbetning följer uppgjorda planer. Den ekonomiska utvecklingen följer de uppgjorda planerna. Under innevarande verksamhetsår beräknas bolaget få en positiv försäljningsutveckling. RAPPORT JULI 2001 - SEPTEMBER 2001 NYCKELTAL 01-07/01-09 00/01 3 mån Tillväxt (%) - - Rörelsemarginal (%) - - Balanslikviditet (ggr) 7,17 9,46 Soliditet (%) 93 94 Skuldsättning (ggr) 0 0 Antal anställda 5 4 Juli-01 - sept- Juli-2000 - RESULTATRÄKNING (kronor) 01(3 mån) juni-2001 Nettoomsättning 10 704 19 433 Kostnad för försålda varor -3 741 -7 124 Bruttoresultat 6 963 12 309 Försäljningskostnader -922 290 -3 250 013 Administrationskostnader -745 733 -2 985 222 Rörelseresultat -1 661 060 -6 222 926 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande 111 036 103 799 resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -1 677 -475 Resultat efter finansiella poster -1 551 701 -6 119 602 Skatt 0 0 Periodens resultat -1 551 701 - 6 119 602 BALANSRÄKNING (kronor) 2001-09-30 2001-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 7 352 488 6 970 200 Patent och varumärken 1 369 156 1 332 951 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 287 500 300 000 Inventarier, verktyg och installationer 228 581 248 244 Pågående nyanläggning och förskott avseende 2 373 278 2 373 278 materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 11 611 003 11 224 673 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 107 315 107 315 Färdiga varor och handelsvaror 127 170 89 655 Förskott till leverantörer 293 600 293 600 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 35 050 20 625 Övriga fordringar 368 635 392 922 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 114 560 207 709 Spärrat konto Kassa och bank 9 742 432 11 437 009 Summa omsättningstillgångar 10 788 762 12 548 835 SUMMA TILLGÅNGAR 22 399 765 23 773 508 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (11 600 000 st aktier á 0,25 kr) 4 722 980 2 900 000 Ej registrerad nyemission ( 7 291 919 st aktier 0 1 822 980 á 0,25 kr ) Reservfond 60 000 60 000 Överkursfond 30 497 557 30 497 557 Summa bundet eget kapital 35 280 537 35 280 537 Fritt eget kapital Balanserat resultat -12 832 299 -6 712 697 Årets resultat -1 551 701 -6 119 602 Summa fritt eget kapital -14 384 000 -12 832 299 Summa eget kapital 20 896 537 22 448 238 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 635 790 466 708 Övriga skulder 66 978 67 917 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 800 460 790 645 Summa kortfristiga skulder 1 503 228 1 325 270 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 399 765 23 773 508 Materialet för perioden 2001-07 -- 2001-09 har inte granskats av bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00570/bit0001.pdf

Dokument & länkar