Försäkringskassan förutser snabbare minskning av sjukfrånvaronPressmeddelande Försäkringskassan förutser snabbare minskning av sjukfrånvaron

För kommentar Curt Malmborg 08-786 90 01 För information Bertil Thorslund 08-786 98 10 073-022 20 95 Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Antalet personer med sjukpenning kommer att fortsätta minska under kommande år. Nedgången är snabbare än vad Försäkringskassan tidigare förutsett. Minskningen av sjukpenning kommer dock att plana ut någon gång efter 2009. Det framkommer i Försäkringskassans senaste prognos.
Även sjuk- och aktivitetsersättningen minskar under prognosperioden, men inte i lika snabb takt. Sammantaget innebär det att ohälsotalet går under 37 dagar någon gång under år 2009. – Minskningen av ohälsotalet är glädjande. Men i ett internationellt sammanhang är sjukfrånvaron fortfarande hög i Sverige, även om det nu finns länder i Europa som ligger högre, säger Curt Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan.
De främsta orsakerna till minskningen av sjukpenningen är att färre sjukfall kommer in till Försäkringskassan. Både kortare sjukfall och längre sjukfall avslutas nu tidigare.
Av de sjukfall som startade första kvartalet 2007 var det omkring 4 300 färre som pågick 4 månader senare, jämfört med de fall som startade samma kvartal 2006. De långa sjukfallen avslutas också tidigare, även om något fler övergår till sjuk- eller aktivitetsersättning jämfört med föregående år. På fem års sikt räknar dock Försäkringskassan med en minskning av sjuk- och aktivitetsersättningen med cirka 40 000 personer.
Försäkringskassan prognos räknar inte med effekterna av de av regeringen i budgetpropositionen aviserade åtgärderna inom sjukförsäkringsområdet, eftersom det ännu inte finns detaljerade propositioner till riksdagen om dessa. De kommer med i kommande prognos i början av nästa år.
– Det fanns flera olika orsaker bakom att sjukfrånvaron ökade kraftigt i slutet av 1990-talet. En del av förklaringen fanns också i Försäkringskassans dåvarande sätt att arbeta, säger Curt Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan.

– När vi nu konstaterar att sjukfrånvaron sjunkit kraftigt och kommer att fortsätta att sjunka finns också orsakerna, kanske till större del, i Försäkringskassans nya arbetssätt. Vi har en mycket tydligare och mer försäkringsmässigt förhållningssätt när vi bedömer sjukfallen. Vi försöker se till arbetsförmågan i första hand, säger Curt Malmborg.
Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera