Höjning av den allmänna pensionen 2008Pressmeddelande Höjning av den allmänna pensionen 2008

För information Helena Kristiansson-Torp 08-786 98 68 073-074 59 10

Ole Settergren 08-786 93 37 073-022 20 50 Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se För en pensionär med 12 000 kronor i månaden ökar pensionen före skatt med cirka 330 kronor i månaden nästa år. Det följer av att inkomstindex ökar.
Inkomstindex höjs 2008 till 131,18 enligt Försäkringskassans beräkning som idag lämnas till regeringen. Höjningen är 4,5 procent jämfört med 2007 års index på 125,57. Inkomstindex är ett mått för genomsnittsinkomsten i Sverige. Inkomstindex bestämmer: ? "Räntan" på inkomstpensionskontona i pensionssystemet. Ökningen av inkomstindex med 4,5 procent ökar värdet på pensionskontona med cirka 170 miljarder kronor.
? Följsamhetsindexeringen, det vill säga omräkningen av inkomst- och tilläggspensionerna. Inkomst- och tilläggspensionerna indexeras årligen med inkomstindex minus 1,6 procentenheter, år 2008 blir det 2,8 (avrundat) procent, en ökning med knappt 50 miljarder kronor.
Realt höjda pensioner Inflationen var under den senaste 12-månadersperioden 1,7 procent. Med följsamhetsindexering på 2,8 procent blir det en real ökning av pensionerna, det vill säga en köpkraftsökning med 1,1 procent.
Följsamhetsindexeringen har varit realt positiv sedan den infördes 2002. Det innebär att pensionerna nu har ökat realt för sjunde året i rad.
Byte av indexeringsmetod Indexeringsmetoden ändrades från och med årsskiftet 2001/2002 då följsamhetsindexeringen ersatte prisindexeringen. Följsamhetsindexeringen ger högre pensioner om inkomsttillväxten överstiger prisutvecklingen med 1,6 procent. Om tillväxten blir mindre än så, ger följsamhetsindexeringen lägre pensioner än vad prisindexeringen skulle ha gjort. Hittills har följsamhetsindexeringen varit till fördel för den som har pension.

Bytet av indexeringsmetod har gjort att den genomsnittliga pensionen (2001) har ökat med 492 kronor, eller 4,4 procent, mer än vad den skulle ha gjort med prisindexering.
Inkomstbasbeloppet höjs till 48 000 kronor Inkomstbasbeloppet räknas årligen om med förändringen av inkomstindex. Med det nya inkomstindexet blir inkomstbasbeloppet 48 000 kronor för 2008. Det är en höjning med 2 100 kronor eller 4,6 procent jämfört med 2007.
Inkomstbasbeloppet används bland annat för att räkna fram den högsta inkomst som ger pensionsrätt, den höjs från 30 850 kronor per månad 2007 till 32 280 kronor år 2008.
Såväl inkomstindex som inkomstbasbelopp beräknas av Försäkringskassan och fastställs av regeringen.
Garantipensionens förändring Garantipensionen följer prisbasbeloppets utveckling. Prisbasbeloppet för 2008 fastställdes av regeringen och höjdes från 40 300 kronor till 41 000 kronor, det är en ökning med 1,7 procent.
Av totalt cirka 1,7 miljoner pensionärer har cirka 800 000 garantipension, för dessa blir höjningen av pensionerna mellan 1,7 och 2,8 procent. Exempelvis blir den högsta garantipensionen för den som är ogift och född 1937 eller tidigare 7 453 kronor i månaden från årsskiftet 2007/2008 (7 326 kronor 2007).

För ytterligare siffror och underlag, se bilaga - Utveckling av pensionen de senaste åren.Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera