Med anledning av Internationella kvinnodagen: Kvinnor i sjukförsäkringen

Svenska kvinnor arbetar i högre grad än många andra europeiska kvinnor. Det får också konsekvenser för kvinnors sjukskrivningar.  De senaste åren har sjuktalet för svenska kvinnor sjunkit men gruppen har fortfarande högre sjukfrånvaro än män.

Några fakta om kvinnor i den svenska sjukförsäkringen:

  • 2011 fick kvinnor ersättning från sjukförsäkringen med i genomsnitt 32,7 dagar. Motsvarande för män var 22,7 dagar.
  • De vanligaste orsakerna för kvinnors sjukskrivning är depressioner, neurotiska och stressrelaterade syndrom samt ryggsjukdomar.
  • Bland kvinnor startas mer än dubbelt så många sjukskrivningar för anställda inom process- och maskinoperatörsarbeten än bland anställda i lednings- och chefspositioner.

-       Vi ser att sjuktalet för kvinnor sjunker men vi behöver veta mer om varför kvinnor fortfarande har ett högre ohälsotal än män. Det vill vi se mer forskning på, säger Försäkringskassans analys- och prognoschef Laura Hartman.

Lite historia om kvinnor i sjukförsäkringen:
När den allmänna sjukförsäkringen infördes 1955 hade även hemmafruar rätt till sjukpenning om än med lägre ersättning än förvärvsarbetande. 1971 fick både hemmafruar och hemmamän rätt till sjukpenning och hemmafruförsäkringen bytte samtidigt namn till hemmamakeförsäkring. Samma år upphörde också sambeskattningen av makar vilket gjorde det mer ekonomiskt fördelaktigt för kvinnor att förvärvsarbeta. Hemmamakeförsäkring avskaffades 1986. Läs mer om sjukförsäkringen på Försäkringskassans webbplats, www.forsakringskassan.se

 

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar