Ohälsotal blir sjukpenningtal – nytt mått följer sjukpenningens utveckling

Det nya sjukpenningtalet tillsammans med nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning är från och med april 2011 de mått som Försäkringskassan månadsvis redovisar för att följa utvecklingen i sjukförsäkringen. Det nya sjukpenningtalet anger antalet frånvarodagar som ersätts med sjukpenning eller rehabiliteringspenning per försäkrad under en 12-månadersperiod.Ohälsotalet byggs till största delen upp av de knappt 500 000 personer som har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. Det antalet förändras mycket långsamt och det kommer att ta flera decennier innan förändringarna i dagens sjukförsäkring kan sägas ha fått fullt genomslag på det samlade ohälsotalet.

– Sjukpenningdelen av ohälsotalet svarar betydligt snabbare på förändringar och speglar även vad som kan förväntas hända med sjukersättningen. Detta eftersom förändringar i sjukpenningtalet med viss fördröjning tenderar att leda till motsvarande förändringar i beviljandet av sjukersättning, säger Adriana Lender.

Det nya sjukpenningtalet och nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning ersätter därför ohälsotalet som det mått Försäkringskassan primärt använder för att beskriva tillståndet i försäkringen. Ohälsotalet kommer dock att redovisas även i fortsättningen.

Sjukpenningtalet var i mars 5,9 dagar. Det har under senaste 12-månadersperioden totalt minskat med 0,2 dagar. Kvinnor har ett högre sjukpenningtal (7,3) jämfört med män (4,6). Det har minskat med 0,2 dagar för kvinnor och med 0,3 dagar för män under den senaste 12-månadersperioden.

Nybeviljade sjuk-och aktivitetsersättning (SA) per 1000 försäkrade var i mars 2,56. Det har under den senaste 12-månadersperioden minskat med 1,5. Kvinnorna har ungefär samma värde (2,57) som män (2,55). Värdet har minskat med 1,7 för kvinnor och för män har värdet minskat med 1,2 under den senaste 12-månadersperioden.

I mars fick 141 801 personer en utbetalning från Försäkringskassan på grund av sjukskrivning, 89 860 kvinnor och 51 941 män. Av dessa fick 6 757 personer rehabiliteringspenning (4 370 kvinnor och 2 387 män).

Socialförsäkringsrapport introducerar Som en introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjuk- eller aktivitetsersättningar bifogas socialförsäkringsrapporten ”Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen”. Rapportens syfte är att beskriva hur de nya ohälsomåtten är uppbyggda i förhållande till de mått som använts tidigare och att beskriva utvecklingen över tid för både de nya och gamla ohälsomåtten.

Fakta: Nya sjukpenningtalet (inkl. rehabiliteringspenning) mäter antalet ersatta nettodagar (dagar omräknat till hela dagar där exempelvis två dagar med halv omfattning ger en heldag) med alla former av sjukpenning och rehabiliteringspenning under en 12-månadersperiod per registrerad försäkrad 16-64 år. Individer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning exkluderas ur denna nämnare, då dessa individer inte är föremål för att kunna ha sjukpenning. Detta mått motsvarar således det gamla sjukpenningtalet som är ett mått inom ramen för den officiella statistiken sedan 1999, med den skillnaden att även rehabiliteringspenning nu ingår i det nya måttet.

Nybeviljade SA per 1000 försäkrad mäter antalet individer med nybeviljad sjuk- eller aktivitetsersättning under en 12-månadersperiod relaterat till genomsnittligt antal registrerade försäkrade 19-64 år under motsvarande period. Individer som redan är i beståndet SA exkluderas från nämnaren, då dessa individer inte är föremål för att kunna bli nybeviljade.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/