Pensionsråd ska förbättra informationen kring pensionPressmeddelande Pensionsråd ska förbättra informationen kring pension För information Ole Settergren, avdelningschef, Försäkringskassan 08-786 93 37 Johan Hellman, tf. generaldirektör, PPM 08-406 50 00 Presskontakt, Försäkringskassan Teresa Janonius 08-786 90 12 073-914 19 25

Presskontakt, PPM Krisitna Kamp 08-406 50 60 073-336 50 00

Webbplats www.forsakringskassan.se www.ppm.nu

Medborgarna har i dag större möjligheter än tidigare att påverka sin pension. Valmöjligheterna har blivit fler inom den allmänna pensionen, tjänstepensionerna och det privata pensionssparandet. De ökade valmöjligheterna ställer krav på den enskilde. Men samtidigt är kunskaperna om pensionerna inte tillfredsställande. Det behövs bättre information och vägledning för att de framtida pensionärerna ska kunna fatta välgrundade och rationella beslut om sin pension. Försäkringskassan och PPM har därför tagit initiativ till att utveckla samarbetet mellan aktörerna på pensionsområdet. I dag har det första mötet hållits i det nybildade Pensionsrådet. Här ingår förutom myndigheterna representanter från LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, Försäkringsförbundet, Konsumenternas försäkringsbyrå, Minpension.se och från pensionärsförbunden. Rådet ska verka för: ? Tydligare gemensam information om pensionens alla delar ? Samordning av informationsinsatser via Internet och genom direkta möten med medborgarna ? Samordning av beräkningsgrunderna i pensionsprognoserna ? Bättre faktaunderlag för hela pensionen och uppföljning av det faktiska ekonomiska utfallet av de olika delarna i pensionen. Detta för att till exempel kunna ge riktad information till grupper som i god tid kan behöva se över sin framtida pension. Tanken är att rådet ska vara ett informellt forum för diskussion, information och erfarenhetsutbyte. Målet för de gemensamma insatserna är att medborgarna ska känna större förtroende för och ökad tillförsikt inför sin pension.Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/