Pressmeddelande från Försäkringskassan: Sjukskrivningarna kortare med nytt beslutsstödFör information: Ingeborg Watz-Forslund Försäkringskassan 010-116 92 64

Jan Larsson Socialstyrelsen 070-1623660

Presskontakt 010-116 98 88

Ann-Sofi Blomkvist Presschef 010-116 91 97 073-809 17 42

Staffan Karlsson Biträdande presschef 010-119 82 31 070-524 34 80

Webbplats www.forsakringskassan.se Försäkringskassan har gjort en första utvärdering av hur det försäkrings-medicinska beslutsstödet påverkat sjukskrivningarna. Syftet med beslutstödet är att ett skapa ett gemensamt förhållningssätt till sjukskrivningar och vara ett stöd till läkare och medarbetare vid Försäkringskassan vid bedömningen av sjukskrivning. Sedan beslutsstödet infördes kan man konstatera att sjukskrivningarna har blivit kortare och spridningen i längden på sjukskrivningarna för samma diagnos har minskat. Det är slutsatserna i den studie som Försäkringskassan nyligen genomfört. Resultaten visar bland annat: ? Sjukskrivningstiderna har blivit kortare. Medianlängden har minskat från 46 till 43 dagar.
? Spridningen i sjukskrivningslängd har minskat. Kvartilavståndet som innefattar 50 procent av sjukskrivningarna har minskat från 89 till 73 dagar.
? Minskningen i spridning är betydligt större för somatiska diagnoser med rekommenderade sjukskrivningstider.
? Sjukskrivningstiderna har minskat mer för kvinnor än för män.
– Resultaten i studien pekar på att det försäkringsmedicinska beslutsstödet används och ger effekter på sjukskrivningarna. Men det är förstås så att även andra faktorer påverkar sjukskrivningsmönstren, till exempel förändringar i regelverket och att attityden till sjukskrivning har förändrats över tid, säger Siwert Gårdestig, Försäkringskassan – Det är mycket positivt att enhetligheten i sjukskrivningsbedömningarna har ökat. Fortfarande återstår dock ett stort arbete med att utveckla beslutsstödets kvalitet och dess användande, säger Jan Larsson, Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen kommer den under nästa vecka att presentera en ny version av beslutsstödet.

Fakta: Uppföljning av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Studien är en jämförelse mellan sjukskrivningar som pågått 15 dagar eller längre som påbörjades före (mars-juni 2007) och efter (mars-juni 2008) införandet av sjukskrivningsrekommendationerna för de somatiska sjukdomarna. Försäkringskassan, tillsammans med Socialstyrelsen, har i uppdrag att följa och redovisa hur det försäkringsmedicinska beslutsstödet används och fungerar i sjukskrivningsprocessen. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Den första kompletta versionen fastställdes i maj 2008 och har därmed funnits i drygt ett år. Beslutsstödet består av övergripande principer gällande all sjukskrivning och ett hundratal specifika rekommendationer för enskilda diagnoser. De specifika rekommendationerna ska användas som ett stöd vid sjukskrivningsbedömningar. Beslutsstödet är uppbyggt kring erfarenhet och kunskaper kring sjukdomsförlopp i de fall patienten har en diagnos med typiskt förlopp. Bedömningarna ska vara individuella och utgå från den enskilda individens förhållanden. Det betyder att avsteg alltid kan göras. Se vidare socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se

Bilaga: Socialförsäkringsrapport 2009:5: Sjukskrivningsmönster före och efter införandet av försäkringsmedicinska rekommendationer för fysiska sjukdomarPressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera

Dokument & länkar