Sjukpenningtalet i juli 2011

 

Sjukpenningtalet var i juli 6,5 dagar. Det har under senaste 12-månadersperioden totalt sett stigit med 0,3. Det finns skillnader mellan könen då kvinnor har ett högre sjukpenningtal (8,1) jämfört med män (4,9). Det har ökat med 0,5 dagar för kvinnor medan det varit oförändrat för män under den senaste 12-månadersperioden. Ökningen för kvinnor beror på att av de personer som återvänder till sjukpenningförsäkringen efter att ha uppnått maximal tidsgräns är drygt 70 procent kvinnor. Det motsvarar deras andel som utgör drygt 69 procent av dem som lämnar sjukförsäkringen och eftersom män utgör en mindre del av denna grupp sker därmed inte samma ökning i sjukpenningtalet för män.

Nybeviljade sjuk-och aktivitetsersättningar (SA) per 1000 försäkrade var i maj 2,57 (individer). Det har under den senaste 12-månadersperioden minskat med 1,03 (individer). Kvinnorna har samma värde (2,57) som män (2,57). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet minskat med 1,23 (individer) för kvinnor och med 0,84 (individer) för män.

I juli fick 127 695 personer en utbetalning från Försäkringskassan på grund av sjukskrivning, 80 856 kvinnor och 46 839 män. Av dessa fick 6 274 personer rehabiliteringspenning (3 987 kvinnor och 2 287 män).

Fakta om måtten:
Nya sjukpenningtalet mäter antalet ersatta nettodagar med alla former av sjukpenning och rehabiliteringspenning under en 12-månadersperiod per registrerad försäkrad 16-64 år. Individer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning exkluderas ur denna nämnare, då dessa individer inte är föremål för att kunna ha sjukpenning. Detta mått motsvarar således det gamla sjukpenningtalet som är ett mått inom ramen för den officiella statistiken sedan 1999, med den skillnaden att även rehabiliteringspenning nu ingår i det nya måttet.

Nybeviljade SA per 1000 försäkrad mäter antalet individer med nybeviljad sjuk- eller aktivitetsersättning under en 12-månadersperiod relaterat till genomsnittligt antal registrerade försäkrade 19-64 år under motsvarande period. Individer som redan är i beståndet SA exkluderas från nämnaren, då dessa individer inte är föremål för att

 

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar