Sjukpenningtalet i oktober 2015

Sjukpenningtalet i oktober var 10,3 dagar. Det har sedan oktober 2014 stigit med 1,1 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ett oförändrat värde.

Ohälsotalet i oktober 2015 blev 28 dagar, vilket är en ökning med 0,8 dagar sedan oktober 2014. Ohälsotalet för kvinnor var 33,7 dagar, medan ohälsotalet för män var 22,4 dagar. Det betyder att i oktober 2015 var kvinnors ohälsotal 50 procent högre än männens. Ökningen sedan oktober 2014 är 1,2 dagar för kvinnor och 0,4 dagar för män.

Sjukpenningtalet för kvinnor är 13,5 dagar jämfört med männens som är 7,2 dagar. Det betyder att i oktober 2015 är kvinnors sjukpenningtal 88 procent högre än männens. För kvinnor har det ökat med 1,6 dagar sedan oktober 2014 och för män med 0,7 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i oktober 2015 är 4,0 (individer). Kvinnor har ett högre värde (4,3) än män (3,7). Under den senaste 12-månadersperioden är värdet oförändrat för både kvinnor och män.

I augusti pågick 171 251 sjukfall vid månadens slut, varav 51 788 sjukfall (30,2 procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av augusti föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 22 319 sjukfall.

Regionala uppgifter finns här.


Fakta

  • Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.
  • Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.
  • Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Relaterat
Sjukpenningtalet i september 2015
Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 1
Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/