Bra resultat både i absoluta och relativa termer

Första AP-fondens avkastning uppgick till 6,3 procent under första halvåret 2007. Det är 0,6 procentenheter högre än för fondens referensindex och motsvarar en meravkastning på 1,3 miljarder kronor. I och med detta har fondens aktiva för-valtning sammantaget sedan starten 2001 bidragit med över 4 miljarder kronor ytterligare till pensionssystemet genom en skicklig kapitalförvaltning.

”Det är glädjande att samtliga interna förvaltningsmandat även under detta halvår slagit sina referensindex. Framför allt har den taktiska allokeringen och den interna ränte- och aktieförvaltningen bidragit positivt”, säger William af Sandeberg, VD för Första AP-fonden.

Första AP-fondens fondkapital uppgick den 30 juni 2007 till 221,1 mdkr, en ökning sedan årsskiftet med 14,0 mdkr inklusive nettoflöden. Periodens resultat 13,1 mdkr motsvarar en avkastning på 6,3 procent före eller 6,2 procent efter kostnader. Resultatet förklaras främst av en fortsatt hög andel aktier, stigande börser samt en framgångsrik aktiv förvaltning.

Vid utgången av juni 2007 uppgick fondens exponering mot räntemarknaden till 36 pro-cent och mot aktiemarknaden till 59 procent. Valutaexponeringen uppgick till knappt 19 procent.

För mer information se fondens nya hemsida www.ap1.se där halvårsrapporten 2007 finns att ladda ner.Kontakt:
VD William af Sandeberg
Tel: 08-566 20 201


Informationschef Nadine Viel Lamare
Tel: 08-566 20 270
Mobil:0709-681 270
e-mail: nadine.viel.lamare@ap1.se

Dokument & länkar