Första AP-fondens årsredovisning: God värdeutveckling trots turbulent år

Fortsatt fokus på långsiktigt hög avkastning

Stockholm 14 februari 2013 – Första AP-fondens resultat 2012 uppgick till 24 170 mkr efter kostnader. Avkastningen uppgick till 11,3 procent efter kostnader. Fondens genomsnittliga årliga avkastning efter kostnader den senaste tioårsperioden var 7,0 procent vilket överstiger målet om 5,5 procent.

Året i korthet

  • Resultatet uppgick till 24 170 mkr (-4 223) efter kostnader
  • Fondkapitalet ökade med 20 382 mkr till 233 700 mkr
  • Under året betalade Första AP-fonden netto ut 3 788 mkr (1 240) till Pensionsmyndigheten
  • Fondens förvaltningskostnader var 322 mkr (269) vilket motsvarar 0,14 procent (0,12) av genomsnittligt förvaltat kapital

Första AP-fonden fortsatte under 2012 arbetet med att skapa en mer robust portfölj för att skapa hög avkastning till lägre risk. Den totala exponeringen mot noterade aktier minskade under året samtidigt som nya investeringsstrategier inom aktieportföljen infördes. Cirka 10 mdkr investerades i hedgefonder.

Vd Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Under året har vi ökat våra investeringar i reala tillgångar och hedgefonder och minskat investeringarna i noterade aktier och räntemarknaderna. Med tanke på omständigheterna i omvärlden måste ett resultat på 24,2 mdkr motsvarande en avkastning på 11,3 procent efter kostnader betraktas som ett bra resultat.

Han säger vidare:

– Första AP-fonden är en långsiktig investerare vilket speglar vårt långsiktiga uppdrag i pensionssystemet. Det är därför glädjande att fonden de senaste tio åren lyckats uppnå en avkastning som överstiger det långsiktiga målet. Vårt mål är att uppnå 5,5 procents årlig avkastning efter kostnader och sedan 2003 har vi nått i genomsnitt 7,0 procent. Därmed har vi på tio år åstadkommit ett sammanlagt resultat på 118 mdkr, vilket är ett viktigt bidrag till pensionssystemet.

Kontakt

Johan Magnusson, vd Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning
08-566 20 209, 0709-681 209
ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 234 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå långsiktigt hög avkastning till låg risk.