260 miljoner till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Bred och långsiktig forskning inom området barns och ungdomars psykiska hälsa ska bland annat studera metoder för att förebygga psykisk ohälsa i förskola och skola, hjärnans tidiga utveckling och specifika problem som till exempel autism. Satsningen är ett samarbete mellan FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Nu har beslut fattats i utlysningen om barns och ungdomars psykiska hälsa.

­– Svensk forskning på det här området är omfattande inom många discipliner. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller forskning som kan ge underlag för att bedöma och förstå vad som främjar en god psykisk utveckling, säger Erland Hjelmquist, huvudsekretare, FAS.

– Målet med satsningen är att åstadkomma nyskapande och högkvalitativ forskning inom ett samhälleligt viktigt område. Breda samarbeten mellan forskargrupper och discipliner är ett led i denna ambition.

Den internationella bedömarpanelen föreslog stöd till åtta sexåriga program om vardera 30 miljoner kronor och till sju treåriga projekt med tre miljoner kronor var.

– Forskningen kommer bland annat att handla om att skapa grundläggande förståelse för specifika problem som till exempel uppkomst av autism, mera generella frågor om hjärnans tidiga utveckling och användning av metoder för att förebygga psykisk ohälsa i förskola och skola. Exempel på andra områden är skolans lärandemiljö, stöd till föräldrar, samband mellan sociala nätverk, missbruk och psykisk hälsa.

– Den metodologiska variationen är stor: intervention, experiment och användning av kohort- och populationsdata.

Forskningsråden FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA lägger nu med den gemensamma satsningen en grund för bred och långsiktig forskning inom området barns och ungdomars psykiska hälsa.

Läs mer

Länk till beslutslistan

FAS webbtema om barns och ungdomars psykiska hälsa, där finns även en videointervju med Erland Hjelmquist www.fas.se/barn-ungdomar

Kontaktpersoner
Erland Hjelmquist, Huvudsekreterare FAS
08-775 40 71, 070-859 25 54,
erland.hjelmquist@fas.se

Kristina Björnberg, Forskningssekreterare, Formas
08-775 4052, 070-492 06 23,
kristina.bjornberg@formas.se

Maria Thuveson, Enhetschef, Vetenskapsrådet
08-546 44 193,
maria.thuveson@vr.se

Gunnar Sandberg, Programme Manager, VINNOVA
08-454 64 45,
gunnar.sandberg@VINNOVA.se

 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
www.fas.se

Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som främjar och stödjer grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
www.formas.se

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning inom alla vetenskapsområden.
www.vr.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.
www.vinnova.se

Taggar:

Om oss

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Dokument & länkar