Kommuniké från årsstämma 8 mars i Fortnox AB (publ)

VD Jens Collskog redogjorde inledningsvis för verksamheten i bolaget.

Efter presentation av årsredovisning samt revisionsberättelse beslutades om fastställande av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen utdelning föreslogs.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Jan Pyrell, Olof Hallrup och Erik Fjellborg.  Christer Nilsson utsågs sedermera av styrelsen till styrelseordförande. Det beslutades att ersättning för styrelseuppdrag utgår med ett basbelopp för ordinarie ledamot och två basbelopp för styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att välja godkända revisorn Victoria Rodin, Andersson & Co och auktoriserade revisorn Åke Andersson, Ernst & Young till bolagets revisorer.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra §8 i bolagsordningen om sätt att kalla till bolagsstämma.  §8 har efter stämman följande lydelse; ” Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen publiceras på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen publiceras på webbplatsen ska annons i Svenska Dagbladet informera om att bolagsstämma ska hållas. I annonsen ska det anges hur en aktieägare kan ta del av kallelsen på bolagets webbplats eller få den skickad till sig.”

Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fortnox.se samt på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.

För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00

Om oss

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger också kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.