Stark inledning på 2018

Fortnox första kvartal 2018 kännetecknades av stark tillväxt. Under första kvartalet ökade nettoomsättningen med 32,6 procent till 81,7 Mkr och rörelseresultatet ökade till 18,8 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 23 procent. Även den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökade. Bakom den gynnsamma utvecklingen ligger Fortnox flexibla plattform för småföretagare och redovisningsbyråer, som både lockar fler nya kunder och ökar intäkterna från befintliga kunder.

Under första kvartalet överträffade koncernen de finansiella målen om minst 25 procents tillväxt och minst 20 procents rörelsemarginal. Koncernens nettoomsättning ökade med 32,6 procent till 81,7 Mkr, jämfört med 61,6 Mkr samma period 2017. Intäkterna per kund (ARPU) fortsatte att utvecklas positivt. Per den 31 mars 2018 var den genomsnittliga månadsintäkten per kund 125 kr, jämfört med 117 kr samma period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 18,8 Mkr, jämfört med 15,6 Mkr samma period föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal på 23,0 procent. Första kvartalet föregående år var rörelsemarginalen 25,4 procent, men då ingick royaltyersättning om 4,0 Mkr. Exklusive denna var rörelsemarginalen samma period föregående år 20,2 procent.

-  Utvecklingen under första kvartalet visar med all tydlighet att vårt fokus på kundtillväxt ger möjligheter till ytterligare tillväxt i kombination med en stark rörelsemarginal. Det handlar inte bara om att få in nya kunder. Det är också viktigt att växa hos befintliga kunder. Här fyller vår omfattande och flexibla plattform för småföretagare och redovisningsbyråer en viktig funktion, säger Nils Carlsson, VD Fortnox.

Under första kvartalet ökade kundstocken med 17 000 nya företag, vilket innebar att Fortnox hade totalt 220 000 kunder per den sista mars 2018. Det är en ökning med 29,4 procent jämfört med samma period föregående år då Fortnox hade 170 000 kunder.

Fortnox har fortsatt att rekrytera och förstärka med ny kompetens. Per den 31 mars hade koncernen totalt 232 medarbetare. Det motsvarar en ökning med 22,8 procent jämfört med samma period föregående år då koncernen hade 189 medarbetare.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen första kvartalet 2018 (samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 32,6 procent till 81,7 Mkr (61,6). I nettoomsättningen samma period föregående år ingår royaltyersättning om 4,0 Mkr. Exklusive denna ökade nettoomsättningen med 41,8 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,8 Mkr (15,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,0 procent (25,4). I resultatet samma period föregående år ingår royaltyersättning om 4,0 Mkr. Exklusive denna uppgick rörelsemarginalen samma period föregående år till 20,2 procent.
  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 26,6 procent (26,5). I resultatet samma period föregående år ingår royaltyersättning om 4,0 Mkr. Exklusive denna var rörelsemarginalen i Moderbolaget samma period föregående år 20,7 procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 14,4 Mkr (12,2).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,24 kr (0,21).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Carlsson, vd Fortnox

076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger kunderna även tillgång till finansiella tjänster samt snart även företagsförsäkringar som lanseras under 2018. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar