Fortums Vårflodsprognos v 16

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Gullspångsälven, Byälven och Norsälven

Vårfloden bedöms vara över sedan ett par veckor. Endast mindre mängder snö finns kvar i de nordliga delarna av vattendragen. Rikliga regnmängder kan dock ge förhöjda flöden.

Sjön Rottnen som för närvarande är låg kommer att börja fyllas på så snart sjön Kymmen når sin sommarsänkingsgräns och tappning därmed blir tillåten. Detta förväntas ske i slutet av april.

Klarälven

Snösmältningen söder om Höljesmagasinet är i stort sett över, endast mindre snömängder finns kvar. I den norska delen av tillrinningsområdet finns snö men det handlar om betydligt mindre snö än normalt. Tappningen från Höljes bedöms i dagsläget inte överstiga 165 m³/s. Normal vårflodstopp är 365 m³/s.

Dalälven

Totalt sett bedöms vårfloden bli cirka 60-70 procent jämfört med ett normalår, vilket leder till betydligt lägre vattenföring än normalt.

Sjön Runn bedöms långsamt börja stiga under veckan från den nivå som gällt under de senaste veckorna.

Ljusnan

Totalt sett bedöms vårfloden bli cirka 70-80 procent jämfört med ett normalår, vilket leder till betydligt lägre vattenföring än normalt.

Indalsälven

Den närmaste veckan förväntas normala flöden för årstiden. Längre fram förväntas normala eller något över normala flöden. Nivån i magasinen är höga för årstiden på grund av tidigare snösmältning. Det finns fortfarande relativt stora snömängder kvar. Snabb avsmältning av snö kombinerad med stora regnmängder kan leda till höga flöden. Vi följer utvecklingen och uppdaterar prognosen om läget förändras.

För ytterligare information kontakta:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortums, tfn 019-603 06 42

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar