Fortums Vårflodsprognos v 18

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Gullspångsälven, Byälven och Norsälven

Oförändad prognos jämfört med v 17. Vårfloden bedöms vara över sedan ett par veckor. Endast mindre mängder snö finns kvar i de nordliga delarna av vattendragen. Rikliga regnmängder kan dock ge förhöjda flöden.

Sjön Rottnen har stigit under v 17 och håller för årstiden normal nivå. Under v 18 fortsätter nivån att stiga något men det sker i långsammare takt.

Klarälven

Snösmältningen på hög höjd tilltar under v 18 vilket leder till en ökad tillrinning till Höljesmagasinet. Tappningen från Höljesdammen kommer att ökas något under veckan. I dagsläget bedöms tappningen inte överstiga 165 m³/s under de två kommande veckorna. Normal vårflodstopp är 365 m³/s.

Dalälven

Snösmältningen på hög höjd har kommit igång och ger som förväntat lägre flöden än normalt. Flödet i Västerdalälven och Österdalälven stiger dag för dag under den kommande veckan, men beräknas inte nå till normal vattenföring under vårfloden. Siljan är nu under uppfyllning och flödet nedströms  Siljan kommer att vara lågt i början på veckan.

Nivån i sjön Runn förväntas ligga still alternativt stiga något jämfört med v 17.

Ljusnan

Snösmältningen i fjällen kommer att öka under kommande vecka. De större magasinen i Ljusnan har stort utrymme för att ta emot den ökade tillrinningen och tappningarna kommer vara låga i förhållande till en normal vårflod under de närmaste veckorna.

Indalsälven

I stort sett oförändrad prognos jämfört med v 17. Snösmältningen tilltar under v 18 men vi räknar med för årstiden normala flöden. Längre fram förväntas normala eller något över normala flöden.  Nivån i magasinen är höga för årstiden på grund av tidigare snösmältning. Det finns fortfarande relativt stora snömängder kvar. Snabb avsmältning av snö kombinerad med stora regnmängder kan leda till höga flöden. Vi följer utvecklingen och uppdaterar prognosen om läget förändras

För ytterligare information kontakta:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortums, tfn 019-603 06 42

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar