Fouriertransform halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2010 - Positiva marknadssignaler men osäker framtid

Viktiga händelser under kvartalet
- Fouriertransform beslutade om två nya investeringar för totalt 48 Mkr och vid kvartalets utgång har Fouriertransform investerat totalt 295 Mkr i sju bolag sedan 2009
- Fouriertransform har arbetat intensivt med bolagets marknadsföring och strategiska inriktning; ett trettiotal externa presentationer har genomförts
- Styrelsen har fastställt policydokument som Ägarpolicy, Uppförandekod inklusive Hållbarhetspolicy samt Jämställdhets- och Mångfaldspolicy   
- Ytterligare medarbetare med erfarenhet från Venture Capital anställdes och Fouriertransform har nu sju medarbetare totalt
- Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 12,3 Mkr (2,4 Mkr)
- Det totala kassaflödet uppgick till 32,7 Mkr (4,3 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -49,0 Mkr (0) inklusive direkt hänförliga kostnader
- Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut  uppgick till 2 752 Mkr (2 982 Mkr)

VD:s kommentar
Högre försäljning, ökad produktion och bättre beläggning i fabrikerna var positiva signaler från fordonsindustrin under det andra kvartalet. Dvs första kvartalets positiva trend fortsatte även under andra kvartalet. För den viktiga europamarknaden, som för många svenska leverantörer utgör mer än 50 % av sin totala försäljning, finns stor osäkerhet inför framtiden med överkapacitet, potentiella statsbudget-problem och det europeiska banksystemet som kan påverka den rådande konjunkturuppgången negativt. Bankernas och länders potentiella oförmåga att tillgodose marknaden med riskvilligt kapital är en risk för tillväxten och för investeringar i svensk industri och dess underleverantörer. Långsiktighet, framtidstro och uthållighet är viktiga komponenter för fordonsindustrin i denna tid med stor osäkerhet.

Fouriertransform har fortsatt att investera inom områden där svensk fordonsindustri kan nå internationella framgångar särskilt inom miljö och säkerhet. Den beslutade investeringen i Alelion Batteries AB som tillverkar kompletta energilagringssystem, baserat på Litiumjärnfosfat-batterier, möjliggör fortsatta investeringar och expansion av verksamheten inom den viktiga batterimarknaden för el-bilar. Fouriertransform har också under kvartalet tagit beslut om investering i El-Forest AB som utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi, en teknologi som är ett led i det viktiga miljötänkandet som råder inom skogsindustrin. I början av juli beslutades om ytterligare en investering, Max Truck AB, som utvecklat en ny eldriven truck med stor rörlighet och flexibilitet inom det viktiga logistikområdet.
    

Fouriertransform i sammandrag, Mkr Kv 2
2010
  Kv 2
2009
 
%
  Kv 1–Kv 2
2010
  Kv 1–Kv 2
2009
 
%
 
Periodens resultat 12,3   2,4   412   10,1   10, 3   -1,9  
Investeringar i portföljbolag 49,0   -   -   250,9   -   -  
Periodens kassaflöde 32, 7   4,3   660   -173,1   2 981,6   -  
Likvida medel och kortfristiga placeringar 2 751,8   2 981,6   -7,7   2 751,8   2 981,6   -7,7  
Eget kapital 3 018,5   3 010,4   0,3   3 018,5   3 010,4   0,3  
Soliditet 98,7 %   99,8 %   -   98,7 %   99,8 %   -  

Kvartal 2, 2010

Omvärld och marknad

Sverige; nya personbilar och lätta lastbilar ökar kraftigt 
På den svenska marknaden har enligt Bil Sweden under juni månad 28 270 nya personbilar registrerats, vilket är en ökning med 26 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari till juni, har registreringarna ökat med 34 %, se Bilaga 1.

Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 33 % under juni till 4 007 och hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 22 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juni med 37 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 3 %, vilket är första gången på 14 månader den tunga sidan ser en ökning. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 33 % och tunga lastbilar har minskat med  27 %.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp på högst 120 g/km ökade med 43 % under juni. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 56 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 37 % i juni i år jämfört med 30 % juni förra året.

Den svenska fordonsmarknaden har under första halvåret återhämtat sig snabbare än man hade kunnat befara efter finanskrisen. Bil Swedens prognoser pekar mot att personbils-registreringarna ökar med nästan 30 procent och lätta lastbilar ökar med 35 procent för helåret 2010.

Europa
Enligt European Automobile Manufacturers’ Association sjönk registreringen av personbilar under maj för andra månaden i rad med 9 % jämfört med förra året, vilket återspeglar de avskaffade skrotningspremierna och det fortsatta svåra konjunkturella läget i Europa. På årsbasis ligger registreringen fortfarande plus med 1,9% och nu totalt på 5,9 miljoner nya personbilar. Tyskland har backat med 28% medan UK och Spanien har ökad markant med 22 % resp. 43%.

De kommersiella fordonen ökade under januari till maj med 2,4% till 722 767 fordon jämfört med 2009, vilket dock fortfarande är 36 % mindre än under samma period 2008. Det tunga segmentet (över 16t) stabiliserades under maj jämfört med förra årets volymer med en endast marginell tillbakagång (-0,3%), där Italien och Holland minskade mest och Spanien och Tyskland ökade mest under maj.

Sedan årsskiftet kan vi konstatera en tillbakagång med 22% för det tunga segmentet, där endast Spanien växer (7%) medan övriga marknader krymper, UK, Holland och Frankrike med 24%, 25% resp. 29%. Totalt såldes ca 60 000 tunga lastbilar, se Bilaga 2.

Investeringar under kvartal 2, 2010
Under kvartalet har Fouriertransform tagit emot ca 45 investeringsansökningar och sagt nej till ca 20. Vår ansökningsportfölj innehåller nu ca 60 ansökningar varav 20 är under investeringsberedning, se vidare Bilaga 3 för ansökningsområden. Under kvartalet har beslutats om två investeringar; Alelion Batteries AB och El-Forest AB.

Alelion Batteries AB – energilagringssystem till fordonsindustrin
Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem till främst fordons-industrin. Systemen är till största delen baserade på Litiumjärnfosfat-batterier och ingår idag bland annat i elbilen Fiat 500. Bolaget grundades 2006 och bedriver sin verksamhet i Nödinge utanför Göteborg.

I juni investerade Fouriertransform 28 miljoner kronor genom en riktad nyemission i vilken några av de befintliga ägarna, bland annat Pegroco Invest, deltog. Efter emissionen blir Fouriertransform AB den enskilt störste ägaren. 

El-Forest AB –  skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi
Bolaget har utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi, en teknologi som möjliggör en rad miljöförbättrande åtgärder. Skogsmaskinen, en s k skotare som transporterar virke från avverknings- till upplagsplats, drivs av ett nytt maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av elmotorer monterade på hjulaxlarna vilket minskar bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp samt minskar skador i skogen. Bolaget grundades 2006 och bedriver sin verksamhet i Örnsköldsvik.  

I juni skrevs avtal med El-Forest att Fouriertransform investerar 20 miljoner kronor genom en riktad nyemission. Efter emissionen blir Fouriertransform AB den enskilt störste ägaren.
 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
I början av juli beslutades om ytterligare en investering i Max Truck AB i Östersund som utvecklat en ny eldriven truck med stor rörlighet och flexibilitet inom det viktiga logistikområdet. Fouriertransform investerar 7 miljoner kronor genom en riktad nyemission.

Ekonomisk utveckling under kvartal 2, 2010

Resultat
Kvartalets resultat efter skatt uppgår till 12,3 Mkr. Kostnaderna hänför sig främst till marknadsföringskostnader, projekt- och konsultkostnader samt personalkostnader. Intäkterna på 35,1 Mkr hänför huvudsakligen sig till avkastning på kortfristiga placeringar i ränte- och aktiefonder samt obligationer. Under kvartalet har innehavet i aktie- och räntefonder realiserats och återinvesterats i samma fonder medförande en reavinst på totalt 43,1 Mkr. Innehavet i aktiefonder har skrivits ned med 17,5 Mkr.
 
Kassaflöde
Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till 32,7 Mkr, varav investeringar -49,0 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, aktie- och räntefonder, uppgick till 2 752 Mkr vid kvartalets slut.    

Eget kapital
Den 30 juni uppgick eget kapital till 3 018,5 Mkr varav kvartalets resultat utgjorde 12,3 Mkr.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i bilagor.
 
Halvårsrapport för perioden första Januari till sista Juni, 2010

Fouriertransform under utveckling
Under första halvåret har Fouriertransform genomgått en snabb utveckling. Organisationen har tagit form och ett intensivt arbete med Fouriertransforms positionering i marknaden, strategiska inriktning och arbetssätt har genomförts. Fouriertransform har vidare presenterat och marknadsfört sin verksamhet externt. Ett stort antal investeringspropåer har behandlats och sju nya investeringar har beslutats sedan 2009 inom det svenska fordonsklustret.

Organisation
VD påbörjade sin anställning i januari och fem nya medarbetare med bl a erfarenhet från fordonsindustrin och Venture Capital har tillträtt sina befattningar i mars. Ytterligare en medarbetare med erfarenhet från Venture Capital har anställts och Fouriertransform har nu sju medarbetare och kontor i Stockholm och Göteborg. 

Positionering i marknaden och strategisk inriktning
Fouriertransform ska vara en del av den svenska fordonssektorn med hög industriell kompetens i styrelse och ledning med ett profilerat nätverk av industriella rådgivare. Fouriertransform ska vara ett Venture Capital-bolag med hög professionalism som bidrar till att stärka och vitalisera det svenska fordonsklustret med en egen syn på dess framtid. Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling i alla aktiviteter.

Den strategiska inriktningen har utvecklats i vilken nio huvudområden har identifierats. För Fouriertransform blir det viktigt att balansera investeringar mellan traditionella och nya teknologier och att identifiera företag med förutsättningar att bli ledande inom sitt område. Investeringar ska sökas inom både tjänste- och produktföretag och i kommunikations- och IT-branschen, där Sverige har relevant kunskap. Nytänkande inom produktionskoncept och fokus på företag med specifik kunskap inom miljö blir en del av den strategiska inriktningen.        
        
Policies
Fouriertransform har under perioden tagit fram för bolaget relevanta policies, vilka antogs av styrelsen på styrelsemöte i juni; Ägarpolicy, Uppförandekod inklusive Hållbarhetspolicy samt Jämställdhets- och Mångfaldspolicy. Dessa finns publicerade på Fouriertransforms hemsida,
www.fouriertransform.se

Arbetssätt och Fouriertransform som ägare  
Under perioden har fastslagits hur Fouriertransform ska arbeta som investerare, bl a genom att fastställa och dokumentera vår investeringsprofil, investeringsstrategi, investeringskriterier, investeringsprocessen samt hur bolaget ska agera som ägare.

Fouriertransform ska vara en långsiktig industriell partner som satsar både resurser och kapital i de projekt som bolaget investerar i. Fouriertransform ska bidra med bl a ett stort nätverk inom fordonsklustret och den finansiella sektorn, kapital för utveckling från tidig till mogen fas, ett aktivt ägande, långsiktighet och ett erfaret investeringsteam. 

Presentation och marknadsföring av vår verksamhet
Under första halvåret har Fouriertransform intensivt marknadsfört sin verksamhet externt via annonser, brev, lunchmöten och riskkapitalseminarier. Seminarierna har hållits i samarbete med bl a lokala handelskammare i Göteborg, Växjö, Eskilstuna och Jönköping. Ytterligare seminarier är planerade under hösten, bl a i Umeå, Sundsvall och Luleå.

Vår hemsida har utvecklats och innehåller nu en komplett presentation av vår verksamhet; bl a en beskrivning av vår investeringsprofil, investeringskriterier, investeringsprocessen samt våra genomförda investeringar. Se även
www.fouriertransform.se.

Investeringspropåer
Under första halvåret har intresset för Fouriertransform från bolag som söker finansiering varit stort. Ett drygt hundratal investeringspropåer har kommit in och behandlats i enlighet med vår fastlagda investeringsprocess. Ca 60 av befintliga investeringspropåer bedöms som intressanta varav ca 20 gått vidare för en mer djupgående utvärdering. Mer än hälften av befintliga propåer kan relateras till huvudområdet Hållbara Fordon, varav en stor del syftar till koldioxidreduktion genom både effektivisering av traditionella motortekniker, gasdrift och elektrifiering, se Bilaga 3.  
 
Fouriertransforms investeringar
Fouriertransform har per den 30 juni, 2010 tagit beslut att investera i sju bolag; PowerCell Sweden AB, Norstel AB, NovaCast Technologies AB, FlexProp AB, EffPower AB, Alelion Batteries AB samt El-Forest AB. Beslut har tagits om 311 Mkr i investeringar varav totalt 295 Mkr har utbetalats inklusive direkt hänförliga kostnader. Investerat belopp varierar mellan 10 Mkr för FlexProp och 110 Mkr för Norstel.

Fem av investeringarna ligger inom huvudområdet Hållbara Fordon och två inom huvudområdet Effektivare Produktion.
 

Portföljsammanställning 30 juni, 2010Ort Initial
investering
Bokfört
värde (Tkr)
Ägarandel  
Powercell Sweden AB Göteborg Okt, 2009 44 207 17 %  
Norstel AB Norrköping Feb, 2010 110 054 69 % 1)
NovaCast Technologies AB Tyringe Feb, 2010 41 689 33 %  
FlexProp AB Halmstad Feb, 2010 10 315 37 %  
Effpower AB Göteborg Feb, 2010 40 516 13 %  
Alelion Batteries AB Nödinge Juni, 2010 28 034 34 %  
El-Forest AB Sundsvall Juni, 2010 20 005 36 %  
Total     294 820    

1)  ägarandelen överstiger endast tillfälligt 50 %

Powercell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas
Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska marknader. Företaget, som har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller ska genom utveckling, produktion och försäljning påskynda introduktionen av bränsleceller på marknaden.
www.powercell.se
 
Norstel AB – ny teknik för hybridfordon
Bolaget utvecklar SiC-wafers, som är en betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybridfordon. Resultaten, i förening med en modern utvecklings- och produktionsanläggning, utgör en bra bas för en snar marknadsintroduktion.
www.norstel.com
 
Novacast Technologies AB – kortare ledtid till nya bilmodeller
Bolaget, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap nordiska börs, erbjuder fordonsindustrin och dess underleverantörer produkter och system som effektiviserar produktionsprocesserna genom att avsevärt förkorta ledtiderna vid framtagning av nya bilmodeller.
www.novacast.se 
 
FlexProp AB – robusta gripdon med reducerad vikt
Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin. Tack vare bolagets specialkunskaper inom kompositmaterial kan man reducera vikten på produkterna till, i vissa fall, mindre än en tiondel av nuvarande vikt.
www.flexprop.se
 
Effpower AB – effektivt batteri för hybrider
Bolaget utvecklar ett bipolärt bly/syra batteri som kan leverera hög effekt, är återvinningsbart och har lång livslängd till en kostnad av cirka 1/3 av dagens hybridbilsbatterier av nickel-metall hydrid. Detta gör batteriet lämpligt för såväl start/stop-funktioner som för mikro/mild hybrid lösningar.
www.effpower.com 
  
Alelion Batteries AB - energilagringssystem till fordonsindustrin
Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem till främst fordons-industrin. Systemen är till största delen baserade på Litiumjärnfosfat-batterier och ingår idag bland annat i elbilen Fiat 500.
www.alelion.com 

El-Forest AB - skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi
Bolaget har utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi, en teknologi som möjliggör en rad miljöförbättrande åtgärder. Skogsmaskinen, en s k skotare som transporterar virke från avverknings- till upplagsplats, drivs av ett nytt maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av elmotorer monterade på hjulaxlarna vilket minskar bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp samt minskar skador i skogen.
www.el-forest.se  

Ekonomisk utveckling under halvårsperioden, 2010
Fouriertransform har under perioden startat sin verksamhet, sex medarbetare har påbörjat sin anställning och bolaget har flyttat in i nya lokaler. Vidare har bolaget presenterat sin verksamhet externt. Kostnader för etableringen och marknadsföringen samt personalkostnader har belastat resultatet i jämförelse med samma period föregående år då ingen verksamhet bedrevs och bolaget inte hade några anställda.

Resultat
Resultat efter skatt uppgår till 10,1 Mkr. Kostnaderna hänför sig främst till etableringskostnader, projekt- och konsulttjänster, lokalkostnader, marknadsföringskostnader samt personalkostnader. Intäkterna på 38,7 Mkr hänför huvudsakligen sig till avkastning på kortfristiga placeringar i ränte- och aktiefonder samt obligationer. Under perioden har innehavet i aktie- och räntefonder realiserats och återinvesterats i samma fonder medförande en reavinst på totalt 43,1 Mkr. Innehavet i aktiefonder har skrivits ned med 17,5 Mkr.  

Kassaflöde
Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -173,1 Mkr, varav investeringar -250,9 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, aktie- och räntefonder, uppgick till 2 752 Mkr vid periodens slut.    

Eget kapital
Den 30 juni uppgick eget kapital till 3 018,5 Mkr varav periodens resultat utgjorde 10,1 Mkr.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i bilagor.

Redovisningsprinciper
Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regel¬verk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Investeringar i portföljbolag är värderade till anskaffningsvärde inklusive direkt hänförliga kostnader.

Kortfristiga placeringar exkluderar eventuella orealiserade övervärden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2009.

Kreditfaciliteter
Fouriertransform AB har inga utnyttjade kreditfaciliteter.

Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Fouriertransform AB och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har ej ägt rum.

Kort om Fouriertransform
Fouriertransform AB bildades i december, 2008 efter ett riksdagsbeslut och tilldelades ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten och delårsrapporten för kvartal 2, 2010 ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer företaget står inför.

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena miljö och säkerhet.

För ytterligare information hänvisas till Fouriertransforms hemsida www.fouriertransform.

Försäkran

Stockholm den 20 juli, 2010 

Lars-Olof Gustavsson     Cecilia Schelin Seidegård         Hasse Johansson
Ordförande                        Ledamot                                      Ledamot 

Karin Kronstam                 Lars-Göran Moberg                  Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist
Ledamot                              Ledamot                                      Ledamot 

Lars Erik Fredriksson        Per Nordberg
Ledamot                              VD

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

Jag har utfört en översiktlig granskning av halvårsrapporten och delårsrapporten för kvartal 2, 2010 för Fouriertransform AB. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.
  
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.

Stockholm den 20 juli, 2010
Hans Andersson
Auktoriserad revisor
Deloitte AB

Kontaktperson för ytterligare information
VD, Per Nordberg, +46 (0) 410 40 601
CFO, Ulf Järvenäs, +46 (0) 410 40 603 

Rapporttillfällen för verksamhetsåret 2010 
Tredje kvartalet                                        2010-10-25
Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké 2011-02-10

Bilagor (se bifogad PDF)
1. Resultaträkning & kassaflödesanalys
2. Balansräkning & förändring av eget kapital
3. Diagram

Kontakt

  • Fouriertransform AB
    .
    .

Prenumerera

Dokument & länkar