Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 Tredje kvartalet · Kvartalets två första månader fortsatte att utvecklas starkt och i linje med utvecklingen tidigare under året. Den dramatiska världsutvecklingen från och med den 11 september har under kvartalets sista veckor kraftigt påverkat licensförsäljningen som därmed förskjutits framåt i tiden · Omsättningen för det tredje kvartalet ökade med 20 procent till 64,9 (54,3) MSEK · Resultatet efter finansiella poster för det tredje kvartalet uppgick till -1,5 (8,0) MSEK Nio månader · Omsättningen för perioden januari - september ökade med 40 procent till 184,2 (132,0) MSEK · Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - september ökade med 10,4 MSEK till 10,9 (0,5) MSEK · Omsättningen räknat på en rullande tolvmånaders utveckling ökade med 43 procent till 248,8 (174,6) MSEK · Resultatet efter finansiella poster räknat på en rullande tolvmånaders utveckling ökade med 16,6 MSEK till 19,3 (2,7) MSEK motsvarande en vinstmarginal på 8 procent · Medelantalet anställda för perioden januari - september uppgick till 210 (167), en ökning med 26 procent jämfört med föregående år Utsikter för 2001 · Ledningens bedömning för år 2001 är en omsättningstillväxt med cirka 40 procent och en vinstmarginal på cirka 10 procent · Introduktion om företaget Frango Frango är en av världens ledande leverantörer av specialiserade system för koncernstyrning rapportering, konsolidering, planering och analys i komplexa internationella koncerner. Systemen, som effektiviserar och förenklar koncernstyrningen, används av fler än ettusen åttahundra koncerner med dotterbolag i två hundra länder. Frango har huvudkontor i Stockholm och sammantaget verksamhet i femton länder, samt samarbetar med distributörer i ytterligare ett antal länder. I Sverige har Frango bland andra drygt ett 70-tal kunder som är noterade vid Stockholmsbörsen. Frangoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Väsentliga händelser under juli - september 2001 Bolagets utveckling var fram till och med augusti månad fortsatt stark. För perioden januari - augusti uppnådde Frango en omsättningstillväxt på cirka 50 procent med en fortsatt god resultatutveckling. Resultatet efter finansiella poster räknat på en rullande tolvmånaders utveckling uppvisade per augusti en vinstmarginal på nära 13 procent. De interna försäljningsprognoserna i augusti för september månad visade även på en fortsatt stark licensförsäljning. Den senaste tidens dramatiska världsutveckling har dock kraftigt påverkat september månads licensförsäljning och en senareläggning och fördröjning av kundernas investering i programvara syns tydligt. Försäljningsutveckling och resultat Januari -september 2001 Efterfrågan på bolagets produkter har under perioden varit fortsatt stark. Den rådande osäkerheten, till följd av utvecklingen i september, har kraftigt påverkat licensförsäljningen för periodens sista månad. Normalt inleds i och med det tredje kvartalet en viktig försäljningsperiod för bolaget och det andra halvåret har för de två senaste åren i genomsnitt utgjort 60 procent av hela årets försäljning. Resultatet efter finansiella poster ökade med 10,4 MSEK och uppgick till 10,9 MSEK, jämfört med 0,5 MSEK under motsvarande period 2000. Den svaga licensförsäljningen i september gav ett stort resultatbortfall och den positiva resultatutveckling som påbörjades under det andra kvartalet 2000 har därmed vänts neråt. Den uppnådda försäljningen och det samlade resultatet är under förväntningarna och ledningens målsättning för 2001 (se vidare framtidsutsikter). Omsättningen under perioden januari - september 2001 ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år, från 132,0 MSEK till 184,2 MSEK. Andelen nyförsäljning i form av licenser för perioden uppgick till 45 procent jämfört med 55 procent under motsvarande period 2000. 83 (78) procent av försäljningen sker utanför Sverige. I Asien syns en stark försäljningsutveckling, men även viktiga marknader i Europa fortsätter att visa en god tillväxt. Programvaruintäkterna ökade med 15 procent till 82,6 (71,7) MSEK. Intäkterna för underhåll och konsulttjänster visade en fortsatt stark utveckling och ökade med 69 procent respektive 72 procent. Rörelsens kostnader ökade jämfört med föregående år med 53,4 MSEK eller 41 procent, från 131,6 MSEK till 185,0 MSEK varav huvuddelen utgjordes av ökade personalkostnader. Av rörelsens kostnader har 12,1 MSEK, hänförliga till utvecklingen av nästa stora programversion, balanserats som utvecklingskostnad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr. 15 om immateriella tillgångar (se nedan). Nettoomsättning januari - september 2001 [REMOVED GRAPHICS] Produktutveckling Den nya Frangoprodukten genomgår för närvarande slutlig betatest. Produkten kommer att lanseras under fjärde kvartalet på den svenska marknaden och därefter en omfattande världslansering under våren 2002. Den nya produkten som ligger i framkant vad beträffar ny teknik och främst riktar sig till mycket stora organisationer med många användare, förväntas möta en stor efterfrågan. Kostnaderna för denna produkt, som innebär en nyutveckling och fullständig omprogrammering, är mer omfattande än de kostnader som normalt är förknippade med årliga programversioner. Sammantaget har utvecklingen av denna produkt pågått i nära två år. Samtidigt genomgår den nuvarande versionen av Frango en fortsatt utveckling, vilket medför att Frango i framtiden kommer att marknadsföra två konsolideringsprodukter. Totala kostnaderna för utveckling och underhåll för perioden januari - september 2001 uppgår till cirka 26 (23) MSEK varav 12,1 MSEK avser utvecklingskostnader som har aktiverats i balansräkningen. Utvecklingskostnaderna för den nya produkten under föregående år uppgående till ca 15 MSEK har i sin helhet belastat resultatet under år 2000. Juli - september 2001 Omsättningen under perioden juli - september 2001 ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år, från 54,3 MSEK till 64,9 MSEK. Andelen nyförsäljning i form av licenser för tredje kvartalet uppgick till 41 procent jämfört med 55 procent under motsvarande period 2000. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,5 MSEK jämfört med 8,0 MSEK under det tredje kvartalet 2000. Rörelsens kostnader ökade med 46 procent jämfört med föregående år eller med 21,1 MSEK, från 46,0 MSEK till 67,1 MSEK. Huvuddelen utgjorde ökade personalkostnader. Resultatet har påverkats negativt av den svaga licensförsäljningen i september. Rullande 12-månader Räknat på en rullande tolvmånaders utveckling, oktober 2000 till september 2001, uppgår omsättningen till 248,8 MSEK att jämföras 174,6 MSEK vid september 2000. Detta motsvarar en tillväxt med 43 procent. Det rullande tolvmånaders resultatet efter finansiella poster uppgår till 19,3 MSEK, vilket är en ökning med 16,6 MSEK jämfört med föregående år då det rullande tolvmånaders resultatet uppgick till 2,7 MSEK. Det rullande tolvmånaders resultatet motsvarar en vinstmarginal på 8 procent. En tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation nr. 15 om immateriella tillgångar på det rullande tolvmånaders resultatet i sin helhet , dvs även under år 2000, hade inneburit ett resultat efter finansiella poster på ca. 25 MSEK motsvarande en vinstmarginal på 10 procent. Redovisningsrådets nya rekommendationer Redovisningen har från och med den första januari 2001 anpassats till Redovisningsrådets nya rekommendationer, som utgivits under 2000, även med tidigare tillämpning av de rekommendationer som träder i kraft från och med 2002. En av dessa rekommendationer är Redovisningsrådets rekommendation nr. 15 som behandlar immateriella tillgångar. Den innebär för Frango att kostnader för programutveckling av nya stora programversioner skall aktiveras i balansräkningen och skrivas av över tillgångens ekonomiska livslängd. En tillämpning av de nya redovisningsrekommendationerna på motsvarande period 2000 och en aktivering av denna typ av utvecklingskostnader i balansräkningen, hade medfört en aktivering med ca 9,5 MSEK och ett resultat efter finansiella poster med 10,0 MSEK. I enlighet med rekommendationen sker ingen omräkning av jämförelsetalen för föregående år. Redovisningsrådets nya rekommendation nr. 9 som behandlar redovisning av inkomstskatter är också en rekommendation som har stor inverkan på företagets redovisning. Skatt har i enlighet med rekommendationen beräknats på det redovisade resultatet för 2001. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats i enlighet med den nya rekommendationen. Marknad Marknaden för koncernstyrsystem utgör en del av marknaden för "analytical applications", eller analysverktyg. Frango har valt att utveckla en specialistkompetens inom detta segment: system för koncernstyrning för medelstora och stora koncerner inom alla branscher. Denna del av segmentet växer snabbare än den totala marknaden. Den positiva marknadsutvecklingen för Frango drivs av de senaste årens ökade grad av internationalisering, med en ökad komplexitet vad beträffar koncernredovisning och rapportering. Även omställningen till euro-redovisning ställer krav på förbättrade system. De finansiella marknaderna har utvecklats i snabb takt, vilket medfört ökade krav på såväl genomlysning av bolag som rapporteringshastighet. Parallellt med detta har de legala kraven på koncernredovisning blivit alltmer omfattande och detaljerade och införs i allt fler länder. Dessa underliggande drivkrafter förväntas bestå även på längre sikt. Anställda Medelantalet anställda ökade under perioden till 210 (167) motsvarande en ökning på 26 procent. Vid utgången av september uppgick antalet anställda till 234 att jämföras med 180 föregående år. Likviditet, investeringar och finansiell ställning Den finansiella ställningen är fortsatt god. Kassaflödet för perioden var negativt med -8,2 (-12,5) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 29,4 (33,9) MSEK. Därutöver fanns kortfristiga placeringar uppgående till 8,0 (0,3) MSEK. Verksamheten finansierades liksom tidigare med internt genererade medel och eget kapital. Inga banklån finns i koncernen. Soliditeten uppgick vid utgången av september till 49 (53) procent. Investeringarna för perioden uppgick till 20,5 (6,9) MSEK varav 12,1 MSEK avsåg balanserade utvecklingskostnader för programvara och resterande del till största delen avsåg inköp av datorer med utrustning. Egna kapitalet uppgår vid periodens utgång till 79,6 MSEK. Ökningen med 9,4 MSEK i egna kapitalet sedan årsskiftet består i periodens resultat 7,7 MSEK och positiva omräkningsdifferenser med 1,7 MSEK. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet avseende försäljning på den svenska marknaden bedrivs sedan den 1 januari 2001 i ett separat dotterbolag. Moderbolagets omsättning uppgick till 47,4 (54,4) MSEK varav koncernintern fakturering utgjorde 45,7 (26,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,6 (8,6) MSEK. Investeringarna för perioden uppgick till 2,4 (2,3) MSEK. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 4,0 (9,7) MSEK. Aktiens utveckling Perioden har präglats av en låg omsättning och IT-branschen som helhet har visat en fallande kursutveckling. Under år 2001 har hittills 990202 aktier omsatts till en total köpesumma om 117,3 MSEK. Detta motsvarar ett genomsnittligt pris på ca 118 kronor. Högsta avslut under året nåddes den 24 januari till ett pris av 155 kronor och lägsta avslut noterades den 21 september till en kurs på 70 kronor. Under det tredje kvartalet har 271876 aktier omsatts till en total köpesumma om 28,7 MSEK motsvarande ett genomsnittligt pris på 105 kronor. Den 30 september stängde Frango aktien på 92 kronor, vilket innebar en nedgång med 20 procent sedan årsskiftet. Frangos marknadsvärde var vid september månads utgång 420 MSEK. Aktien introducerades på Stockholmsbörsens O-lista den 23 april 1999 till ett introduktionspris på 62 kronor. Vinst per aktie räknat på en rullande tolvmånaders utveckling uppgår till 3,24 kronor, vilket motsvarar ett P/E tal på 28 mätt på köpkurs 92 kronor per 30 september. Framtidsutsikter Utfallet för januari - september 2001 visar på en fortsatt god organisk tillväxt. Licensförsäljningen har dock påverkats kraftigt negativt av den senaste tidens dramatiska händelseutveckling. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen ger kostnadsåtstramningar och en tveksamhet som medför en förskjutning av investeringar i programvara. Det är ännu för tidigt att förutse när utvecklingen kan komma att stabiliseras. Den goda efterfrågan på bolagets produkter bedöms i ett längre perspektiv bestå med en stark tillväxt och god lönsamhet. Den kraftiga utbyggnaden av kvalitets- och utvecklingsavdelningarna samt andra koncernfunktioner har under några år reducerat vinstmarginalen. Dessa funktioner är nu utbyggda för att klara en fortsatt expansion och behöver ej expandera i samma takt som förväntad tillväxt. Den svaga resultatutvecklingen i det tredje kvartalet ger anledning till besparingar där kostnaderna ska anpassas till gällande intäktsnivåer. Frangos finansiella mål för 2001 har fastställts till: · En vinstmarginal om cirka 15 procent · Omsättningstillväxt om 40-60 procent Den senaste tidens utveckling och osäkerheten inför innevarande kvartal medför att ledningen bedömer att dessa mål ej kommer att uppnås till fullo. Den förskjutning av licensförsäljning som noterats i september kan sannolikt inte återhämtas under det sista kvartalet. Omsättningstillväxten för 2001 beräknas till cirka 40 procent med en vinstmarginal på cirka 10 procent. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 24 januari 2002. Stockholm den 12 oktober 2001 Magnus Larsson Verkställande direktör Frango AB (publ) Org. nr. 556153 - 4347 Ytterligare information kan lämnas av: Magnus Larsson, VD, eller Karl Ove Grönqvist, ekonomidirektör, tel: 08- 555 775 00 Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 12 oktober 2001 Owe Wallinder Anders Malmeby Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Fördelning per kvartal ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00130/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00130/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar