Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari - juni 2002 Andra kvartalet · Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 68,2 (71,6) MSEK · Resultatet efter finansiella poster för det andra kvartalet uppgick till -1,4 (15,7) MSEK · Säsongsmässigt har försäljningen ökat med 19 procent jämfört med det första kvartalet · Kostnadsbesparande åtgärder ger ca 3,5 MSEK lägre kostnader för Q2 jämfört med Q1 · Internationell lansering av Frango Controller med kontrakt tecknade med bl.a. Hexagon och Mövenpick Dienstleistungs Sex månader · Omsättningen för perioden januari- juni ökade med 5 procent till 125,5 (119,2) MSEK · Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -18,9 (12,4) MSEK. Resultatförsämringen är hänförlig till en svagare marknad för programvara, icke realiserade kursförluster med 6,4 MSEK, samt att utvecklingskostnader som netto har belastat resultatet är 7,3 MSEK högre än föregående år · Medelantalet anställda för perioden uppgick till 233 (199), en ökning med 17 procent jämfört med föregående år · Fortsatta kostnadsbesparande åtgärder är planerade · Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 42 (51) procent Introduktion om företaget Frango Frango är ett ledande programvaruföretag för strategisk finansiell styrning och kontroll av organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och säljer programvara och tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm. Frangoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Väsentliga händelser under april - juni 2002 I april lanserades Frango Controller internationellt. Den nya produkten har redan bidragit till försäljningen och bland tecknade kontrakt kan bland annat nämnas Hexagon i Sverige och Mövenpick Dienstleistungs och Reichle & De-Massari i Schweiz. Från och med juli finns Frangos huvudkontor och det svenska försäljningsbolaget i nya kontorslokaler vilket ger lägre kostnader och bättre möjligheter till ett effektivt utnyttjande av kontorsyta. Försäljningsutveckling och resultat Januari - juni 2002 Årets första sex månader har varit svagare än förväntat. Perioden har präglats av en försiktighet och svag investeringsvilja i programvaror till följd av den allmänt svaga konjunkturen. Den internationella lanseringen av Frango Controller har också gett en fördröjning av avslut av licenskontrakt. Det första halvåret föregående år var relativt sett en mycket stark period och omsättningen kom att motsvara hela 45 procent av hela årets omsättning med ett mycket starkt resultat. För detta år förväntas ett mer traditionellt säsongsmönster. Under de senaste fyra åren har det första halvåret i genomsnitt motsvarat ca 41 procent av hela årets omsättning. Under år 2002 förväntas därför en starkare försäljningsutveckling under det andra halvåret, dels till följd av att produktlanseringar under det första halvåret bidrar fullt ut under det andra halvåret 2002, dels till följd av en förväntad ökad investeringsvilja i programvaror. Därtill kommer en positiv resultateffekt under andra halvåret av pågående kostnadsbesparingar. Fortfarande präglas dock marknaderna av en stor osäkerhet. Nettoomsättning januari - juni 2002 [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Omsättningen för det första halvåret 2002 ökade med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år, från 119,2 MSEK till 125,5 MSEK. Andelen nyförsäljning i form av licenser uppgick för perioden till 39 procent jämfört med 47 procent under 2001. 80 (81) procent av försäljningen sker utanför Sverige. Programvaruintäkterna kom att bli lägre än föregående år och uppgick till 49,7 (56,2) MSEK. Intäkterna för underhåll och konsulttjänster visade en fortsatt stark utveckling och ökade med 39 procent respektive 12 procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till -18,9 MSEK jämfört med 12,4 MSEK föregående år. Det negativa utfallet beror främst på den svaga licensförsäljningen som även till viss del påverkar konsultintäkterna. Resultatet belastas med extra marknadsförings- och interna utbildningskostnader relaterade till produktlanseringarna. Den stärkta kronan ger negativa kursdifferenser med -4,3 MSEK. Föregående år var förhållandet omvänt 2,1 MSEK. Externa royaltykostnader är 2,4 MSEK högre än föregående år. Utvecklingskostnader som netto belastar resultaträkningen är 7,3 MSEK högre än föregående år. Rörelsens kostnader före aktivering av utvecklingskostnader ökade jämfört med föregående år med 32,3 MSEK eller 27 procent, från 118,0 MSEK till 150,3 MSEK. Av rörelsens kostnader har 6,1 (11,3) MSEK, hänförliga till utvecklingen av nya produkter, balanserats som utvecklingskostnad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr. 15 Immateriella tillgångar. Det bör också noteras att vidtagna kostnadsbesparingar ger lägre totala rörelsekostnader för det andra kvartalet jämfört med både det första kvartalet 2002 och det fjärde kvartalet 2001. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] April - juni 2002 Försäljningen under perioden april - juni 2002 minskade jämfört med föregående år och uppgick till 68,2 (71,6) MSEK. Det är framförallt licensintäkter som är lägre än föregående år, men även konsultintäkter visar en liten minskning. Andelen nyförsäljning i form av licenser för andra kvartalet uppgick till 46 procent jämfört med 53 procent under det andra kvartalet 2001. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,4 MSEK jämfört med 15,7 MSEK under det andra kvartalet 2001. Totala rörelsekostnader ökade med 20 procent jämfört med föregående år eller med 12,2 MSEK, från 61,1 MSEK till 73,3 MSEK. Personalkostnaderna ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av ökningen i övriga externa kostnader med 5,8 MSEK utgör 2,4 MSEK negativa kursdifferenser. Rullande 12-månader Räknat på en rullande tolvmånaders utveckling, juli 2001 till juni 2002, uppgår omsättningen till 274,3 MSEK att jämföras 238,1 MSEK vid slutet av andra kvartalet 2001. Detta motsvarar en omsättningsökning med 15 procent. Det rullande tolvmånadersresultatet efter finansiella poster uppgår till -16,3 MSEK jämfört med andra kvartalet föregående år då det rullande tolvmånadersresultatet uppgick till 28,9 MSEK. Utöver vad som ovan har kommenterats avseende det första halvåret har det rullande tolvmånadersresultatet påverkats kraftigt av den allmänt svaga ekonomiska utvecklingen under andra halvåret 2001. Därtill belastar kostnader av engångskaraktär resultatet för det andra halvåret 2001 med ca 8 MSEK. Produktutveckling Den internationella lanseringen av den nya produkten Frango Controller skedde under Q2 2002. Sammantaget har utvecklingen av denna produkt pågått i mer än två år. Samtidigt har den tidigare produkten Frango Consolidator genomgått en fortsatt utveckling, vilket medför att Frango marknadsför två konsolideringsprodukter, Frango Consolidator och Frango Controller. Den nya versionen av Frango Consolidator lanserades i mars. Totala kostnaderna för utveckling och underhåll för perioden januari - juni 2002 uppgår till cirka 20 (18) MSEK varav 6,1 (11,4) MSEK avser utvecklingskostnader som har aktiverats i balansräkningen. Dessa utvecklingskostnader avser framtagandet av Web baserade tilläggsprodukter till Frango Controller, kostnader för manual och "online help" för Frango Controller samt kostnader avseende den internationella versionen av Frango Controller. Sammantaget har, sedan 1 januari 2001 till den 30 juni 2002, 20,1 (11,4) MSEK avseende utveckling av nya produkter aktiverats i balansräkning. Avskrivning har påbörjats och periodens resultat belastas med en avskrivning på 2,3 (0) MSEK. Marknad Marknaden för affärssystem har under första halvåret varit trög, vilket andra affärssystemsleverantörer redan har rapporterat. Marknaden för analysverktyg har också påverkats och kännetecknas på liknande sätt av lägre investeringsvilja och ökad försiktighet. Detta leder till längre säljcykler, fler uppskjutna affärer och ökad osäkerhet i bedömningen av avslutsfrekvens och tidpunkter för avslut. Bolagets bedömning är att den förväntade marknadstillväxten under första halvåret har uteblivit eller t o m varit negativ. Frango har dock fortsatt att ta marknadsandelar. Marknadstillväxten inom bolagets verksamhetsområde bör återkomma under andra halvåret och fortsätta under 2003. Detta till följd av att ca 40 procent av bolagets potentiella målgrupp fortfarande inte har investerat i adekvata system för koncernrapportering vilket kommer att vara nödvändigt för att uppfylla nya internationella redovisningssregler (IAS) inom EU senast år 2005. Anställda Medelantalet anställda ökade under perioden till 233 (199) motsvarande en ökning på 17 procent. Vid utgången av juni uppgick antalet anställda till 244 att jämföras med 221 föregående år. Genom ett generellt anställningsstopp och naturlig avgång förväntas antalet anställda och därmed personalkostnaderna att minska. Likviditet, investeringar och finansiell ställning Den finansiella ställningen är tillfredsställande. Kassaflödet för perioden var negativt med -15,4 (-11,3) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 18,2 (29,2) MSEK. Inklusive kortfristiga placeringar uppgick likvida tillgångar till 19,6 (34,3) MSEK. Verksamheten finansierades liksom tidigare med internt genererade medel och eget kapital. Inga banklån finns i koncernen. En kortfristig checkkredit finns uppgående till 20 MSEK. Denna var vid utgången av juni inte utnyttjad. För helåret förväntas ett positivt kassaflöde. Soliditeten uppgick vid utgången av juni till 42 (51) procent. Investeringarna för perioden uppgick till 8,6 (16,0) MSEK varav 6,1 (11,4) MSEK avsåg balanserade utvecklingskostnader för programvara och resterande del till största delen avsåg inköp av datorer med utrustning. Egna kapitalet uppgår vid periodens utgång till 68,3 MSEK. Minskningen med 15,3 MSEK i egna kapitalet sedan årsskiftet består i periodens resultat -14,4 MSEK och negativa omräkningsdifferenser med -0,9 MSEK. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 30,3 (31,3) MSEK varav koncernintern fakturering utgjorde 30,3 (31,3) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17,2 (0,6) MSEK. Investeringarna för perioden uppgick till 1,0 (1,8) MSEK. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 2,1 (4,0) MSEK. Aktiens utveckling Året har präglats av en fortsatt låg omsättning och en fallande kursutveckling. Under perioden januari till juni 2002 har 647 547 (718 326) aktier omsatts till en total köpesumma om 49,5 (88,6) MSEK. Detta motsvarar ett genomsnittligt pris på ca 76 (123) kronor. Högsta avslut under perioden nåddes den 3 och 4 januari till ett pris av 97 kronor och lägsta avslut noterades den 18 juni till en kurs på 43 kronor. Under det andra kvartalet har 193 364 (450 084) aktier omsatts till en total köpesumma om 11,5 (54,1) MSEK motsvarande ett genomsnittligt pris på 59 (120) kronor. Den 28 juni stängde Frango aktien på 50 kronor. Frangos marknadsvärde var vid juni månads utgång 231 MSEK. Aktien introducerades på Stockholmsbörsens O-lista den 23 april 1999 till ett introduktionspris på 62 kronor. Institutionella placerares innehav uppgår till ca 30 procent. Cirka 65 procent av antalet aktier finns idag som rörligt innehav. Framtidsutsikter Resultatet för de senaste tolv månaderna har påverkats kraftig av den svaga och osäkra konjunkturen. Den svaga inledningen på året ger anledning till fortsatta kostnadsbesparande åtgärder som kommer att ge resultateffekt under andra halvåret. Säsongsmässigt förväntas också en högre försäljning för det andra halvåret. Den goda efterfrågan på bolagets produkter bedöms i ett längre perspektiv bestå med en stark tillväxt och god lönsamhet. Bolagets tydliga fokusering på produkter inom kärnområdet finansiell koncernstyrning ger bolaget en stark position på marknaden. Frango har historiskt vuxit snabbare än marknaden. Den positiva marknadsutvecklingen för Frango drivs av de senaste årens ökade grad av internationalisering, med en ökad komplexitet inom koncernredovisning och rapportering. De finansiella marknaderna har utvecklats i snabb takt, vilket medfört ökade krav på såväl genomlysning av bolag som rapporteringshastighet. Parallellt med detta har de legala kraven på koncernredovisning blivit alltmer omfattande och detaljerade och införs i allt fler länder. Dessa underliggande drivkrafter förväntas bestå även på längre sikt. Den senaste tidens debatt med anledning av Enron-affären m.fl. visar även på behovet av tillförlitliga standardiserade system som kan ge ett effektivt stöd till koncernledningar och övriga inblandade vid styrning och kontroll av koncerner. Implementeringen av nya internationella redovisningssregler (IAS) inom EU senast år 2005, medför också att många företag måste se över sina behov av koncernrapporteringssystem vilket driver Frangos försäljning. Granskning Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer och delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapport, RR 20. Uppgifter om tillämpade redovisningsprinciper och nyckeltalsdefinitioner, se Årsredovisning för 2001 sidorna 37 respektive sidan 27. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport för det tredje kvartalet 2002 publiceras den 11 oktober 2002. Stockholm den 12 juli 2002 Magnus Larsson Verkställande direktör Frango AB (publ) Org. nr. 556153 - 4347 Ytterligare information kan lämnas av: Magnus Larsson, VD, eller Karl Ove Grönqvist, ekonomidirektör, tel: 08- 555 775 00 Fördelning per kvartal [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar