Frontecs bolagsstämma

Frontecs bolagsstämma. På Frontecs bolagsstämma idag beslöts att @ anta styrelsens förslag till riktad nyemission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier. Detta optionsprogram riktar sig till vissa anställda inom koncernen. Liknande program har genomförts tidigare år. Programmet ingår i Frontec-koncernens HRD-program för de anställda vilket bedöms vara till fördel för koncernens långsiktliga utveckling. Utspädningseffekten vid full teckning och fullt utnyttjande motsvarar 1,7% av aktiekapitalet och 0,7 % av röstetalet. Vidare beslöt stämman @ att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa ordinarie bolagsstämma kunna fatta beslut om nyemission av totalt 1 500 000 aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att kunna underlätta snabba företagsförvärv. Emissionen förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Olof Englund var nöjd med att dessa program nu hade beslutats. Dels är Frontec nu väl rustat att kunna erbjuda anställda konkurrenskraftiga villkor och därmed behålla kompetent arbetskraft, respektive kunna attrahera personal till koncernen. Bemyndigandet att ha beredskap för snabba företagsförvärv är en annan viktig del för att kunna få tillgång till kompetent personal och fortsatt expansion, vilket inte minst 1998 års lyckade förvärv illustrerar. Till styrelserepresentanter beslöt stämman att omvälja Jan Westlund, Magnus Wahlbäck, Sune Fogelström, Bengt Wallentin, Olof Englund, Leif Rylander och som ny ordinarie ledamot välja Ann Nilsson. Som suppleanter omvaldes Göran Tuvstedt och Christer Wåhlander. Ann Nilsson är VD för Watson Wyatt AB, ett globalt konsultföretag specialiserade inom kombinationen av personal- och finanssektorn. Dessförinnan var Ann Nilsson personaldirektör,resp ansvarig för Human Resources på Siemens Nixdorf Informationssystem och har också erfarenheter som chef inom Digital och Apoteksbolaget. Som personalrepresentanter har sedan tidigare utsetts Per-Eric Sanborn och Bo Lundh med Mats Olausson och Margareta Ossbahr som suppleanter. Stämman beslutade vidare att godkänna @ dels Frontec Affärssystem ABs beslut att utge förlagsbevis med avskiljbara optionsrätter till två av bolagets anställda. Vid fullt utnyttjande motsvarar nytecknade aktier ca 8,5% av kapital och röstetal i dotterbolaget. @ dels Arctic Inc´s beslut att utge köpoptioner till anställda och nyckelpersoner inom Software-AMT. Programmet omfattar drygt 10 miljoner köpoptioner. Teckningstiden är fyra år. Köpoptionerna erbjuds mot marknadsmässiga villkor. Vid fullt utnyttjande kommer Frontec ABs ägande i Artic, Inc att minska från nuvarande ca 71 procent till 56 procent Till revisorer omvaldes Bertil Edlund och Hans Jacobsson och som revisorssuppleanter Bodil Björk och Pål Wingren, samtliga från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Slutligen beslöt stämman att @ ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1998 Mer information: Carl-Erland Schröder tel 08 470 22 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00410/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00410/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar