Bokslutskommuniké januari – december 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 13 089 (f å KSEK 10 483)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK 182 (f å KSEK 194)
•    Resultat per aktie*: 0,01 SEK (f å 0,00 SEK)
•    Resultat per aktie efter full utspädning: 0,01 SEK (f å 0,00 SEK)
*Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.

VD har ordet

Som VD för FrontOffice så har jag ansvaret att omsätta bolagets uttalade vision till handlingar. Låt oss kort reflektera över vad jag skrev för ett år sedan i Bokslutskommunikén:

“Vår målsättning är att under 2016 fortsätta arbetet med att synliggöra våra tjänster för Svenska företag. Vi skall vara det naturliga valet av partner vid obeståndssituationer. (Bokslutskommuniké 2015).”

Vi har under det gångna året varit oerhört aktiva i media. Vår konstanta närvaro, och under året ökade visibilitet, har medfört att vi har fått nöjet att arbeta med affärer av större dignitet och med en längre tidshorisont än vad vår budget hade förutspått.

I det korta perspektivet så medför det en negativ påverkan på omsättningen, men sett över tid så gynnas aktieägarna i FrontOffice. De flesta av er som läser detta vet sedan tidigare att jag är en stor aktieägare i FrontOffice, och ställd i relation till min lönebaserade ersättning så kommer jag i varje enskilt fall lägga fokus på ett ökat aktieägarevärde över tid än en kortsiktig vinst.

I rapporten för tredje kvartalet 2016 så skrev jag följande rader om den plattform vi använder som bas för att generera aktieägarvärde:

”Genom denna plattform kan vi nu rekonstruera och finansiera fina svenska bolag. Värden och arbetstillfällen som tidigare skulle gått förlorade kan vi nu fånga upp. Vårt ekosystem börjar ta form och det kommer bli en spännande vinter” säger Johan Lund, verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ)”. (Delårsrapport januari – september 2016)

Plattformen fungerar och bär frukt! Som exempel på detta ser vi bland annat TheGreatWild, det sociala nätverket för jägare världen över. Plattformen fångade upp bolaget, rekonstruerade det, finansierade det, fick det att växa, och nu kommer det att noteras under 2017 till en kraftigt ökad värdering jämfört med vad FrontOffice har betalat för sitt innehav.

På samma sätt har plattformen fångat upp Abelco Investment Group, omstrukturerat bolaget, finansierat det, och sett till att bolaget har börjat göra affärer. Som exempel kan nämnas TBS Yard och Mockfjärdshus, vilka man kan läsa mer om på Abelcos egen hemsida, www.abelco.se

Det har naturligvis tagit mycket av min och organisationens tid i anspråk att få plattformen att fungera såsom den var tänkt. Därför blev det naturligt för mig att kliva av som VD för Svensk Företagsrekonstruktion AB och istället utnämna Marcus Wenner till ny VD. I hans roll är det viktigt att ha fullt fokus på att leverera marknadens bästa turn-aroundtjänster till bolag som har problem. Eftersom mitt fokus är att leverera marknadens bästa avkastning för aktieägarna i FrontOffice så har vi nu funnit en uppdelning av arbetsuppgifterna som gynnar såväl våra kunder som våra aktieägare.

Jag vet att många undrar över status gällande samarbetet med Peter Gyllenhammar AB (PGAB) och det gemensamma investmentbolaget. Både jag och Peter har haft våra betänkligheter över samarbetets nuvarande utformning. Vår största farhåga är att samarbetsavtalet, så som det är utformat, inte maximerar värdet för FrontOffice aktieägare, där PGAB är en betydande sådan. Vi har därför under senaste tiden fört en dialog över hur vi tillsammans kan finna den optimala lösningen. Vi fortsätter klura på detta, men jag är positiv till att vi kommer att komma till en för FrontOffice mycket bra lösning inom kort.

”Avslutningsvis vill jag understryka att jag under 2017 kommer att fokusera på att synliggöra de värden som finns i innehaven TheGreatWild och Abelco. Båda dessa bolag kommer att noteras, och i samband med detta kommer naturligtvis en omvärdering av FrontOffice innehav att göras, från anskaffningsvärde till marknadsvärde. Närmast tillhands är Abelco, där en notering är att vänta i första kvartalet” säger Johan Lund, verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ).

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 13 089 (f å KSEK 10 483). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till KSEK 182 (f å KSEK 194). Av omsättningen svarade dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB för en omsättning om KSEK 11 256 (f å 10 227) med ett resultat om KSEK 1 518 (f å 497).

Resultatet per aktie under perioden uppgick till 0,04 SEK per aktie (f å 0,0 SEK), resultatet per aktie under perioden efter full utspädning uppgick till 0,01 SEK per aktie (f å 0,00 SEK).

Investeringar

FrontOffice har under 2016 investerat 545 KSEK i den egna programvaran.

I bolaget Börshajen AB har FrontOffice investerat 1 080 KSEK under perioden. Börshajen AB beskriver sig som Sveriges snabbast växande utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar. Fokus ligger på att ge fler möjligheten att få en bättre privatekonomi och pension genom att börja investera i god tid. Genom bolagets plattformar hjälper Börshajen AB företag att kommunicera med köpstarka konsumenter, framtida medarbetare och aktieägare. För ytterligare information besök www.borshajen.se  

I bolaget TheGreatWild har FrontOffice investerat 637 KSEK under perioden. TheGreatWild kan lättast beskrivas som Facebook för jägare och är Nordens snabbast växande digitala plattform för jakt. TheGreatWild nyttjar delningsekonomins principer, vilket gör det möjligt för markägare och jaktintresserade att mötas på ett enkelt sätt. Via bolagets plattform ska jaktintresserade kunna få tillgång till jaktmarker i såväl Sverige som utomlands. För ytterligare information besök https://se.thegreatwild.com

I Abelco Investment Group har FrontOffice investerat KSEK 2 203, och investerade ytterligare KSEK 1 600 i den senaste nu stängda emissionen. Abelco är ett investmentbolag som, i egen regi och tillsammans med FrontOffice, kommer att utvärdera möjliga investeringar. Styrelsen för FrontOffice gör bedömningen att marknadsvärdet för investeringen i Abelco överstiger vad som har investerats. Abelcos styrelse har för avsikt att uppta aktierna i Abelco till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.abelco.se

Utöver detta har FrontOffice som tidigare kommunicerats investerat i Reficere Kapital AB som är det med Peter Gyllenhammar AB samägda investmentbolaget med finansiella muskler att hantera investeringar i 100 miljonersklassen. Urvalsprocessen för investeringar är gedigen och bolaget har inte för avsikt att kasta sig in i en affär som inte är optimal för alla parter.

Avskrivningar

Under året har avskrivningar gjorts om KSEK 90 (f å KSEK 90) avseende den egna programvaran.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 1 708 (f å KSEK 143) i likvida medel och inga utnyttjade krediter. Bolaget har inga krediter i bank eftersom styrelsen vill hålla FrontOffice oberoende av traditionella långivare. FrontOffice förhandlar med banker dagligen för sina klienters räkning. För att inte hamna i en situation där det ifrågasätts huruvida bolagets bankrelation påverkar klientuppdraget så kommer FrontOffice heller inte i framtiden ha krediter i bank eller finansbolag.

FrontOffice-koncernen hade den 31 december 2016 långfristiga skulder som uppgår till KSEK 2 000 (f å KSEK 2 246).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2016 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till KSEK 14 117 (f å KSEK 1 142).

Bolagets soliditet uppgick den 31 december 2016 till 76,0 procent (f å 21,0 procent).

Aktiekapitalet är fördelat på 15 174 996 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns tre aktieslag.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Totalt finns det 2 000 000 aktier av serie A, samt 11 749 996 aktier av serie B. Av dessa har 750 000 aktier av serie B har registrerats hos Bolagsverket efter den 31 december 2017. Ytterligare 100 000 aktier av serie B kommer att emitteras i samband med investeringen i Börshajen AB.

Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman.

Preferensaktier åtnjuter även de en röst per aktie på bolagsstämman. Det är endast aktierna av serie B som är upptagna till handel på NGM Nordic MTF. Under perioden har ingen utdelning lämnats för preferensaktierna men KSEK 75 (f å KSEK 0) har avsatts för dem i resultaträkningen. Totalt finns det 1 425 000 preferensaktier i bolaget.

Notering

FrontOffice Nordics B-aktier handlas sedan den 19 maj 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B och med ISIN-kod SE0005337920. Per den 31 december 2016 hade bolaget cirka 900 aktieägare.

Avtalet om likviditetsgaranti med Mangold Fondkommission AB har under perioden sagts upp.

Anställda

Per den 31 december 2016 hade FrontOffice 10 anställda, varav 5 män och 5 kvinnor. Utöver detta har koncernen tre konsulter anställda på heltid. FrontOffice har för avsikt att rekrytera nya medarbetare för att väsentligt öka mängden debiterbara timmar.

Väsentliga händelser under perioden samt efter periodens utgång

FrontOffice arbetssätt med att finna, bearbeta och finansiera bolag i behov av bolagets tjänster skiljer sig markant från marknadens övriga aktörer, vilket gör att över 65 procent av alla de företag som FrontOffice hjälper överlever en rekonstruktion. Detta skall jämföras med ett snitt på 18 procent för alla de företag som genomför en rekonstruktion.

En direkt effekt av publiciteten runt noteringen på NGM är att intresset ökat för de tjänster koncernen erbjuder, i första hand från större företag. Att arbeta med större företag innebär i allmänhet en större mängd debiterbara timmar för FrontOffice.

Bolaget har under 2015 och under rapportperioden bistått två publika bolag vars aktier handlas på svenska marknadsplatser. FrontOffice har även hjälpt dessa bolag att säkerställa långfristig finansiering, något som sannolikt räddat båda dessa företag från fortsatt obestånd.

Under januari fattade bolaget beslut om att flytta till större och mer ändamålsenliga lokaler på Birger Jarlsgatan 60.

Den 27 januari 2016 fattade bolagets styrelse beslut om att ansöka om att uppta bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF. Som tidigare kommunicerats genomförde FrontOffice Nordic AB (publ) en nyemission om två miljoner aktier, till ett totalt belopp om 5,0 Mkr. Den emission som påbörjades under det fjärde kvartalet 2015 och som var riktad till allmänheten blev övertecknad. Emissionen innebar att bolaget fick 183 nya aktieägare. Emissionen av 2 000 000 aktier innebär även att FrontOffice Nordic AB (publ) hade 13 000 000 aktier efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket.

Den 19 maj 2016 upptogs B-aktierna i FrontOffice till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B.

Samma dag så meddelades att Bolaget slutit avtal med Peter Gyllenhammar AB avseende en riktad emission av 1 425 000 preferensaktier till aktiekursen 3,50 SEK. Samarbetet avser även grundande av ett investmentbolag där FrontOffice har ett 20 procentigt ägande och Peter Gyllenhammar AB äger 80 procent. Detta bolag kom att heta Reficere Kapital AB.

FrontOffice Nordic kunde i juli meddela att koncernen engagerats av ledningen i Narrative AB för att leda bolagets turn-around. FrontOffice kom att fungera som Narrative ABs konsult i den turnaround-process som inleddes den 6 juli 2016 med en ansökan om företagsrekonstruktion. På FrontOffice inrådan begärde styrelsen i Narrative AB i september hos tingsrätten att bolaget skulle försättas i konkurs då det stod klart att en uppgörelse med fordringsägarna inte skulle gå att nå. I och med att man inte har kunnat uppnå en tillräckligt stor nedskrivning av Narratives skulder investerade inte FrontOffice i Narrative varför konkursen inte medför någon negativ resultatpåverkan för FrontOffice.

FrontOffice höll den 20 juli 2016 en extra bolagsstämma där stämman beslutade om att ändra bolagsordningen samt bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Bolaget hade ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier till Peter Gyllenhammar AB till en kurs om 3,50 SEK per aktie. För att möjliggöra detta beslutade bolagsstämman att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier, i bolagsordningen. Preferensaktier ska ha en röst vardera, berättiga till en årlig avkastning om sex (6) procent av teckningskursen, och omfattas av omvandlings-, inlösen och hembudsförbehåll.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 425 000 preferensaktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktades den av styrelsen beslutade nyemissionen till Peter Gyllenhammar AB.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 13 000 000 aktier och röster. Aktieägare med 5 955 454 aktier, motsvarande 77,28 procent av de röstberättigade aktierna deltog i bolagsstämman.

Under den senare halvan av augusti meddelades att FrontOffice assisterar snabbväxande Mockfjärdshus under detta företags rekonstruktionsprocess. Mockfjärdshus erbjuder nyckelfärdiga lösningar för villor, fritidshus, parhus, kedjehus och radhus.

I augusti kunde styrelsen meddela att FrontOffice har engagerats av PolyPlank AB (publ) att syndikera ett lån på 3 MSEK. Polyplank hade genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behövde nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett för Polyplank snabbt och ändamålsenligt sätt så anlitade Bolaget FrontOffice som erbjöd sig att förmedla ett brygglån om 3 MSEK. Polyplank offentliggjorde strax därefter villkoren för en företrädesemission vilken senare kom att bli kraftigt övertecknad.

Styrelsen kunde även kommunicera att FrontOffice investerar i ytterligare ett bolag; Abelco AB (publ) som då var listat på AktieTorget. Styrelsen i Abelco beslutade, med stöd av sitt bemyndigande från årsstämman, om en riktad emission till FrontOffice. Emissionen omfattade 811 112 aktier som tecknades till kursen 0,25 SEK per aktie. Efter genomförd emission kom FrontOffice att äga 10,8% i Abelco. Styrelsen i Abelco begärde att bolaget skulle avlistas för att kunna genomföra den verksamhetsförändring som hade beslutats. En företrädesemission genomförs i Abelco under november vilken väntas inbringa KSEK 8 100 till bolaget. FrontOffice har förbundit sig att teckna sig i emissionen för att uppnå en ägarandel av cirka 30 procent. Abelco höll även en bolagsstämma där bland annat Johan Lund valdes in som ledamot i styrelsen.

I slutet av november kunde styrelsen i FrontOffice meddela att intressebolaget Abelco genomfört en övertecknad nyemission. När Abelco Investment Group AB (publ) avslutade sin företrädesemission. konstateras att emissionen om KSEK 8 100 tecknats till KSEK 13 600 vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent.

Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent av befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Abelco bolaget drygt KSEK 8 100 före emissions- och garantikostnader vilka beräknas uppgå till KSEK 600 kronor. Styrelsen i Abelco valde därför att utnyttja hela den i memorandumet beskrivna övertilldelningsoptionen om 30 000 000 aktier. FrontOffice tecknade sig fullt ut, det vill säga för sin i memorandumet beskrivna pro rata andelen.

Styrelsen i Abelco arbetar med att upprätta ett så kallat listningsmemorandum i syfte att åter kunna uppta bolagets aktier till handel på en lämplig marknadsplats, något som kommer att synliggöra FrontOffice värden i Abelco.

I december investerade FrontOffice i Börshajen AB, en kostnadsfri utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar som vill skapa bättre förutsättningar för människor att bygga upp en bra privatekonomi genom att kombinera inspiration och kunskap.

Börshajen Sverige AB grundades av Andra Farhad och har varit en framgångssaga som uppmärksammats en hel del i media. Nu siktar Andra på att bygga upp en digital verksamhet och Börshajen står inför en Asienlansering inom kommande år.

Samtidigt utnyttjade styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) bemyndigandet från bolagsstämman den 29 april 2016 och genomförde en riktad nyemission om 750 000 aktier till åtta privata investerare. Totalt sett inbringar emissionen 3,525 Mkr före emissionskostnader. Den riktade emissionen gjordes till en kurs om 4,70 SEK, vilket motsvarade en rabatt om en (1) procent mot aktiekursen.

Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 75 000,00 SEK genom nyemission av högst 750 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

I mitten av december meddelade styrelsen för intressebolaget Abelco Investment Group att den efter den övertecknade nyemissionen påbörjat arbetet med ett så kallat listningsmemorandum i syfte att uppta Bolagets aktier till publik handel. Styrelsen i Abelco har till NGM, Nordic Growth Market, inlämnat en ansökan om att aktierna i Abelco skall upptas till handel på NGM Nordic MTF.

Det är styrelsens förhoppning om att aktierna i Abelco skall kunna upptas till handel under det första kvartalet 2017.

Efter periodens slut, i februari 2017, meddelade styrelsen i FrontOffice att bolaget förbereder The Great Wild för en kommande notering. Under 2016 gjorde FrontOffice Nordic AB (publ) en strategisk investering i TheGreatWild AB. TheGreatWild är ett av de många företag som FrontOffice dotterbolag, Svensk FöretagsRekonstruktion AB, bistått med hjälp i samband med rekonstruktion.

Efter att rekonstruktionen vunnit laga kraft har FrontOffice bistått ledningen i TheGreatWild med bolagets affärsutveckling och strategier. En av de viktigaste åtgärderna har varit att öka användarbasen, något som har lyckats över förväntan. I skrivande stund ökar antalet användare med cirka 20 procent per månad.

Då detta delmål är uppfyllt anser styrelsen i TheGreatWild att det nu är dags att ta nästa steg, att kapitalisera på det kraftigt ökande antalet användare. För att göra detta krävs emellertid kapital för att kunna betala den planerade ökningen av marknadsföringsinsatser.

Av den anledningen kommer FrontOffice Nordic AB (publ) att bistå TheGreatWild med en mindre kapitalanskaffning till en pre money värdering om 25 Mkr. På sikt är tanken att aktierna i TheGreatWild skall listas på en lämplig marknadsplats. I samband med detta kommer även FrontOffice att bistå TheGreatWild med en ägarspridning genom att dela ut hela eller delar av sitt aktieinnehav i TheGreatWild till sina aktieägare. FrontOffice äger i dagsläget cirka 30 procent av TheGreatWild AB.

Framtid

Styrelsen för FrontOffice bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att färdigställa en stark produktfamilj. Framtidsutsikterna är mycket goda med de framsteg om gjorts under perioden och med de investeringar inom försäljning och produktutveckling som görs under året. Styrelsen väljer emellertid att inte gå ut med någon prognos för kommande period.

Utdelning 2016

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2016.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.
Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:
Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Rapport avseende första kvartalet 2017            15 maj 2017
Bolagsstämma                15 maj 2017
Rapport avseende halvåret 2017                21 augusti 2017
Niomånadersrapport 2017                20 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 (Year-end 2017)            19 februari 2018

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar