Bokslutskommuniké januari – december 2017 - Rekordår

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR HELÅRET 2017
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 10 075 KSEK* (13 099 KSEK)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 255 KSEK (126 KSEK)
Resultat per aktie 0,41 SEK (0,01 SEK)
Antalet utestående aktier per 2017-12-31 var 15 290 966 st (15 174 996 st)

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2017
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 083 KSEK* (3 971 KSEK)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 745 KSEK (-297 KSEK)
Resultatet per aktie 0,12 SEK (neg)

Siffror inom parentes ovan avser motsvarande period 2016.

* Omsättningen under Q4 är minskad med 2,1 MSEK som avser internfakturering inom koncernen.

VD-ord

När vi startade FrontOffice 2013, var vår vision att skapa en koncern som kunde hjälpa företag som hamnat i någon form av kris. Sedan dess har vi byggt en digital plattform som i tidig fas kan identifiera problemföretag med potential. Vi har en stab med specialister inom företagsrekonstruktion och verksamhetsutveckling, och därtill en investeringsverksamhet som möjliggör att vi kan investera i lovande företag. Företag som vi hittar genom vår rekonstruktionsverksamhet. Idag har vi hjälpt över 200 företag att undvika konkurs och därigenom räddat tusentals arbetstillfällen.

Det som genomsyrar vår verksamhet, från styrelse till ledning och personal, är ett lösningsorienterat sinne. Tack vare det kan vi titta tillbaka på ett lönsamt år, där vi uppnått ett stort aktieägarvärde och bevisat att vår plattform och affärsmodell fungerar.  

Under 2017 har vi haft stort fokus på att utveckla vår investeringsverksamhet, vilket har lett till att vi kunnat göra fler investeringar och en betydande utdelning till våra aktieägare i form av aktier i Abelco Investment Group AB till ett värde motsvarande 0,28 SEK per aktie (totalt 4,3 MSEK baserat på Abelco-aktiens marknadsvärde vid avstämningsdagen för utdelning 18 augusti 2017). Resurser från vårt dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion har allokerats till investeringsverksamheten i FrontOffice, vilket lett till minskad externfakturering (2,1 MSEK fakturerat inom koncernen under Q4), men samtidigt möjliggjort koncernens mycket goda resultat.  

Sverige har under många år varit inne i högkonjunktur, där det totala antalet konkurser är lägre än på många år och vår verksamhet är delvis uppbyggd för att gå som bäst i tider då företagen har det tufft. Trots detta kan vi leverera en stabil omsättning och en fantastisk vinstmarginal om 84 procent.

Genom nyemissionen, vars teckningstid öppnade 1 februari 2018, har vi som ambition att fortsätta på den inslagna vägen från 2017, dvs göra ännu fler och ännu bättre investeringar under 2018. Detta är en ambition som uppenbarligen delas av koncernens anställda då det teckningsoptionsprogram som rullades ut under Q4 2017 har blivit fulltecknat till en ”break-even”-värdering på FrontOffice B-aktie om åtminstone 4,47 SEK vid utgången av teckningsperioden i november 2019 – se mer under ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”.

Vi har under sista delen av 2017 sett tydliga tecken på ökande affärsflöden inom turnaroundinvesteringar. För att möta detta flöde är en naturlig utveckling under 2018 att både organiskt, samt genom strategiska förvärv, växa vår verksamhet.

Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta bygga vår koncern ännu starkare och kunna vara en del i fler företags framgångar framöver. 

Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ)

Läs rapporten här: https://www.frontofficenordic.se/finansiella-rapporter/

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018.

Taggar:

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera