Delårsrapport januari – september 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 10 185 (f å KSEK 8 049)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK 389 (f å KSEK 765)
•    Resultat per aktie*: 0,03 SEK (f å 0,07 SEK)
•    Resultat per aktie efter full utspädning: 0,02 SEK (f å 0,07 SEK)
*Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.

”En mer spännande och intensiv period på nio månader är svårt att föreställa sig. Utöver att ha genomfört en listning av bolaget på NGM Nordic MTF har vi även mäktat med att bygga en finansieringsplattform för bolag med tillfälliga likviditetsproblem. Detta har vi gjort dels genom att bilda ett investmentbolag tillsammans med Peter Gyllenhammar AB samt genom att bli huvudägare i Abelco Investment Group AB.

Genom denna plattform kan vi nu rekonstruera och finansiera fina svenska bolag. Värden och arbetstillfällen som tidigare skulle gått förlorade kan vi nu fånga upp. Vårt ekosystem börjar ta form och det kommer bli en spännande vinter” säger Johan Lund, verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ).

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 10 185 (f å KSEK 8 049). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till KSEK 389 (f å KSEK 765). Medan det första halvåret påverkades av internt arbete med noteringen på NGM Nordic MTF så har det tredje kvartalets intäkter till övervägande del kommit från klienter med omsättningar på över 100 Mkr. Omsättningen för tremånadersperioden juli-september uppgick till 4,0 MSEK vilket är i linje med budget. Resultatet för samma period uppgick till 540 KSEK vilket även det är enligt budget.

Ju större klientföretag som anlitar FrontOffice, desto mer utfört arbete kan bolaget debitera. Det är därför av stor vikt att FrontOffice fortsätter att vara en attraktiv partner till denna kategori klienter. För att bibehålla och utveckla en sådan position så måste Bolagets ekosystem runt finansiering och kringtjänster löpande utvecklas och förbättras. FrontOffice har under perioden lagt stor vikt på sitt ekosystem, vilket emellertid medfört att omsättningen och resultatet sett över hela perioden inte har nått upp till budget. Noteras skall att det är först under tredje kvartalet som omsättning och resultat når budget, vilket visar att investeringarna i ekosystemet börjar bära frukt.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till 0,03 SEK per aktie (f å 0,07 SEK), resultatet per aktie under perioden efter full utspädning uppgick till 0,02 SEK per aktie (f å 0,07 SEK).

Investeringar

FrontOffice har under under 2016 investerat 381 KSEK i den egna programvaran.

I bolaget TheGreatWild har FrontOffice investerat 360 KSEK under perioden. TheGreatWild kan lättast beskrivas som Facebook för jägare och är Nordens snabbast växande jaktapp.

I Abelco Investment Group har FrontOffice investerat 203 KSEK, och förbundit sig att investera ytterligare KSEK 2 700 i den nu pågående emissionen. Abelco är ett investmentbolag som, i egen regi och tillsammans med FrontOffice, kommer att utvärdera möjliga investeringar i mindre bolag. Styrelsen för FrontOffice gör bedömningen att marknadsvärdet för investeringen i Abelco överstiger vad som har investerats. Abelcos styrelse har för avsikt att uppta aktierna i Abelco till handel på en lämplig marknadsplats efter den pågående nyemissionen.

Utöver detta har Front Office som tidigare kommunicerats investerat i Reficere Kapital AB som är det med Peter Gyllenhammar AB samägda investmentbolaget med finansiella muskler att hantera investeringar i 100 miljonersklassen. Urvalsprocessen för investeringar är gedigen och bolaget har inte för avsikt att kasta sig in i en affär som inte är optimal för alla parter.

Avskrivningar

Inga avskrivningar gjordes för perioden januari till och med september 2016.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 3 711 (f å KSEK 112) i likvida medel och inga utnyttjade krediter. Bolaget har inga krediter i bank eftersom styrelsen vill hålla FrontOffice oberoende av traditionella långivare. FrontOffice förhandlar med banker dagligen för sina klienters räkning. För att inte hamna i en situation där det ifrågasätts huruvida bolagets bankrelation påverkar klientuppdraget så kommer FrontOffice heller inte i framtiden ha krediter i bank eller finansbolag.
FrontOffice-koncernen saknar i dagsläget helt långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 sept 2016 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till KSEK 11 519 (f å KSEK 1 713)

Bolagets soliditet uppgick den 30 september 2016 till 84,0 procent (f å 39,0 procent).

Aktiekapitalet är fördelat på 14 250 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns tre aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman.

Preferensaktier åtnjuter även de en röst per aktie på bolagsstämman. Det är endast aktierna av serie B som är upptagna till handel på NGM Nordic MTF. Under perioden har ingen utdelning lämnats för preferensaktierna.

Notering

FrontOffice Nordics B-aktier handlas sedan den 19 maj 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B och med ISIN-kod SE0005337920. Per den 30 sept 2016 hade bolaget cirka 800 aktieägare.

Avtalet om likviditetsgaranti med Mangold Fondkommission AB har under perioden sagts upp.

Anställda

Per den 30 september 2016 hade FrontOffice 11 anställda, varav 6 män och 5 kvinnor. Utöver detta har koncernen tre konsulter anställda på heltid. FrontOffice rekryterar löpande nya medarbetare och har för avsikt att väsentligt öka mängden debiterbara timmar.

Väsentliga händelser under perioden samt efter periodens utgång

FrontOffice arbetssätt med att finna, bearbeta och finansiera bolag i behov av bolagets tjänster skiljer sig markant från marknadens övriga aktörer, vilket gör att över 65 procent av alla de företag som FrontOffice hjälper överlever en rekonstruktion. Detta skall jämföras med ett snitt på 18 procent för alla de företag som genomför en rekonstruktion.

En direkt effekt av publiciteten runt noteringen på NGM är att intresset ökat för de tjänster koncernen erbjuder, i första hand från större företag. Att arbeta med större företag innebär i allmänhet en större mängd debiterbara timmar för FrontOffice.

Bolaget har under 2015 och under rapportperioden bistått två publika bolag vars aktier handlas på svenska marknadsplatser. FrontOffice har även hjälpt dessa bolag att säkerställa långfristig finansiering, något som sannolikt räddat båda dessa företag från fortsatt obestånd.

Under januari fattade bolaget beslut om att flytta till större och mer ändamålsenliga lokaler på Birger Jarlsgatan 60.

Den 27 januari 2016 fattade bolagets styrelse beslut om att ansöka om att uppta bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF. Som tidigare kommunicerats genomförde FrontOffice Nordic AB (publ) en nyemission om två miljoner aktier, till ett totalt belopp om 5,0 Mkr. Den emission som påbörjades under det fjärde kvartalet 2015 och som var riktad till allmänheten blev övertecknad. Emissionen innebar att bolaget fick 183 nya aktieägare. Emissionen av 2 000 000 aktier innebär även att FrontOffice Nordic AB (publ) hade 13 000 000 aktier efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket.

Den 19 maj 2016 upptogs B-aktierna i FrontOffice till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B.

Samma dag så meddelades att Bolaget slutit avtal med Peter Gyllenhammar AB avseende en riktad emission av 1 425 000 preferensaktier till aktiekursen 3,50 SEK. Samarbetet avser även grundande av ett investmentbolag där FrontOffice har ett 20 procentigt ägande och Peter Gyllenhammar AB äger 80 procent. Detta bolag kom att heta Reficere Kapital AB.

FrontOffice Nordic kunde i juli meddela att koncernen engagerats av ledningen i Narrative AB för att leda bolagets turn-around. FrontOffice kom att fungera som Narrative ABs konsult i den turnaround-process som inleddes den 6 juli 2016 med en ansökan om företagsrekonstruktion. På FrontOffice inrådan begärde styrelsen i Narrative AB i september hos tingsrätten att bolaget skulle försättas i konkurs då det stod klart att en uppgörelse med fordringsägarna inte skulle gå att nå. I och med att man inte har kunnat uppnå en tillräckligt stor nedskrivning av Narratives skulder investerade inte FrontOffice i Narrative varför konkursen inte medför någon negativ resultatpåverkan för FrontOffice.

FrontOffice höll den 20 juli 2016 en extra bolagsstämma där stämman beslutade om att ändra bolagsordningen samt bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Bolaget hade ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier till Peter Gyllenhammar AB till en kurs om 3,50 SEK per aktie. För att möjliggöra detta beslutade bolagsstämman att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier, i bolagsordningen. Preferensaktier ska ha en röst vardera, berättiga till en årlig avkastning om sex (6) procent av teckningskursen, och omfattas av omvandlings-, inlösen och hembudsförbehåll.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 425 000 preferensaktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktades den av styrelsen beslutade nyemissionen till Peter Gyllenhammar AB.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 13 000 000 aktier och röster. Aktieägare med 5 955 454 aktier, motsvarande 77,28 procent av de röstberättigade aktierna deltog i bolagsstämman.

Under den senare halvan av augusti meddelades att FrontOffice assisterar snabbväxande Mockfjärdshus under detta företags rekonstruktionsprocess. Mockfjärdshus erbjuder nyckelfärdiga lösningar för villor, fritidshus, parhus, kedjehus och radhus. Från en omsättning på cirka 30 miljoner kronor 2015 har Mockfjärdshus för 2016 en prognostiserad omsättning på över 100 miljoner. Orderboken uppgår till över 70 miljoner kronor.

I augusti kunde styrelsen meddela att FrontOffice har engagerats av PolyPlank AB (publ) att syndikera ett lån på 3 MSEK. Polyplank hade genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behövde nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett för Polyplank snabbt och ändamålsenligt sätt så anlitade Bolaget FrontOffice som erbjöd sig att förmedla ett brygglån om 3 MSEK. Polyplank offentliggjorde strax därefter villkoren för en företrädesemission vilken senare kom att bli kraftigt övertecknad.

Styrelsen kunde även kommunicera att FrontOffice investerar i ytterligare ett bolag; Abelco AB (publ) som då var listat på AktieTorget. Styrelsen i Abelco beslutade, med stöd av sitt bemyndigande från årsstämman, om en riktad emission till FrontOffice. Emissionen omfattade 811 112 aktier som tecknades till kursen 0,25 SEK per aktie. Efter genomförd emission kom FrontOffice att äga 10,8% i Abelco. Styrelsen i Abelco begärde att bolaget skulle avlistas för att kunna genomföra den verksamhetsförändring som hade beslutats. En företrädesemission genomförs i Abelco under november vilken väntas inbringa 8,1 MSEK till bolaget. FrontOffice har förbundit sig att teckna sig i emissionen för att uppnå en ägarandel av cirka 30 procent. Abelco höll även en bolagsstämma där bland annat Johan Lund valdes in som ledamot i styrelsen.

Framtid

För räkenskapsåret 2016 har FrontOffice tidigare prognostiserat en omsättning om 19 000 KSEK. Som en konsekvens av att omsättningsmålet inte nåddes under Q2 så kommer omsättningen för helåret att bli något lägre än tidigare prognostiserat. Marginalen förväntas vara fortsatt positiv. Det är en procentuellt väldigt stor omsättningsökning jämfört med 2015. Även om styrelsens mål är att växa snabbt så kommer FrontOffice inte att försaka vinst till förmån för tillväxt. Det är en uttalad policy att dela ut minst 50 procent av genererade överskott. FrontOffice gör analysen att omvärldsförhållandena leder till en ökad obeståndsfrekvens bland Svenska bolag på kort och medellång sikt, främst som en följd av allt hårdare kreditvärdighetskrav från långivare. Detta, kombinerat med att FrontOffice åtar sig allt större uppdrag, väger delvis upp det omsättningstapp som skedde under Q2. Dessa positiva effekter kan innebära att bolaget på helåret återhämtar delar av eller hela omsättningstappet.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Bokslutskommuniké för 2016                20 februari 2017
Rapport avseende första kvartalet 2016            15 maj 2017
Bolagsstämma                15 maj 2017
Rapport avseende halvåret 2016                21 augusti 2017
Niomånadersrapport 2016                18 november 2017

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar