Delårsrapport  januari - september 2017

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 8 872 KSEK (10 185 KSEK)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 690 KSEK (389 KSEK)
  • Resultat per aktie 0,44 SEK (0,03 SEK)
  • Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 15 290 966 st (14 250 000 st)

Siffror inom parentes ovan avser motsvarande period 2016.


Högre aktivitetsnivå – bra resultat
I denna rapport vill jag lyfta fram tre saker; avyttringen av Abelco Investment Group AB (publ) (9,7 MSEK) vilket stärker kassan i FrontOffice, att vi har gjort en ordentlig utdelning (4,3 MSEK) av Abelco-aktier till våra aktieägare samt att vi avyttrat lånefordran gällande Athene Immobiliengruppe med ett överskott på 1,8 MSEK. 

För vårt helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion AB (SveRek) sjunker omsättningen något. SveRek arbetar med företagsrekonstruktioner och är därför ett bolag som går bättre i lågkonjunktur. Det primära uppdraget för SveRek är att ge FrontOffice ett affärsflöde. Detta har man lyckats med under perioden. Det är i FrontOffice som överskotten genereras. Vi särskiljer oss ifrån övriga aktörer på marknaden genom att vi tar ett helhetsgrepp i de bolag vi arbetar med. Vi arbetar inte bara med juridiken utan lägger även stor vikt på finansiering, försäljning, kundrelationer och samarbetspartners. Vi analyserar även personal, ledning och ägare för att säkerställa att de klarar av uppgiften. Deras välmående är avgörande för om kundbolaget skall överleva. 

En stor del av våra kundcase kommer in via KROSS, ett egenutvecklat system som vi internt använder för att identifiera och utvärdera potentiella affärer. Vi fortsätter att utveckla systemet kontinuerligt.

Sammanfattningsvis så är jag mycket nöjd med niomånadersrapporten. Den visar på att vår affärsmodell håller, inte bara i lågkonjunktur utan även när de flesta företag befinner sig i en högkonjunktur. Det är ett resultat utav det hårda arbete som samtliga medarbetare och partners har lagt ner under lång tid. När vi nu rör oss mot slutet av konjunkturcykeln kommer obevekligen en avmattning. Oavsett om den sker snabbt eller gradvis, kommer våra affärsvolymer att öka i närtid.

Johan Lund, CEO

FINANSIELL RAPPORTERING

FrontOffice Nordic AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader)
Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ner på www.frontofficenordic.se eller www.ngm.se

Investeringar under perioden

The Great Wild AB (publ)
FrontOffice har under perioden investerat ytterligare 1 MSEK i The Great Wild. Investeringen skedde i den övertecknade nyemission som stängde den 29 september.

Stockaboo AB
Som nämnt i tidigare rapport, har FrontOffice under Q3 förvärvat 20 % av aktierna i Stockaboo AB. Köpeskillingen uppgår till totalt 350 KSEK, där 225 KSEK  betalades genom FrontOffice B aktier och 125 KSEK kontant. 

Avskrivningar
Under perioden har avskrivningar gjorts om 67,5 KSEK (f å 0 KSEK) avseende den egna programvaran.

Likviditet och finansiering
Bolaget hade vid periodens utgång 3 692 KSEK (f å 3 711 KSEK) i likvida medel och inga utnyttjade krediter. 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 30 september 2017 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till 17 594 KSEK (f å 11 519 KSEK). Bolagets soliditet uppgick den 30 september 2017 till 76,0 % (f å 84,0 %). Aktiekapitalet är fördelat på 15 290 996 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns två aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Totalt finns det 2 000 000 aktier av serie A, samt 13 290 996 aktier av serie B. Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman. Det är aktier av serie B som är upptagna till handel på NGM Nordic MTF.

Anställda
Per den 30 september 2017 hade FrontOffice 9 anställda, varav 4 män och 5 kvinnor. Utöver detta anlitar bolaget ett antal underkonsulter.

Väsentliga händelser under perioden
Efter tidigare lyckade samarbeten, har FrontOffice valt att genomföra ett köp av 20 % av Stockaboo AB, en kostnadsfri tjänst för aktie- och finansdiskussioner i realtid.

Koncernens CFO har avslutat sin tjänst. Annica Näslund har anställts som Chief Marketing Officer (CMO) med ansvar för att utveckla organisationens kommunikation och marknadsföring. 

FrontOffice höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juni, där beslut fattades om vinstutdelning av aktier i Abelco Investment Group AB (publ). Utdelningen innebar att aktieägarna var berättigade att erhålla 1 aktie i Abelco för varje (1) FrontOffice aktie som de innehade på avstämningsdagen. Total utdelning 4,3 MSEK.

Den lånefordran som fanns på Athene Immobiliengruppe GmbH, för nominellt belopp (220,000 EUR) jämte överenskommen andel av potentiell framtida vinstandelsränta, har avyttrats under perioden. Totalt uppgår köpeskillingen till 420,000 EUR vilket genererade en avkastning på ca 1,8 MSEK.

FrontOffice intressebolag The Great Wild AB (publ) genomförde en kraftigt övertecknad nyemission. FrontOffice valde att investera 1 MSEK. FrontOffice innehav i The Great Wild efter emissionen uppgår till 25 % av röster och kapital. 

Väsentliga händelser efter periodens slut
Avtal om att förvärva 1,1 miljoner befintliga aktier i Financial Transaction Control Systems Sweden AB (publ) (”FTCS”) ingicks den 29 september. Efter perioden, den 25 oktober, genomfördes förvärvet. FTCS är ett FinTechbolag som utvecklat en voucherbaserad plattform för att hantera säkra betalningar online, vars effektiva antibedrägerimodul minskar e-handlarens risker kring reklamationer och s.k. ”friendly frauds”. Priset per aktie var 8,18 kr/aktie, köpeskillingen var 8 998 KSEK vilket motsvarar 3,75  procent av kapital och röster.  

Den 16 november annonserades kallelse till extra bolagstämma. Beslutsförslag på stämman är att besluta om nyemission av högst 3 333 333 aktier av serie B (emissionslikvid om ca 10 MSEK) Vid överteckning en tilläggsemission om ytterligare högst 2 666 667 aktier av serie B (emissionslikvid ca 8 mkr). Samt att ge ut högst 1 120 570 teckningsoptioner för anställda inom FrontOffice Nordic AB (publ) samt dess dotterbolag.

Framtid 
Då Sverige befinner sig i en högkonjunktur, är den prognoserade omsättningen något lägre än förväntat. Detta då det helägda dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB går bättre i lågkonjunktur. Som ett led i detta har koncernen fokuserat på transaktioner istället för fakturering av konsultverksamhet. Något som vi ser har burit frukt i form av en högre vinst än förväntat. Även om styrelsens mål är att växa snabbt så kommer FrontOffice inte att försaka vinst till förmån för tillväxt. Det är en uttalad policy att dela ut minst 50 procent av genererade överskott. FrontOffice gör analysen att omvärldsförhållandena leder till en ökad obeståndsfrekvens bland svenska bolag på kort och medellång sikt, främst som en följd av allt hårdare kreditvärdighetskrav från långivare. Detta, kombinerat med att FrontOffice åtar sig allt större uppdrag, väger delvis upp det omsättningstapp som skedde under Q3. Det rådande konjunkturlägets effekter kommer troligtvis innebära även mindre omsättning sett på helåret 2017, men fokus kommer istället att ligga på att bibehålla en hög vinstnivå.

Redovisningsprinciper 
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. 

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50 % av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. 

 dialog med bolagets revisor har bolagets styrelse beslutat att finansiella tillgångar som inte är dotterbolag eller intressebolag värderas enligt marknadsvärdeprincipen. Samma värderingsprincip appliceras på koncernens samtliga finansiella tillgångar oavsett om det rör sig om värdepapper eller lånefordringar. Värderingsprincipen av finansiella tillgångar skiljer sig därmed i denna rapport från värderingsprincipen i tidigare rapporter där endast anskaffningsvärdet togs i beaktande med reservation för eventuella nedskrivningsbehov. Det är styrelsens bedömning att endast marknadsvärdesprincipen ger en rättvisande bild av bolagets finansiella tillgångar. 

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år. 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen 

Bokslutskommuniké för 2017                          19 februari 2018

Rapport avseende första kvartalet 2018        15 maj 2018

Bolagsstämma                                                    15 maj 2018

Rapport avseende halvåret 2018                     21 augusti 2018

Niomånadersrapport 2018                              20 november 2018 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera