FrontOffice investerar ytterligare i Abelco

Styrelsen i Abelco har idag meddelat att man ämnar genomföra en företrädesemission som maximalt inbringar 8,1 msek vid full teckning. Ytterligare ca 3,6 msek kan komma att tillföras bolaget vid utnyttjande av övertilldelningsoption.

FrontOffice, som redan äger 10,8% av aktierna i Abelco, kommer att teckna sin pro-rata andel av emissionen samt teckna ytterligare aktier för att uppnå ett ägande av 29,9%. 

Totalt investerar FrontOffice 2,6 msek.

Johan Lund kommenterar beslutet att investera i Abelco:

”Genom att FrontOffice axlar huvudägarskapet i Abelco inleds nu Abelcos omformning  Genom det stora affärsflöde som skapas i FrontOffice kommer Abelco att erbjudas investera i bolag antingen i, under eller efter genomförd företagsrekonstruktion. 

Vi ser Abelco som ett komplement till redan ingågna överenskommelser med Peter Gyllenhammar AB avseende investeringsfonden. Fonden fokuserar på större investeringar inom specifika industrisegment över längre tidshorizont och med grundligt genomarbetade underlag som utgångspunkt. Abelco, å andra sidan, kommer att ha en mer transaktionsfokuserad inriktning där snabba beslut kan tas och där tidshorizonten ofta är kort till medellång. Man är heller inte knuten till något specifikt affärssegment. 

Vi ser även möjligheten att Abelco kommer att investera i sk. Pre-IPO, där investeringsobjekten står inför en kommande notering. Eftersom att Abelco är ett noterat bolag kan sådana investeringar komma att delas ut till Abelcos aktieägare inför en notering”

Anledningen till att göra dessa typer av investeringar via Abelco och inte direkt från FrontOffice är att kapitalbehoven flukturerar kraftigt över tid, och det lämpar sig bättre att hantera dessa fluktuationer genom Abelcos nuvarande plattform”

Som aktieägare i FrontOffice kommer man indirekt att äga 29,9% av Abelco. Självklart kan man även teckna sig i Abelcos kommande emission. Teckningsanmälan för teckning av aktier utan företräde kommer att hållas tillgängliga på Abelcos egen hemsida samt genom www.tecknaemission.se

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera