FrontOffice satsar vidare på FinTech - utökar sitt innehav i FTCS till 9,98%

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) utökar sitt innehav ytterligare i FinTech-bolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (FTCS) genom förvärv av 1 575 000 befintliga aktier, motsvarande 18 900 000 SEK (12 SEK/aktie). Samtidigt skapas ett nytt affärsområde inom FrontOffice som ska fokusera på att utveckla befintliga FinTech-investeringar och identifiera nya potentiella investeringar inom sektorn. 

FrontOffice verksamhet kommer framgent delas in i två affärsområden, där det ena området, likt tidigare, är investeringar i turnaroundcase och där den andra delen fokuseras på investeringar inom FinTech och betallösningar. Anledningen till den strategiska affärsindelningen är främst för kunna hålla ett tydligare operativt fokus och ha möjlighet att rekrytera relevanta resurser. Indelningen syftar även till att tydliggöra mot marknaden vilka typer av investeringar FrontOffice kommer att fokusera på framöver.

” Vi har under en längre tid analyserat intressanta FinTech-bolag med stor potential och det är en alldeles för spännande bransch för att vi inte ska välja att vara en aktiv del av den. Vi kommer självklart även fortsätta att utveckla vår turnaroundverksamhet genom Svensk Företagsrekonstruktion som har en betydande kontracyklisk komponent vad gäller omsättning och lönsamhet. Indelningen i dessa två affärsområden görs dels för att ytterligare tydliggöra vår verksamhet gentemot ägare och marknad, dels för att kunna allokera rätt typ av resurs till rätt uppdrag” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

Den utökade investeringen i FTCS är det officiella startskottet på FrontOffice satsning på FinTech-bolag. FrontOffice köper ytterligare 1 575 000 aktier á 12 SEK, motsvarande 18 900 000 SEK, av grundare och tidiga investerare. Förvärvet regleras kontant med avseende på 385 000 aktier (4,62 mSEK) och med avseende på resterande post om 1 190 000 aktier (14,28 mSEK) genom en konvertibel säljarrevers som berättigar FrontOffice att inom 180 dagar från dagens datum helt eller delvis reglera köpeskillingen genom nyemission av B-aktier till en teckningskurs om 4,50SEK/aktie. Full reglering av köpeskillingen genom nyemission enligt ovan medför en utspädningseffekt om ca 11 % avseende aktiekapital och ca 6,8 % avseende röstetal.*  

FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering motsvarar 9,98 % av kapital och röster. Efter genomförd investering innehar FrontOffice 2 926 000 aktier i FCTS.

” FTCS har som tidigare kommunicerats nyligen slutit ett licensavtal med en brasiliansk bank, vilket vid full implementering förväntas ge FTCS en nettointäkt om cirka 300 mSEK/år. Jag har tidigare lyft fram den stora potential jag ser i vårt innehav i FTCS och jag är övertygad om att investeringen i FTCS på sikt kommer att vara mycket gynnsam för FrontOffice och våra aktieägare. FTCS har en mycket lovande framtid och jag ser innehavet som en betydande styrka i den investeringsportfölj vi håller på att bygga upp" säger Johan Lund.

Om investeringen
Antal aktier: 1 575 000 aktier

Köpeskilling: 18 900 000 SEK (12 SEK/aktie)

Investeringen motsvarar ca 5,37 % av kapital och röster i FTCS.
FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering är 2 926 000 aktier motsvarande ca 9,98 % av kapital och röster.

FrontOffice innehar innan nuvarande investering 1 351 000 aktier i FTCS och FrontOffice VD, Johan Lund, innehar privat 700 000 aktier i FTCS.


Om FTCS
FTCS är ett ledande skandinaviskt fintechbolag som utvecklat en plattform för att hantera säkra, omedelbara och gränsöverskridande betalningar både för privata och kommersiella kunder. FTCS erhöll under 2017 tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster.  

FTCS har nyligen slutit ett avtal med den Brasilianska banken Banco BS2 avseende tillhandahållande av betalinfrastruktur. Avtalet förväntas generera en nettointäkt till FTCS om 300 mSEK årligen vid full implementering. Implementeringen av avtalet löper enligt plan per dagens datum.  

För mer information om FTCS besök: http://ftcs.se/ 

*utspädningen innefattar beslutade men ännu ej registrerade nyemissioner av B-aktier.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018. 

Taggar:

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar