FrontOffice styrelse föreslår utdelning av Abelco

Styrelsen i Frontoffice Nordic AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma inom kort där förslag till utdelning av Abelco-aktier kommer att behandlas.

Förslaget innebär att för varje innehavd aktie i FrontOffice, oavsett aktieslag, erhålls en (1) aktie i Abelco Investment Group. Om bolagsstämman bifaller förslaget kommer således 15 174 996 aktier att delas ut. Som tidigare meddelats kommer preferensaktierna att konverteras till B-aktier. Förslaget förutsätter att denna konvertering är verkställd innan utdelning sker.

Styrelsen har även beslutat att avyttra bolagets resterande innehav i Abelco. Försäljningen sker utanför marknaden till investerare vilka styrelsen bedömer har ett långsiktigt ägarintresse i Abelco.

Styrelsen motiverar sitt förslag till utdelning och avyttring:

FrontOffice medverkade till att kapitalisera upp Abelco och förbereda bolaget för notering med en helt ny verksamhetsinriktning såsom investmentbolag. Med alla mått mätt var det en lyckad operation. I Abelcos nästa fas som högutdelande investmentbolag är det av största vikt att bolaget kan agera självständigt utan att vara i beroendeställning gentemot FrontOffice.

I och med utdelningen får alla aktieägare i FrontOffice direkt ta del av resultatet i Abelco.

Vi väljer att dela hälften av bolagets innehav samtidigt som vi avyttrar resterande innehav till investerare som bedömer har ett långsiktigt ägarintresse i Abelco.

Genom avyttring av resterande del av innehavet utanför marknaden till långsiktiga investerare förbättras kassapositionen vilket skapar möjligheter för FrontOffice att vidareutveckla sitt koncept och investera i andra projekt.

För FrontOffice har Abelco-investeringen varit en mycket god affär och det finns stora möjligheter till fortsatta samarbeten mellan bolagen på kommersiella villkor.

Johan Lund kommenterar: Som största ägare i FrontOffice kommer jag att erhålla en betydande mängd Abelco-aktier. Jag har valt att ingå ett frivilligt lockup-avtal gällande dessa aktier under 2 år för att understryka långsiktigheten i mitt ägande. Jag ser alltjämt stora samarbetsmöjligheter mellan FrontOffice och Abelco; Vi har affärsflödet, de har finansiering. Det finns således ett naturligt och ömsesidigt behov av varandra.

Som en naturlig del i Abelcos självständighet i förhållande till FrontOffice avser jag att inte  ställa upp för omval till Abelcos styrelse vid årsstämman i Abelco den 21 juni.


För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera