Genomför nyemission i intressebolaget The Great Wild

FrontOffice har under vintern 2016 och våren 2017 investerat i The GreatWild. Great Wild AB (publ) har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor.

Nyemissionen löper till och med den 15 september 2017. Styrelsen för The Great Wild har fattat beslut om att ansöka om att uppta Bolagets aktier på en lämplig marknadsplats, till exempel NGM Nordic MTF, senast under det första kvartalet 2018.

För ytterligare information om nyemissionen i The Great Wild, besök bolagets hemsida, se.thegreatwild.com, www.tecknaemission.se eller Eminovas hemsida, www.eminova.se

Den nuvarande emissionen genomförs till en värdering om ca 30,4 mkr "pre money". FrontOffice innehav i The Great Wild innan föreliggande emission uppgår till 29,42 % av röster och kapital.

Om The Great Wild

The Great Wild strävar efter att bidra till bättre viltvård i hela världen med hjälp av hållbar och etisk jakt. Fler jägare och mer pengar i naturens kretslopp innebär förbättrad viltvård. Det ger markägare mer resurser till att förvalta det vilda och därmed bättre jakt - idag och imorgon.
AirBnB och Uber har visat att delningsekonomin har potentialen att revolutionera marknader och skapa högre effektivitet i nyttjandet av existerande resurser. The Great Wild tar med sig det tänket in i jakten genom att göra viltet till en intäktskälla istället för ett hot mot grödor och boskap för markägare, samtidigt som bolaget gör det möjligt även för majoriteten att uppleva jakt bortom hemtrakten.

”Genom nyemissionen synliggörs värden i The Great Wild. Sedan vi investerade i Bolaget har verksamheten kommit att utvecklas väldigt mycket, och tillsättandet av en ny verkställande direktör och styrelse under våren 2017 har frigjort resurser som lett till att medlemsbasen har ökat kraftigt. I och med detta ökar även de potentiella intäkterna för The Great Wild” säger Johan Lund, VD för FrontOffice Nordic AB (publ).

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera