Halvårsrapport 2016

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 6 127
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -153
  • Resultat per aktie: SEK -0,01
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,29

 

Inga jämförelsesiffror lämnas då FrontOffice under förra året inte var marknadsnoterat och därmed inte publicerade kvartalsrapporter.

”Det första halvåret 2016 har varit ett intensivt men spännande halvår. Utöver att vi flyttat till nya lokaler och genomfört en större emission så är vi numera också listade på NGM Nordic MTF. Det har gett en ökad synlighet, ett större intresse för den verksamhet som FrontOffice bedriver och i förlängningen också flera uppdrag.

Trots att en stor del av Sverige var på semester så har vi kunnat ta en rad nya uppdrag, flera av dem från betydligt större kunder än vad vi tidigare arbetat med, vilket vi ser som en direkt effekt av de kraftiga marknadsföringsinsatser som gjordes i samband med vår nyemission. Inte mindre än tre större uppdrag har tecknats under perioden juli till och med denna rapports publicering, något som borgar för att vår tro på framtiden är mycket ljus” säger Johan Lund, verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ).

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 6 127 KSEK. Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -153 KSEK. Medan det första kvartalet kännetecknades av en minskad försäljning till följd av internt arbete med noteringen på NGM Nordic MTF så har FrontOffice ledning under det andra kvartalet noterat ett ökat intresse för de tjänster som koncernen erbjuder. Efter rapportperiodens slut har ett flertal bolag av dignitet, med en omsättning på över 100 Mkr, valt att anlita FrontOffice. Intäkterna för dessa uppdrag kommer att synas i koncernens omsättning under det tredje och fjärde kvartalet 2016.

Under normal produktion så är omsättningen tämligen opåverkad av säsongsvariationer. Det som eventuellt kan skapa vissa fluktuationer mellan kvartalen är om vissa högintensiva perioder hamnar på ena eller andra sidan kvartalsskiftet. Sådana perioder kan vara tid före eller efter en längre ledighet (jul-nyår, industrisemester, påsk etc), och även vissa tillfällen då skatt och moms förfaller till betalning vid ett kvartalsskifte.

Ju större klientföretag som anlitar FrontOffice, desto mer utfört arbete debiterar bolaget. FrontOffice har som policy att publicera pressreleaser endast om det är något utöver det vanliga som styrelsen vill berätta om tillsammans med sina klienter. Ibland vill dessa klienter inte medverka med sina namn, eller önskar att FrontOffice helt avstår från att berätta om deras fall. FrontOffice går alltid koncernens klienters önskemål till mötes i denna fråga om integritet.

Resultatet under perioden har belastats av kostnader för noteringsprocessen, flytt till nya, mer ändamålsmässiga lokaler anpassade för den verksamhet som FrontOffice bedriver samt av marknadsföringsinsatser som gett effekt under sommaren i form av flera nya större uppdrag. Utöver att cirka 2 000 KSEK belastat resultatet negativt har det även tagit fokus från FrontOffices huvuduppgift, att hjälpa bolag ur obestånd och till finansiering. Detta gör att antalet debiterbara timmar är lägre än för samma period föregående år utslaget per anställd. Under senare delen av det andra kvartalet 2016 har detta emellertid vänt och antalet debiterbara timmar överstiger under första delen av det tredje kvartalet antalet debiterbara timmar under samma period 2016.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,01 SEK per aktie.

Investeringar

FrontOffice har under det första halvåret 2016 investerat 381 KSEK i den egna programvaran.

Avskrivningar

Inga avskrivningar gjordes för perioden januari till och med juni 2016.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 308 KSEK i likvida medel och inga utnyttjade krediter. Bolaget har inga krediter i bank eftersom styrelsen vill hålla FrontOffice oberoende av traditionella långivare. FrontOffice förhandlar med banker dagligen för sina klienters räkning. För att inte hamna i en situation där det ifrågasätts huruvida bolagets bankrelation påverkar klientuppdraget så kommer FrontOffice heller inte i framtiden ha krediter i bank eller finansbolag.

Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om 2 441 KSEK. De långfristiga skulderna utgörs till stor del av inlånade medel från huvudägare. Efter periodens slut har dessa skulder kvittats mot aktier enligt samma villkor, kurs 2,50 SEK, som den senaste nyemissionen. I och med detta saknar koncernen långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per 30 juni 2016 uppgick FrontOffice egna kapital till 3 749 KSEK.

Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2016 till 48 procent.

Aktiekapitalet är fördelat på 13 000 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,05. Det finns två aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman.

Notering

FrontOffice Nordics B-aktie handlas sedan den 19 maj 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B och med ISIN-kod SE0005337920. Per den 30 juni 2016 hade bolaget cirka 320 aktieägare.

Med målsättningen att garantera att det alltid ställs köp- och säljkurser så har Bolaget tecknat ett avtal om likviditetsgaranti med Mangold Fondkommission AB. Denna kommer att avvecklas så snart styrelsen känner att handeln är organiskt likvid. En likviditetsgaranti skall ses som en tjänst till minoritetsägare som önskar snabbt sälja sitt innehav. Styrelsen har för avsikt att arbeta aktivt med att öka antalet ägare i bolaget för att snabbare uppnå en likvid handel i aktien.

Anställda

Per den 30 juni 2016 hade FrontOffice 11 anställda, varav 6 män och 5 kvinnor. Utöver detta har koncernen tre konsulter anställda på heltid. FrontOffice rekryterar löpande nya medarbetare och har för avsikt att väsentligt öka mängden debiterbara timmar under året.

Väsentliga händelser under perioden

FrontOffice arbetssätt med att finna, bearbeta och finansiera bolag i behov av våra tjänster skiljer sig markant från marknadens övriga aktörer, vilket gör att 65 procent av alla de företag som FrontOffice hjälper överlever en rekonstruktion. Detta skall jämföras med ett snitt på 18 procent för alla de företag som genomför en rekonstruktion.

En direkt effekt av publiciteten runt emissionen är att intresset ökat för de tjänster koncernen erbjuder, i första hand från större företag. Att arbeta med större företag innebär i allmänhet en större mängd debiterbara timmar för FrontOffice.

Bolaget har under 2015 och under rapportperioden bistått två publika bolag vars aktier handlas på svenska marknadsplatser. FrontOffice har även hjälpt dessa bolag att säkerställa långfristig finansiering, något som sannolikt räddat båda dessa företag från fortsatt obestånd.

Under januari fattade bolaget beslut om att flytta till större och mer ändamålsenliga lokaler på Birger Jarlsgatan 60.

Den 27 januari 2016 fattade bolagets styrelse beslut om att ansöka om att uppta bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF. Sedan starten 2013 har ambitionen varit att uppta bolagets aktier till handel på lämplig marknadsplats.

Som tidigare kommunicerats genomförde FrontOffice Nordic AB (publ) en nyemission om två miljoner aktier, till ett totalt belopp om 5.0 Mkr. Den emission som påbörjades under det fjärde kvartalet 2015 och var riktad till allmänheten blev övertecknad. Emissionen innebar att bolaget fick 183 nya aktieägare. Emissionen av 2 000 000 aktier innebär även att FrontOffice Nordic AB (publ) har 13 000 000 efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket.

Den 19 maj 2016 upptogs B-aktien i FrontOffice till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B.

Samma dag så meddelades att Bolaget slutit avtal med Peter Gyllenhammar AB avseende en riktad emission av 1 425 000 preferensaktier till aktiekursen 3,50 SEK. Samarbetet avser även grundande av ett investmentbolag där FrontOffice har ett 20 procentigt ägande och Peter Gyllenhammar AB äger 80 procent. Emissionen krävde ett bolagsstämmobeslut. En extra bolagsstämma kallades till under perioden och avhölls under juli månad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

FrontOffice Nordic kunde i juli meddela att koncernen engagerats av ledningen i Narrative AB för att leda bolagets turn-around. FrontOffice kommer att fungera som Narrative ABs konsult i den turnaround-process som inleddes den 6 juli 2016 med en ansökan om företagsrekonstruktion.

Arbetet kommer att fokusera på en långsiktig lösning för bolagets finansiering. Under uppdraget kommer FrontOffice jobba nära den av tingsrätten utsedde rekonstruktören.

FrontOffice höll den 20 juli 2016 en extra bolagsstämma där stämman beslutade om ändra bolagsordningen samt bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier till Peter Gyllenhammar AB till en kurs om 3,50 SEK per aktie. För att möjliggöra detta beslutade bolagsstämman att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier, i bolagsordningen. Preferensaktier ska ha en röst vardera, berättiga till en årlig avkastning om 6 procent av teckningskursen, och omfattas av omvandlings- inlösen och hembudsförbehåll.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 425 000 preferensaktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska den av styrelsen beslutade nyemissionen rikta sig till Peter Gyllenhammar AB.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 13 000 000 aktier och röster. Aktieägare med 5 955 454 aktier, motsvarande 77,28 procent av de röstberättigade aktierna deltog i bolagsstämman.

FrontOffice, som tidigare kontrakterats för att bistå Narrative med bolagets rekonstruktion, investerar nu tillsammans med ALMI i Narrative. Parterna har kommit överens om att inte kommunicera villkoren för investeringen.

Narrative är en Sveriges mest uppmärksammade hårdvarustartups. Bolagets lilla kamera, som användaren fäster på kroppen, har lockat investerare att stoppa in cirka 90 miljoner kronor i Narrative.

Tidigare under sommaren tvingades emellertid företaget att ansöka om rekonstruktion, när pengarna i kassan tog slut. Sedan dess har grundaren Martin Källström försökt få in mer kapital i bolaget, och även förhandlat med en hemlig köpare. Den 6 juli 2016 meddelade Tingsrätten att Narrative har beviljats företagsrekonstruktion.

Investeringen är villkorad av att nuvarande fordringsägare skriver ner sina fordringar på bolaget. Det är en nödvändighet för att ge bolaget en ärlig chans till en lyckad rekonstruktion.

I augusti kunde styrelsen meddela att FrontOffice har engagerats av PolyPlank AB (publ) att syndikera ett lån på 3 MSEK. Polyplank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett för Polyplank snabbt och ändamålsenligt sätt så har bolaget anlitat FrontOffice som har erbjudit sig att förmedla ett brygglån om 3 MSEK.

Styrelsen kunde även kommunicera att FrontOffice investerar i ytterligare ett bolag, det på AktieTorget listade bolaget Abelco AB (publ). Styrelsen i Abelco har, med stöd av sitt bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad emission till FrontOffice. Emissionen omfattar 811 112 aktier som tecknas till kursen 0,25kr per aktie. Efter genomförd emission kommer FrontOffice att äga 10,8% i Abelco. Styrelsen i Abelco ser FrontOffice som en viktig partner i arbetet med att utforma Abelcos framtida strategi.

En majoritet av Abelcos nuvarande ägare kommer föreslå att Johan Lund inväljs i styrelsen i Abelco som ledamot. En extra bolagsstämma i Abelco kommer att kallas inom kort för att behandla denna fråga.

Under den senare halvan av augusti meddelades att FrontOffice assisterar snabbväxande Mockfjärdshus under detta företags rekonstruktionsprocess. Mockfjärdshus erbjuder nyckelfärdiga lösningar för villor, fritidshus, parhus, kedjehus och radhus. Från en omsättning på cirka 30 miljoner kronor 2015 har Mockfjärdshus för 2016 en prognostiserad omsättning på över 100 miljoner. Orderboken uppgår till över 70 miljoner kronor.

Under uppdraget kommer FrontOffice jobba nära den av tingsrätten utsedde rekonstruktören. Dennes uppdrag är att inneha ansvaret för att rekonstruktionen följer gällande lag och att alla borgenärer får en rättvis behandling, emedan FrontOffice lägger sitt fokus på bolagets kärnverksamhet. Detta innebär bland annat rådgivning runt ekonomistyrning, affärsutveckling och finansieringsfrågor.

Mockfjärdshus är ett skolboksexempel på att även välskötta och i grunden välmående bolag kan behöva hjälp ibland. Att växa snabbt tär på likviditeten. FrontOffice gör bedömningen att inga kunder eller anställda kommer att påverkas negativt av processen. Tvärtom så är det en trygghet för de kunder som har anlitat Mockfjärdshus att bolaget nu tar hjälp av professionella rådgivare för att säkra upp framtiden under en ordnad process.

Framtid

För räkenskapsåret 2016 har FrontOffice tidigare prognostiserat en omsättning om 19 000 tkr. Marginalen förväntas vara fortsatt positiv. Det är en procentuellt väldigt stor omsättningsökning jämfört med 2015. Även om styrelsens mål är att växa snabbt så kommer FrontOffice inte att försaka vinst till förmån för tillväxt. Det är en uttalad policy att dela ut minst 50 procent av genererade överskott.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Rapport avseende tredje kvartalet 2016                                18 november 2016

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera