Intressebolaget Abelco Investment Group gör sin första investering

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag, Abelco Investment Group (”Abelco”) har idag undertecknat avtal om förvärv av 51 % av JVM GROUP. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Hembad AB och Mockfjärdshus AB. Affären är villkorad av att fordringsägarna accepterar det av rekonstruktören framlagda ackordsförslaget i Mockfjärdshus AB.

Den 15 augusti 2016 ansökte Mockfjärdshus om rekonstruktion i Falu Tingsrätt och ett ackordsförslag har i dagarna presenterats för fordringsägarna. Abelco kommer att garantera ackordslikviden om cirka 4 Mkr. Av dessa utgör 500 Tkr betalning för nyemitterade aktier, 1 500 Tkr aktieägartillskott och 2 000 Tkr ett räntefritt lån.

Rekonstruktionen i Mockfjärdshus AB är en direkt följd av att detta företag fick akuta ekonomiska problem under våren/sommaren 2016 till följd av en alltför snabb expansion. I förlängningen medförde detta att projektledning och uppföljning inte fungerade på ett tillfredsställande sätt.

Under rekonstruktionsarbetet har en ny organisation tagits fram och verksamheten har förändrats. Mockfjärdshus kommer nu att rikta in sig på att leverera prefabricerade husstommar med montage till proffskunder, dvs. bostadexploatörer, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Vidare kommer Mockfjärdshus att att bygga i egen regi, bland annat flerbostadshus i form av bostadsrätter. Bolaget besitter den erfarenhet och har kontakter för att på ett effektivt sätt kunna driva denna typ av projekt effektivt och med god vinstmarginal. I och med att Abelco träder in som huvudägare tillförs resurser i form av finansiering, men också i form av styrning.

Därmed lägger Mockfjärdshus ner försäljningen av villor mot privatpersoner. Ingångna avtal kommer att fullföljas.

Hembad är en totalentreprenör för badrumsrenoveringar. Genom att erbjuda kunder en trygg och kvalitetssäkrad lösning har omsättningen växt för varje år sedan start och uppgick under 2015 till över 21 Mkr. Hembad erbjuder även förmånlig finansiering vilket har bidragit till den positiva utveckling i bolaget. JVM Group/Hembad kommer att fokusera på att öka den geografiska spridningen av tjänsten. Nyanställningar är nödvändiga inom snar framtid.

Styrelsen för Abelco har valt att investera i JVM Group/Mockfjärdshus/Hembad baserat på i huvudsak två orsaker.

1.    Starka varumärken i Mockfjärdshus och Hembad.
2.    Potentialen att kunna bygga i egen regi. Den nya ledningen har gedigen erfarenhet av kontakter med kommuner och husfabrikanter men har även de kontakter och den kunskap som behövs för att bygga flerfamiljshus i egen regi.

När koncernen är redo, så kommer Abelco dela ut sitt innehav i JVM Group till sina aktieägare och JVM kommer att noteras.

”JVM Group/Mockfjärdshus/Hembad har alla möjligheter att bli ett framgångsrikt bolag efter rekonstruktionen då Abelco Investment Group tillför både kapital och ledningsresurser” säger Peter Nisser, VD Abelco.

“Med en inom kort slutförd rekonstruktion i Mockfjärdshus kan vi nu fokusera på att leverera lösningar till våra kunder runt om i Sverige. Efterfrågan på de produkter och tjänster som Mockfjärdshus och Hembad tillhandahåller är mycket stor. Med en ny organisation på plats står vi väl rustade att båda öka omsättning och resultat för gruppen.” säger Mikael Hellgren, VD Mockfjärdshus och ledamot i JVM Group AB.
 
"En spännande investering då kommunerna skriker efter entreprenörer som kan leverera boende till sina kommuninvånare. Att det är ett välkänt varumärke med hög kvalité försämrar inte affären" säger Johan Lund, VD FrontOffice och ledamot i Abelco.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera