Intressebolaget Abelco kommunicerar emissionsvillkor

Abelco AB (publ), ett bolag som FrontOffice Nordic ABs äger tio procent av aktierna i, har precis kommunicerat att Abelco har för avsikt att genomföra en helt garanterad företrädesemission om 8,1 Mkr.

Styrelsen i Abelco AB (publ) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Beslutet innebär att för varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 29 september så erhålls 9 teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger rätten att teckna en ny aktie för 0,12 kr. Totalt kan 97 500 000 aktier komma att emitteras vid fullteckning inklusive övertilldelningsoption.

Vid full teckning erhåller bolaget 8,1 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen är säkerställd genom emissionsgarantier till ett belopp av 8,1 Mkr.

En övertilldelningsoption motsvarande 30 000 000 aktier kommer vid full teckning att innebära ytterligare 3,6 Mkr i tillskott till bolaget.

Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 27 september 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 september 2016.

Aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie för 0,12 kr. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 17 oktober 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget eller annan lämplig handelsplats under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 13 oktober 2016. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Front Office Nordic AB (publ) har för avsikt att teckna sin pro rata andel i emissionen.

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera