Intressebolaget Abelco stärker kassan genom riktad nyemission

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag Abelco Investment Group AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma fattat beslut om att emittera 51 600 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om nio investerare. Totalt sett inbringar emissionen 7,74 Mkr före emissionskostnader.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,15 SEK, och berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Emissionskursen 0,15 skall ställas mot aktiekursen i senaste företrädesemission vilken avslutades i november 2016, där kursen var satt till 0,12 SEK. Den riktade emissionen görs således till ett pris motsvarande 25% över senaste emission.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 51 600 000 stycken till 156 600 000 aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 5 160 000,00 SEK från 10 500 000,00 SEK till 15 660 000,00 SEK.

De nya aktierna kommer att distribueras så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket.

”I och med pågående noteringsprocess för Abelco vill bolaget stärka sin kapitalbas. Det skapar också större rörelsefrihet att kunna agera direkt om ny investeringsmöjlighet uppstår. Av den anledningen har vi valt att genomföra denna riktade emission” säger Johan Lund, VD för FrontOffice Nordic AB (publ)

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar