KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i FrontOffice Nordic AB

Bolagsstämma Årsstämma äger rum onsdagen den 24 maj 2017 kl 13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholms kommun.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 18 maj 2017.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast torsdagen den 18 maj 2017 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast torsdagen den 18 maj 2017 kl 17.00. Detta kan göras via e-post till anmalan@frontofficenordic.se, eller per telefon 070-55 65 354. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 23 maj 2017.

Ärenden på stämman

1.    Förslag till dagordning.
2.    Val av ordförande på stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6.    Godkännande av dagordningen.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8.    Beslut
a.    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b.    om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c.    om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9.    Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
10.    Val av styrelse och revisorer
11.    Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner. Förslaget innebär att högst 541 667 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av aktier av serie B. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 27 083,33 kronor. Rätt att teckna optionerna ska tillkomma anställda i FrontOffice Nordic AB med dotterbolagen Front Accounting AB och Svensk Företagsrekonstruktion AB. Teckningstiden ska vara den 25 – 30/5 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
12.    Beslut om att samtliga utställda preferensaktier omvandlas till B-aktier.
13.    Mötets avslutande.

Styrelsens förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för 2016 lämnas med 0 kr per aktie.

Beslutsförslag

Aktieägare representerande mer än 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 2, 8, 9, 10 och 11 kommer att föreslå årsstämman att besluta:

2. Att till ordförande vid stämman utse Tommy Ekholm.
8 a. Att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast belopp om 150 000 kr, varav ordföranden erhåller 75 000 kr, och envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget 75 000 kr.
8 b. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning för tiden till nästa årsstämma.
9. Att till ordinarie styrelseledamöter invälja Tommy Ekholm, Rolf Åbjörnsson och Johan Lund.
10. Att besluta om emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.
11. Att besluta om omvandling av samtliga utställda preferensaktier till B-aktier.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast två veckor före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress.

Stockholm 26 april 2017
FrontOffice Nordic AB
Styrelsen

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.