Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 juli 2016, kl. 10.00 på Birger Jarlsgatan 60, Stockholm.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 14 juli 2016. Aktieägare ombedes anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 15 juli 2016 per e-post anmalan@frontofficenordic.se, eller per telefon 070-55 65 354.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.frontofficenordic.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 14 juli 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. a)   Förslag till ändring av bolagsordningen    b)  Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av preferensaktier
  8. Avslutande av bolagsstämman

 

Förslag till beslut

Punkt 7a – Förslag till ändring av bolagsordningen

Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier till Peter Gyllenhammar AB till en kurs om 3,5 kr per aktie. För att möjliggöra detta föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier, i bolagsordningen. Preferensaktier ska ha en röst vardera, berättiga till en årlig avkastning om 6 procent av teckningskursen, omfattas av omvandlings- inlösen och hembudsförbehåll. Vidare föreslås att krav på föranmälan för att få delta på bolagsstämma införs.

Punkt 7b – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 425 000 preferensaktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska den av styrelsen beslutade nyemissionen rikta sig till Peter Gyllenhammar AB. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 a. 

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

_____________________

FrontOffice Nordic AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.