Kallelse till extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB 20170630

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 juni 2017, kl. 17.00 på Birger Jarlsgatan 60, Stockholm.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 22 juni 2017. Aktieägare ombedes anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 26 juni 2017 per e-post anmalan@frontofficenordic.se, eller per telefon 070-55 65 354.
 
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.frontofficenordic.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 22 juni 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1.    Öppnande av stämman
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Godkännande av dagordningen
7.    Förslag till beslut om vinstutdelning
8.    Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut
 
Punkt 7 – Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att en extra bolagsstämma fattar beslut om vinstutdelning i form av sakutdelning av 15 290 996 aktier i Abelco Investment Group AB (”Abelco”). Bolagets fria egna kapital uppgår enligt senast fastställda balansräkning till 13 890 077 kr. Den föreslagna vinstutdelningen uppgår, baserat på bokfört värde på aktierna i Abelco till sammanlagt 1 834 919,52 kr. Bolaget medverkade under hösten 2016 att kapitalisera upp Abelco och förbereda bolaget för notering med en helt ny verksamhetsinriktning såsom investmentbolag. Aktierna i Abelco är sedan maj 2017 upptagna till handel på NGM Nordic MTF. I och med utdelningen får alla aktieägare i Bolaget direkt ta del av resultatet i Abelco. Bolagets resterande innehav i Abelco avses att avyttras utanför marknaden till långsiktiga investerare vilket kommer att medföra en förbättrad kassaposition och möjligheter för Bolaget att vidareutveckla sitt koncept och investera i andra projekt.

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:

- att för varje på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett slag erhålls en (1) aktie i Abelco,
- att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen, och
- att vinstutdelningen motsvarar en utdelning om 0,12 kr per aktie.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan hålls tillgängligt på Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 15 290 996 aktier och 33 290 996 röster.

_____________________

FrontOffice Nordic AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.