Kommuniké extra bolagsstämma 20 juli 2016

FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag, den 20 juli 2016, hållit extra bolagsstämma där stämman beslutade om ändra bolagsordningen samt bemyndigade bolagsstämman att fatta beslut av nyemission.

Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier till Peter Gyllenhammar AB till en kurs om 3,5 kr per aktie. För att möjliggöra detta beslutade bolagsstämman att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier, i bolagsordningen. Preferensaktier ska ha en röst vardera, berättiga till en årlig avkastning om 6 procent av teckningskursen, omfattas av omvandlings- inlösen och hembudsförbehåll. Vidare föreslås att krav på föranmälan för att få delta på bolagsstämma införs.

Bolagsstämman beslutad att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 425 000 preferensaktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska den av styrelsen beslutade nyemissionen rikta sig till Peter Gyllenhammar AB.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 13 000 000 aktier och röster. Aktieägare med 5 955 454 aktier, motsvarande 77,28 procent av de röstberättigade aktierna deltog i bolagsstämman.

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.