Kommuniké extra bolagsstämma 29 november 2017

FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, har i dag den 29 november 2017 hållit extra bolagsstämma.

Bolagsstämman fattade nedanstående beslut:

  • Nyemission av B-aktier i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 3 333 333 aktier av serie B (emissionslikvid ca 10 mkr) varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 166 666,65 kronor. De nya aktierna emitteras till en kurs av 3 kr per aktie. Med ändring av styrelsens förslag beslutade stämman att teckningstiden för nyemissionen skall vara 1 februari – 23 februari 2018 istället för den av styrelsen föreslagna teckningstiden 29 november 2017 – 20 december 2017. Om nyemissionen blir övertecknad avser styrelsen vidare att besluta om en tilläggsemission om ytterligare högst 2 666 667 aktier av serie B (emissionslikvid ca 8 mkr) på samma villkor som ovanstående. Detta beslut möjliggörs av det bemyndigande som bolagsstämman beslutade om (se nedan).
  • Emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att högst 1 120 570 teckningsoptioner ges ut. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av anställda i FrontOffice Nordic AB (publ) och dess dotterbolag. Med tillämpning av Black & Scholes formel för optionsvärdering är teckningsoptionen prissatt till 0,47 kr per teckningsoption. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från och med 1 januari 2018 till och med 30 november 2019.  Vidare antecknades vid stämman att det i kallelsen till bolagsstämman framgick att teckningskursen skulle uppgå till 3 kr. Vad som härvid avsågs var att teckningskursen på den underliggande aktien vid utgivande av teckningsoptionerna skulle vara 3 kr. Lösenpriset för teckningsoption beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, till 4 kronor.
  • Bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma ge ut aktier, konvertibler och teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

” Stämman valde att justera styrelsens lagda förslag gällande teckningsperiod eftersom den nya perioden bedöms vara mer gynnsam. Detta bekräftas av vårt intressebolag Stockaboo AB som har en tät dialog med många aktieägare och investerare. I egenskap av representant av styrelsen och VD, så ser jag positivt på den justerade teckningsperioden.” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2017. 

Taggar:

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar