Kommuniké extra bolagsstämma 30 juni 2017

FrontOffice Nordic AB (publ), med organisationsnummer 556935-4946, har i dag den 30 juni 2017 hållit extrabolagsstämma.

Bolagsstämman fattade enhälligt beslut om att dela ut aktierna i Abelco Investment Group AB (publ) i enlighet med förslaget.

Bolagsstämman fattade beslut att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:

- att för varje på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett slag erhålls en (1) aktie i Abelco,

- att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen, och

- att vinstutdelningen motsvarar en utdelning om 0,12 kr per aktie.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017.  

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Prenumerera