Kommuniké extrabolagsstämma i intressebolaget Abelco

Fredagen den 21 oktober 2016 höll FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag Abelco AB (publ), en extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman fattade enhälligt beslut om att anta styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Nedanstående paragrafer kom att ändras.

Tidigare lydelse:

”§ 1 Firma Bolagets firma är Abelco AB. Bolaget är pulikt (publ).

§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Sotenäs.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att bedriva handel med entreprenadmaskiner i egen regi eller via dotterbolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.”

Ny lydelse:

”§ 1 Firma Bolagets firma är Abelco Investment Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet.”

Ny styrelsen

Till ny styrelse valdes Bengt Lagergren, Johan Lund och Henrik Sundewall.

Bengt Lagergren har en bred erfarenhet av strategiutveckling, både från styrelsearbete men även som entreprenör. Bland Bengts pågående projekt finns utveckling av läkemedel i samarbete med Karolinska Institutet. Bengt var även tidigare styrelseledamot i FrontOffice under bolagets uppbyggnadsfas.

Johan Lund är huvudägare och styrelseledamot i FrontOffice och har bred erfarenhet av att finansiera och omstrukturera verksamheter, stora som små.

Henrik Sundewall är VD i Cefour, noterat på AktieTorget, och styrelseordförande i Eyeonid, noterat på NGM. Henrik har mer än 25 års erfarenhet av turn around, affärsutveckling, och försäljning, bland annat inom Kinnevik-koncernen.

Ny revisor

Vidare fattade bolagsstämman beslut om att till ny revisor utse ABC Revision AB Solna med Huvudansvarig revisor Jenny Gentele.

 

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betyde

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.