Kvartalsrapport 1 2016

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 865
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -531
  • Resultat per aktie: SEK -0,04
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,23

Inga jämförelsesiffror lämnas då FrontOffice under förra året inte var marknadsnoterat och därmed inte publicerade kvartalsrapporter. Under perioden har en nyemission delregistrerats men är ännu inte slutregistrerad av Bolagsverket. Antalet aktier anges till 13 000 000 miljoner i rapporten, det antal aktier som bolaget har efter det att emissionen registrerats till fullo.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 2 865 KSEK. Det redovisade resultat för perioden uppgick till -531 KSEK. Försäljningen har minskat, främst beroende på att internarbetet med noteringen i kombination med flytt till större lokaler lett till färre påbörjade projekt under perioden än normalt. Under normal produktion så är omsättningen tämligen opåverkad av säsongsvariationer.. Det som eventuellt kan skapa vissa fluktuationer mellan kvartalen är om vissa högintensiva perioder hamnar på en eller andra sidan kvartalsskiftet. Sådana perioder kan vara tid före eller efter en längre ledighet (jul-nyår, industrisemester, påsk etc), och även vissa tillfällen då skatt och moms förfaller till betalning vid ett kvartalsskifte.

Ju större klientföretag som anlitar FrontOffice, desto mer utfört arbete debiterar bolaget. I och med gårdagens pressmeddelande om att FrontOffice startar ett gemensamt investmentbolag tillsammans med Peter Gyllenhammar AB så ökar FrontOffice förmåga att leverera lösningar för allt större företag. Information om de klientföretag som är våra kunder kan lätt inhämtas från offentliga handlingar. FrontOffice har som policy att ge ut pressreleaser endast om det är något utöver det vanliga som styrelsen vill berätta om tillsammans med sina klienter. Ibland vill dessa klienter inte medverka med sina namn, eller önskar att FrontOffice helt avstår från att berätta om deras fall. FrontOffice går alltid våra klienters önskemål till mötes i denna fråga om integritet.

Resultatet är svagt under perioden. Även när det gäller resultatet så har det påverkats av noteringsprocessen samt även till viss del av flytten till nya lokaler på Birger Jarlsgatan 60. All distraktion från huvuduppgiften, att hjälpa bolag ur obestånd och till finansiering, gör att mängden debiterbara timmar blir färre. Även en bit in i Q2 så har vi tillgång till färre debiterbara timmar än normalt, av samma orsak som i denna rapportperiod.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,04 SEK per aktie.

Investeringar

FrontOffice gjorde inga investeringar under perioden januari-mars 2016.

Avskrivningar

Inga avskrivningar gjordes för perioden januari till och med mars 2016.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 963 KSEK i likvida medel och inga utnyttjade krediter. Bolaget har inga krediter i bank eftersom styrelsen vill hålla FrontOffice oberoende av traditionella långivare. FrontOffice förhandlar med banker dagligen för sina klienters räkning. För att inte hamna i en situation där det ifrågasätts huruvida bolagets bankrelation påverkar klientuppdraget så kommer FrontOffice heller inte i framtiden ha krediter i bank eller finansbolag. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om 2 242 KSEK. De långfristiga skulderna utgörs till stor del av inlånade medel från huvudägare. Efter periodens slut har dessa skulder kvittats mot aktier enligt samma villkor, kurs 2,50 SEK, som den senaste nyemissionen. I och med detta saknar koncernen långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per 31 mars 2016 uppgick FrontOffice egna kapital till 2 990 KSEK.

Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2016 till 42 procent.

Aktiekapitalet är fördelat på 13 000 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,11. Det finns två aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman.

Notering

FrontOffice Nordics B-aktier handlas sedan den 19 maj 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B och med ISIN-kod SE0005337920. Per den 31 mars 2015 hade bolaget cirka 320 aktieägare.

Med målsättningen att garantera att det alltid ställs köp- och säljkurser så har Bolaget tecknat ett avtal om likviditetsgaranti med Mangold Fondkommission AB. Denna kommer att avvecklas så snart styrelsen känner att handeln är organiskt likvid. En likviditetsgaranti skall ses som en tjänst till minoritetsägare som önskar snabbt sälja sitt innehav. Styrelsen har för avsikt att arbeta aktivt med att öka antalet ägare i bolaget för att snabbare uppnå en likvid handel i aktien.

Anställda

Per den 31 mars 2016 hade FrontOffice 11 anställda, varav 6 män och 5 kvinnor. Utöver detta har koncernen tre konsulter anställda på heltid.

Tillgång till personer med den profil FrontOffice söker är minst sagt begränsad. Detta är källa till oro för bolagets konkurrenter. Vi har valt att mitigera problemet genom att fokusera på vår egen processmetodik. Genom denna så kan jurister såväl som ekonomer snabbt bli turnaround-konsulter. FrontOffices mer seniora medarbetare bidrar ofta med erfarenhetskomponenten i engagemanget med klienten.

FrontOffice rekryterar löpande nya medarbetare och har för avsikt att väsentligt öka mängden debiterbara timmar under året.

Väsentliga händelser under perioden

FrontOffice arbetssätt med att finna, bearbeta och finansiera bolag i behov av våra tjänster skiljer sig markant från marknadens övriga konkurrenter, vilket gör att 65 procent av alla de företag som FrontOffice hjälper överlever en rekonstruktion. Detta skall jämföras med ett snitt på 18 procent för alla de företag som genomför en rekonstruktion.

En direkt effekt av publiciteten runt emissionen är att intresset ökat för de tjänster koncernen erbjuder, i första hand från större företag. Att arbeta med större företag innebär i allmänhet en större mängd debiterbara timmar för FrontOffice.

Bolaget har under 2015 och under rapportperioden bistått två publika bolag vars aktier handlas på svenska marknadsplatser. FrontOffice har även hjälpt dessa bolag att säkerställa långfristig finansiering, något som sannolikt räddat båda dessa företag från fortsatt obestånd.

Under januari fattade bolaget beslut om att flytta till större och mer ändamålsenliga lokaler på Birger Jarlsgatan 60.

Den 27 januari 2016 fattade bolagets styrelse beslut om att ansöka om att uppta bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF. Sedan starten 2013 har ambitionen varit att uppta bolagets aktier till handel på lämplig marknadsplats.

Som tidigare kommunicerats genomförde FrontOffice Nordic AB (publ) en nyemission om två miljoner aktier, till ett totalt belopp om 5.0 Mkr. Den emission som påbörjades under det fjärde kvartalet 2015 och var riktad till allmänheten blev övertecknad. Emissionen innebar att vi fick 183 nya aktieägare. Emissionen av 2 000 000 aktier innebär även att FrontOffice Nordic AB (publ) har 13 000 000 efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 19 maj 2016 upptogs B-aktierna i FrontOffice till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B.

Samma dag så meddelades att Bolaget slutit avtal med Peter Gyllenhammar AB avseende en riktad emission av 1 425 000 preferensaktier till aktiekursen 3,50 SEK. Samarbetet avser även grundande av ett investmentbolag där FrontOffice har ett 20 procentigt ägande och Peter Gyllenhammar AB äger 80 procent.

Framtid

För räkenskapsåret 2016 har FrontOffice tidigare prognostiserat en omsättning om 19 000 tkr. Marginalen förväntas vara fortsatt positiv. Det är en procentuellt väldigt stor omsättningsökning jämfört med 2015. Även om styrelsens mål är att växa snabbt så kommer FrontOffice inte att försaka vinst till förmån för tillväxt. Det är en uttalad policy att dela ut minst 50 procent av genererade överskott.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Halvårsrapport, avseende det första halvåret 2016              19 augusti 2016

Rapport avseende tredje kvartalet 2016                                18 november 2016

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera