Kvartalsrapport 1 januari – mars 2017

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 079 (f å KSEK 2 865)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -110 (f å KSEK -531)
•    Resultat per aktie*: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK)
•    Resultat per aktie efter full utspädning: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK)

*Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.

VD har ordet

Under första kvartalet har fokus legat på att få Svensk Företagsrekonstruktions nye VD, Marcus Wenner, att komma in i sin roll och för mig som tidigare VD i detta dotterbolag att fokusera på nya affärer i moderbolaget FrontOffice.

Tid har investerats i byggande av FrontOffice som en förvärvsplattform samt i våra intressebolag där koncernen har bistått med kapitalanskaffning och bolagsbyggande. The Great Wild befinner sig i en snabb tillväxtfas och vi ser att utväxlingen från medieinvesteringen ger bra effekt. Abelco har varit fokuserat på affärer men noteringen har tagit längre tid än förväntat. Detta är naturligtvis oönskat då koncernen vill kunna synliggöra de värden som finns i investeringarna så fort som möjligt. Enligt gällande bokföringsregler kan koncernen endast uppta investeringar till anskaffningsvärde tills dess att ett marknadsvärde har etablerats i form av en marknadsnotering eller försäljning. Eftersom både Abelco och The Great Wild kommer att noteras så bör detta komma att få en positiv effekt på koncernens lönsamhet när så sker.

Gällande samarbetet med Peter Gyllenhammar AB (PGAB) och det gemensamma investmentbolaget kom vi till slut fram till en bra lösning där jag tillsammans med min styrelse köpte samtliga preferensaktier för drygt 5.1 miljon kronor. Mer om affären finns beskrivet under väsentliga händelser under perioden.

Johan Lund
verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ).

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 2 079 (f å KSEK 2 865). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till KSEK -110 (f å KSEK -531).

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,01 SEK per aktie (f å -0,04 SEK), resultatet per aktie under perioden efter full utspädning uppgick till -0,01 SEK per aktie (f å -0,04 SEK).

Omsättningen under det första kvartalet 2017 är något svagare än förväntat. Stora resurser satsas nu på att bygga en säljorganisation som till större utsträckning är individoberoende. Detta är något som stärker bolaget och minimerar risk för tapp av kvalificerad personal. Finansieringsverksamhet i form av kortare brygglån bär frukt, både i form av intäkter men även genom att ge koncernens kunder möjlighet till finansiering när andra säger nej.

Information om de klientföretag som är koncernens kunder kan lätt inhämtas från offentliga handlingar. FrontOffice har emellertid som policy att ge ut pressreleaser endast om det är något utöver det vanliga som styrelsen vill berätta om tillsammans med sina klienter.

Investeringar

Under perioden har inga investeringar skett.

Avskrivningar

Under perioden har avskrivningar gjorts om KSEK 23 (f å KSEK 0) avseende den egna programvaran.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 1 413 (f å KSEK 963) i likvida medel och inga utnyttjade krediter. Bolaget har inga krediter i bank eftersom styrelsen vill hålla FrontOffice oberoende av traditionella långivare. FrontOffice förhandlar med banker dagligen för sina klienters räkning. För att inte hamna i en situation där det ifrågasätts huruvida bolagets bankrelation påverkar klientuppdraget så kommer FrontOffice heller inte i framtiden ha krediter i bank eller finansbolag.

FrontOffice-koncernen hade den 31 mars 2017 långfristiga skulder som uppgick till KSEK 2 046 (f å KSEK 2 241).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2017 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till KSEK 15 075 (f å KSEK 2 990).

Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2017 till 77,0 procent (f å 42,0 procent).

Aktiekapitalet är fördelat på 15 174 996 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns tre aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Totalt finns det 2 000 000 aktier av serie A, samt 11 863 724aktier av serie B.

Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman.

Preferensaktier åtnjuter även de en röst per aktie på bolagsstämman. Det är endast aktierna av serie B som är upptagna till handel på NGM Nordic MTF. Under perioden har ingen utdelning lämnats för preferensaktierna. Totalt finns det 1 425 000 preferensaktier i bolaget.

Notering

FrontOffice Nordics B-aktier handlas sedan den 19 maj 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B och med ISIN-kod SE0005337920. Per den 31 mars 2017 hade bolaget cirka 900 aktieägare.

Anställda

Per den 31 mars 2017 hade FrontOffice 9,5 anställda, varav 3 män och 6,5 kvinnor. Utöver detta har koncernen tre konsulter anställda på heltid. FrontOffice har för avsikt att rekrytera nya medarbetare för att väsentligt öka mängden debiterbara timmar.

Väsentliga händelser under perioden

The Great Wild, ett av FrontOffice Nordic ABs intressebolag, som med sin plattform matchar jägare med jaktmarker, har i mars 2017 blivit ett publikt bolag. I samband med ombildandet till ett publikt bolag stängde The Great Wild en mindre finansieringsrunda riktad till ett fåtal investerare. En ny namnkunnig styrelse har tillträtt bestående av Daniel Söderberg (EyeOnID), Pontus Frode (ChargeAmps) och Johan Lund (FrontOffice).

The Great Wild har med sin app intagit positionen som nordens största digitala plattform för jakt. Företaget siktar nu mot notering på NGM Nordic MTF.

The Great Wild lanserades hösten 2015 som en marknadsplats och digital plattform riktad till jaktintresserade och markägare. I ett land där skogsnäring och därmed viltvård betyder extremt mycket ligger The Great Wild helt rätt i tiden med sin produkt. Framgångarna har inte låtit vänta på sig utan vi kan idag berätta att The Great Wild uppnått en position som Nordens största digitala plattform för jaktintresserade.

Stora målsättningar uppsatta för 2017 – förändring är ett ledord

Det pågående verksamhetsåret innebär stora målsättningar för The Great Wild. Förutom planerna på en kommande listning siktar bolaget mot att nå 100 000 medlemmar. Dessutom väntar en USA-lansering vilket öppnar dörren till en gigantisk marknad. USA är nämligen en av världens största marknader för jakt. Visionen är att förändra jaktbranschen på samma sätt som Airbnb förändrade hotellbranschen och Uber taxibranschen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under april månad meddelades att FrontOffice Nordic AB (publ) köper ut samägt investmentbolag från Peter Gyllenhammar AB (PGAB). Samtidigt kommunicerades att styrelsen i FrontOffice köper samtliga preferensaktier av PG AB. Detta är en naturlig följd av att styrelsen I FrontOffice Nordic AB (publ) konstaterat att det visat sig onödigt kostsamt och tungrott att bygga en särskild struktur och beslutsprocess kring det med PGAB samägda investmentbolaget Reficere Kapital AB och att vi därför gemensamt beslutat att istället samarbeta på ad hoc-basis kring de projekt som kontinuerligt utvärderas.

I samband med att det exklusiva avtalet mellan FrontOffice och PGAB upphör så förvärvar styrelsen i FrontOffice samtliga de preferensaktier som PGAB innehar i FrontOffice.

Styrelsen bestående av advokat Tommy Ekholm, advokat Rolf Åbjörnsson och Johan Lund köper till lika delar ut preferensaktierna i FrontOffice av PG AB till kursen 3.61 SEK per aktie till en sammanlagd köpeskilling om drygt 5.1 miljoner SEK, inklusive upplupen preferensutdelning.

För att inte belasta FrontOffice med utdelningspreferensen om ca 300 000 SEK årligen så ämnar de nya innehavarna av preferensaktierna att snarast omvandla dessa aktier till B-aktier. Besparingen för FrontOffice uppgår alltså till 300 000 SEK årligen efter omvandling.

Framtid

Styrelsen för FrontOffice bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att färdigställa en stark produktfamilj. Framtidsutsikterna är mycket goda med de framsteg om gjorts under perioden och med de investeringar inom försäljning och produktutveckling som görs under året. Styrelsen väljer emellertid att inte gå ut med någon prognos för kommande period.

Stort fokus kommer läggas vid att synliggöra FrontOffice för aktiemarknaden. Detta genom klassisk marknadsföring såsom att delta på event/mässor men framförallt att kontinuerligt synas digitalt. Strukturella affärer som bygger bolagets egen plattform, både för att fånga upp de bolag som behöver hjälp men även för att synliggöra FrontOffice mot aktiemarknaden kommer att äga rum under året.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.
Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolagsstämma                24 maj 2017
Rapport avseende halvåret 2017                21 augusti 2017
Niomånadersrapport 2017                20 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 (Year-end 2017)            19 februari 2018

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera