Övertecknad nyemission i intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolage Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ) avslutade i måndags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 8,1 MSEK tecknats till 13,6 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent.

Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent av befintliga aktieägare. Emissionen tillför bolaget drygt 8,1 MSEK före emissions- och garantikostnader vilka beräknas uppgå till 600 000 kronor.

Styrelsen har därför valt att utnyttja hela den i memorandumet beskrivna övertilldelningsoptionen om 30 000 000 aktier.

FrontOffice tecknade sig fullt ut, det vill säga för sin i memorandumet beskrivna pro rata andelen.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet daterat i oktober 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 28 november 2016. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 97 500 000 stycken till 107 500 000 aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 107 500,00 SEK från 750 000,00 SEK till högst 10 750 000,00 SEK.

Styrelsen i Abelco arbetar nu med att upprätta ett så kallat listningsmemorandum i syfte att åter kunna uppta bolagets aktier till handel på en lämplig marknadsplats.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera