Stämmokommuniké från FrontOffice Nordic AB (publ):s årsstämma den 15 maj 2018

Stockholm 15 maj 2018

FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag avhållit årsstämma. Årsstämman fattade enhälligt nedan beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Utdelning
Årsstämman beslutade att årets resultat skulle överföras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 75 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att genom omval utse Johan Lund, Rolf Åbjörnsson och Tommy Ekholm till styrelseledamöter samt Jenny Gentele till bolagets revisor intill nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser, för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller, med avseende på teckningsoptioner, för att besluta om incitamentsprogram för anställda och andra ledande befattningshavare.

Konstituerande styrelsemöte
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Tommy Ekholm till styrelsens ordförande intill nästa årsstämma.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar