Stärker kassan genom riktad nyemission

Styrelsen för FrontOffice Nordic AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 29 april 2016, fattat beslut om att emittera 750 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om åtta privata investerare. Totalt sett inbringar emissionen 3,525 Mkr före emissionskostnader.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 4,70 SEK, och berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Emissionskursen 4,70 skall ställas mot aktiekursen per den 2 december som ligger på 4,76 SEK. Den riktade emissionen görs således med en rabatt om cirka en (1) procent.

Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 75 000,00 SEK, från 1 425 000,00 SEK till 1 500 000,00 SEK, genom nyemission av högst 750 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

”Det har uppkommit en del intressanta affärs- och investeringsmöjligheter och vi vill därför vara förberedda så vi kan agera direkt om tillfälle uppstår. Av den anledningen har vi valt att genomföra denna riktade emission” säger Johan Lund, VD för FrontOffice Nordic AB (publ)

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Om oss

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera